Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 194 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 640/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie programu dokumentacji połowów tuńczyka błękitnopłetwego Thunnus thynnus i zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1984/2003

Data ogłoszenia:2010-07-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 194 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 13

24.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 194/3

2. Do każdej partii tuńczyka błękitnopłetwego podlegającej handlowi wewnętrznemu, przywożonej na terytorium Unii, wywożonej lub powrotnie wywożonej z jej terytorium dołącza się potwierdzony dokument połowowy, z wyjątkiem przy­ padków, w których stosuje się art. 4 ust. 3, oraz, w zależności od przypadku, deklarację transferu ICCAT lub potwierdzony certyfikat powrotnego wywozu tuńczyka błękit­ nopłetwego („certyfikat powrotnego wywozu”). Zakazuje się wszelkich wyładunków, przeładunków, umiesz­ czania w sadzach, odłowów oraz wszelkiego handlu wewnętrz­ nego, przywozu, wywozu lub powrotnego wywozu tuńczyka błękitnopłetwego bez wypełnionego i potwierdzonego doku­ mentu połowowego i, w stosownych przypadkach, certyfikatu powrotnego wywozu. 3. Państwa członkowskie nie umieszczają tuńczyka błękitno­ płetwego w miejscu hodowli i tuczu nieposiadającym zezwo­ lenia państwa członkowskiego ani zezwolenia CPC ani w miejscu hodowli i tuczu niewymienionym w ewidencji ICCAT miejsc hodowli i tuczu, którym zezwolono na prowa­ dzenie hodowli tuńczyka błękitnopłetwego złowionego w obszarze objętym konwencją ICCAT. 4. Państwa członkowskie, w których znajdują się miejsca hodowli i tuczu, dbają o to, by złowiony tuńczyk błękitno­ płetwy był umieszczany w oddzielnych sadzach lub szeregu sadzów oraz dzielony według państwa członkowskiego lub CPC pochodzenia. 5. W drodze odstępstwa od ust. 4 państwa członkowskie, w których znajdują się miejsca hodowli i tuczu, dbają o to, by tuńczyk błękitnopłetwy złowiony w ramach wspólnej operacji połowowej w rozumieniu art. 2 lit g) rozporządzenia Rady (WE) nr 302/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. dotyczącego wieloletniego planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłet­ wego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym (1) był umieszczany w oddzielnych sadzach lub szeregu sadzów oraz dzielony według wspólnych operacji połowowych. 6. Państwa członkowskie, w których znajdują się miejsca hodowli i tuczu, dbają o to, by tuńczyk błękitnopłetwy został odłowiony w miejscach hodowli i tuczu w roku, w którym został złowiony, lub przed rozpoczęciem sezonu połowowego przez statki łowiące za pomocą okrężnic, jeżeli jest on odła­ wiany w następnym roku. Jeżeli operacje odłowu nie zostaną zakończone w tym okresie, państwa członkowskie, w których znajdują się miejsca hodowli i tuczu, wypełniają roczną dekla­ rację przeniesienia i przekazują ją Komisji w ciągu dziesięciu dni od upływu tego okresu. Deklaracja ta obejmuje: — ilości (wyrażone w kg) oraz liczbę ryb do przeniesienia, — rok połowu, — skład wielkościowy, — banderę państwa członkowskiego lub CPC, numer ICCAT oraz nazwę statku łowczego, — numery referencyjne dokumentu połowowego odpowiadają­ cego połowom podlegającym przeniesieniu,

(1) Dz.U. L 96 z 15.4.2009, s. 1.

— nazwę i numer ICCAT miejsca tuczu, — numer sadza, oraz — informację o odłowionych ilościach (wyrażonych w kg) po zakończeniu odłowu. Komisja przekazuje takie deklaracje Sekretariatowi ICCAT w ciągu pięciu dni. 7. Ilości przeniesione zgodnie z ust. 6 są umieszczane w oddzielnych sadzach lub szeregu sadzów w miejscu hodowli i tuczu i są rozdzielane według roku połowu. 8. Państwa członkowskie bandery lub tonara zapewniają formularze dokumentów połowowych wyłącznie swoim statkom łowczym i tonarom, które posiadają zezwolenie na połowy tuńczyka błękitnopłetwego w obszarze objętym konwencją ICCAT, w tym jako przyłów. 9. Każdy formularz dokumentu połowowego posiada niepo­ wtarzalny numer identyfikacyjny. Numery dokumentów są charakterystyczne dla państwa członkowskiego bandery lub tonara i przypisane każdemu statkowi łowczemu lub tonarowi. Takie formularze nie podlegają przeniesieniu na inny statek łowczy lub tonar.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 194 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L194 - 23 z 201024.7.2010

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 641/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.