Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 194 POZ 1 - Strona 13

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 640/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie programu dokumentacji połowów tuńczyka błękitnopłetwego Thunnus thynnus i zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1984/2003

Data ogłoszenia:2010-07-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 194 POZ 1 - Strona 13

Strona 13 z 13

L 194/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.7.2010

ZAŁĄCZNIK V DANE, KTÓRE MAJĄ BYĆ ZAMIESZCZONE W CERTYFIKACIE POWROTNEGO WYWOZU TUŃCZYKA BŁĘKITNOPŁETWEGO ICCAT 1. Numer certyfikatu powrotnego wywozu 2. Rubryka dotycząca powrotnego wywozu Państwo członkowskie powrotnego wywozu Punkt powrotnego wywozu 3. Opis przywożonego tuńczyka błękitnopłetwego Rodzaj produktu F/FR RD/GG/DR/FL/OT (jeżeli w niniejszej rubryce podaje się różne rodzaje produktów, należy odnotować masę dla każdego rodzaju produktu) Masa netto (w kg) Numer(y) dokumentu połowowego i data (daty) przywozu Bandera statku rybackiego (bandery statków rybackich) lub państwo, w którym zainstalowano tonar, w zależności od przypadku 4. Opis tuńczyka błękitnopłetwego przeznaczonego do powrotnego wywozu Rodzaj produktu F/FR RD/GG/DR/FL/OT (jeżeli w niniejszej rubryce podaje się różne rodzaje produktów, należy odnotować masę dla każdego rodzaju produktu) Masa netto (w kg) Odpowiedni numer(-y) dokumentu połowowego z rubryki 3 Państwo przeznaczenia 5. Oświadczenie eksportera dokonującego powrotnego wywozu Imię i nazwisko Adres Podpis Data 6. Potwierdzenie władz Nazwa i adres organu Imię, nazwisko i stanowisko urzędnika Podpis Data Pieczęć urzędowa 7. Rubryka dotycząca przywozu Oświadczenie importera w państwie członkowskim lub CPC przywozu partii tuńczyka błękitnopłetwego Nazwa i adres importera Imię, nazwisko i podpis przedstawiciela importera oraz data Punkt przywozu: Miasto i CPC Uwaga – należy załączyć kopie dokumentu(-ów) połowowego(-ych) i dokumentu(-ów) przewozowego(-ych)

24.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 194/21

UWAGA: JEŻELI NINIEJSZY FORMULARZ WYPEŁNIONO W JEZYKU INNYM NIŻ ANGIELSKI, DO NINIEJSZEGO DOKUMENTU NALEŻY DOŁĄCZYĆ JEGO TŁUMACZENIE NA ANGIELSKI. Uwaga: należy załączyć ważne dokumenty przewozowe i kopie dokumentów połowowych dotyczących tuńczyka błękit­ nopłetwego.

L 194/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.7.2010

ZAŁĄCZNIK VI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU DOKUMENTACJI POŁOWÓW TUŃCZYKA BŁĘKITNOPŁET­ WEGO ICCAT Państwo członkowskie składające sprawozdanie: Okres sprawozdawczy: 1 lipca [2XXX] r. do 30 czerwca [2XXX] r. 1. Informacje pochodzące z dokumentów połowowych: — liczba potwierdzonych dokumentów połowowych, — liczba potwierdzonych dokumentów połowowych otrzymanych od innych państw członkowskich lub CPC, — łączna ilość tuńczyka błękitnopłetwego objęta handlem wewnętrznym, w podziale na obszary połowowe i narzędzia połowowe, — łączna ilość tuńczyka błękitnopłetwego objęta przywozem, wywozem, transferem do miejsca hodowli i tuczu, powrotnym wywozem, w podziale na CPC pochodzenia, powrotnego wywozu lub przeznaczenia, obszary poło­ wowe i narzędzia połowowe, — liczba przypadków, w których zwrócono się do innych państw członkowskich lub CPC o weryfikację dokumentów połowowych, oraz podsumowanie wyników, — liczba przypadków, w których inne państwa członkowskie lub CPC zwróciły się o weryfikację dokumentów połowowych, oraz podsumowanie wyników, — łączna ilość partii tuńczyka błękitnopłetwego objętych zakazem, w podziale na produkty, charakter operacji (handel wewnętrzny, przywóz, wywóz, powrotny wywóz, transfer do miejsca hodowli i tuczu), przyczyny zakazu oraz państwa członkowskie pochodzenia lub przeznaczenia, CPC pochodzenia lub przeznaczenia lub strony – pochodzenia lub przeznaczenia – niebędące umawiającymi się stronami. 2. Informacje dotyczące partii na mocy art. 9 ust. 1 i 2 niniejszego rozporządzenia — liczba partii, — łączna ilość tuńczyka błękitnopłetwego w podziale na produkty, charakter operacji (handel wewnętrzny, przywóz, wywóz, powrotny wywóz, transfer do miejsca hodowli i tuczu) oraz państwa członkowskie, CPC lub inne państwa, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2 niniejszego rozporządzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 194 POZ 1 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L194 - 23 z 201024.7.2010

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 641/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.