Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 194 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 640/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie programu dokumentacji połowów tuńczyka błękitnopłetwego Thunnus thynnus i zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1984/2003

Data ogłoszenia:2010-07-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 194 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 13

W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 1984/2003 powinno zostać odpowiednio zmienione. Komisję należy upoważnić do przyjmowania aktów dele­ gowanych zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do transpozycji nowych środków ochrony przyjmowanych przez ICCAT, czyli aktualizacji i uzupełniania załączników do niniejszego rozporządzenia. Szczególnie ważne jest, by Komisja prze­ prowadzała odpowiednie konsultacje podczas swoich prac przygotowawczych, również na szczeblu ekspertów,

którego złowił w obszarze objętym konwencją ICCAT unijny statek łowczy i który jest trzymany w sadzach w miejscu hodowli i tuczu znajdującym się na teryto­ rium Unii; c) „wywóz” oznacza każde przemieszczenie tuńczyka błękitno­ płetwego – złowionego w obszarze objętym konwencją ICCAT przez unijny statek łowczy lub przez tonar – do państwa trzeciego, w tym z terytorium Unii, z państw trze­ cich lub z łowisk; d) „przywóz” oznacza wprowadzenie na terytorium Unii – w tym w celu umieszczenia w sadzu, w celu tuczu, hodowli lub przeładunku – tuńczyka błękitnopłetwego złowionego w obszarze objętym konwencją ICCAT przez statek łowczy państwa trzeciego lub tonar państwa trzeciego; e) „powrotny wywóz” oznacza każde przemieszczenie z terytorium Unii tuńczyka błękitnopłetwego, który wcześ­ niej podlegał przywozowi na terytorium Unii; f) „obszar objęty konwencją ICCAT” oznacza obszar określony przez Międzynarodową Konwencję o ochronie tuńczyka atlantyckiego; g) „państwo członkowskie bandery” oznacza państwo człon­ kowskie, pod którego banderą pływa statek łowczy; h) „państwo członkowskie tonara” oznacza państwo członkow­ skie, w którym tonar jest zainstalowany; i) „państwo członkowskie miejsca hodowli i tuczu” oznacza państwo członkowskie, w którym znajduje się miejsce hodowli i tuczu; j) „CPC” oznacza umawiające się strony, niebędące umawiają­ cymi się stronami współpracujące strony, podmioty i podmioty rybackie ICCAT; k) „partia” oznacza ilość wyrobów z tuńczyka błękitnopłetwego tego samego rodzaju i pochodzących z tego samego obszaru geograficznego oraz z tego samego statku łowczego lub grupy statków łowczych, lub tego samego tonara.

ROZDZIAŁ II DOKUMENT POŁOWOWY DOTYCZĄCY TUŃCZYKA BŁĘKITNOPŁETWEGO

(6)

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1 Przedmiot i zakres stosowania Niniejsze rozporządzenie ustanawia unijny program dokumen­ tacji połowów tuńczyka błękitnopłetwego w celu wsparcia wdrażania środków ochrony i zarządzania przyjętych przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT), włączając postanowienia zawarte w opracowanym przez ICCAT programie dokumentacji połowów tuńczyka błękitnopłetwego z myślą o zidentyfikowaniu pochodzenia każdego tuńczyka błękitnopłetwego. Artykuł 2 Definicje Na użytek niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje: a) „tuńczyk błękitnopłetwy” oznacza rybę z gatunku Thunnus thynnus objętą kodami nomenklatury scalonej wymienionymi w załączniku I; b) „handel wewnętrzny” oznacza: (i) handel – w jednym z państw członkowskich lub pomiędzy co najmniej dwoma państwami członkow­ skimi – tuńczykiem błękitnopłetwym, którego złowił w obszarze objętym konwencją ICCAT unijny statek łowczy lub tonar i który został wyładowany na teryto­ rium Unii; oraz (ii) handel – w jednym z państw członkowskich lub pomiędzy co najmniej dwoma państwami członkow­ skimi – hodowlanym tuńczykiem błękitnopłetwym,

Artykuł 3 Przepisy ogólne 1. Państwa członkowskie nakładają wymóg wypełnienia dokumentu połowowego dotyczącego tuńczyka błękitnopłet­ wego („dokument połowowy”) dla każdego tuńczyka błękitno­ płetwego wyładowanego lub przeładowanego w swoich portach, umieszczonego w sadzach zgodnie z załącznikiem IV w ich miejscu hodowli i tuczu oraz odłowionego z tego miejsca.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 194 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L194 - 23 z 201024.7.2010

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 641/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.