Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 194 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 640/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie programu dokumentacji połowów tuńczyka błękitnopłetwego Thunnus thynnus i zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1984/2003

Data ogłoszenia:2010-07-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 194 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 13

10. Kopie dokumentów połowowych są dołączane do każdej części rozdzielanych partii lub przetworzonego produktu i zawierają niepowtarzalny numer identyfikacyjny oryginalnego dokumentu połowowego umożliwiający ich śledzenie. 11. Handel wewnętrzny, przywóz, wywóz i powrotny wywóz dotyczący części ryb innych niż mięso (tj. głów, oczu, ikry, mlecza, wnętrzności i ogonów) jest zwolniony z wymogów niniejszego rozporządzenia. Artykuł 4 Potwierdzenie 1. Kapitanowie statków łowczych, operatorzy tonarów, operatorzy miejsc hodowli i tuczu, sprzedawcy, eksporterzy lub ich upoważnieni przedstawiciele wypełniają dokument poło­ wowy, w miarę możliwości w wersji elektronicznej, wpisując wymagane informacje w odpowiednich rubrykach, i zwracają się o jego potwierdzenie zgodnie z ust. 2 w każdym przypadku wyładunku, transferu, umieszczenia w sadzu, odłowu, przeła­ dunku, handlu wewnętrznego lub wywozu tuńczyka błękitno­ płetwego. 2. Dokument połowowy jest potwierdzany przez właściwy organ państwa członkowskiego bandery, tonara lub miejsca hodowli i tuczu lub państwo członkowskie, w którym sprze­ dawca lub eksporter ma swoją siedzibę. Państwa członkowskie potwierdzają dokument połowowy dla wszystkich tuńczyków błękitnopłetwych, wyłącznie wtedy gdy: a) statek łowczy pływa pod banderą państwa członkowskiego lub tonar bądź miejsce hodowli i tuczu znajduje się w państwie członkowskim, w którym odłowiono tuńczyka błękitnopłetwego;

L 194/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.7.2010

b) wszystkie informacje zawarte w dokumencie połowowym uznano za dokładne w wyniku weryfikacji danej partii; c) łączne ilości podlegające potwierdzeniu mieszczą się w kwotach lub limitach połowowych każdego roku zarzą­ dzania, w tym w odpowiednich przypadkach – w kwotach indywidualnych przyznanych statkom łowczym lub tonarom; oraz d) tuńczyk błękitnopłetwy spełnia odpowiednie środków ochrony i zarządzania ICCAT. przepisy

połowowych państwa członkowskiego na każdy rok zarzą­ dzania, w tym w odpowiednich przypadkach – w kwotach indy­ widualnych przyznanych statkom łowczym lub tonarom.

ROZDZIAŁ III CERTYFIKAT POWROTNEGO WYWOZU TUŃCZYKA BŁĘKITNOPŁETWEGO

Artykuł 6 Przepisy ogólne 1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby każdej partii tuńczyka błękitnopłetwego objętej powrotnym wywozem z ich terytorium towarzyszył potwierdzony certyfikat powrot­ nego wywozu. Certyfikat powrotnego wywozu nie ma zastosowania w przypadkach gdy hodowlany tuńczyk błękitnopłetwy jest przywożony żywcem. 2. Operator, który odpowiada za powrotny wywóz, wypełnia certyfikat powrotnego wywozu, wpisując wymagane informacje w odpowiednich rubrykach, oraz zwraca się o jego potwier­ dzenie w celu powrotnego wywozu partii tuńczyka błękitno­ płetwego. Do wypełnionego certyfikatu powrotnego wywozu dołącza się kopię potwierdzonego(-ych) dokumentu(-ów) poło­ wowego(-ych) dotyczącego(-ych) wcześniejszego przywozu tuńczyka błękitnopłetwego. Artykuł 7 Potwierdzenie powrotnego wywozu 1. Certyfikat powrotnego wywozu jest potwierdzany przez właściwy organ państwa członkowskiego powrotnego wywozu. 2. Właściwy organ potwierdza certyfikat powrotnego wywozu dla wszystkich produktów z tuńczyków błękitnopłet­ wych, wyłącznie gdy: a) wszystkie informacje zawarte w certyfikacie powrotnego wywozu uznano za dokładne, b) potwierdzony(-e) dokument(-y) połowowy(-e) przedłożony(-e) wraz z certyfikatem powrotnego wywozu został(-y) zaakceptowany(-e) dla celów przywozu produktów zadekla­ rowanych w certyfikacie powrotnego wywozu, c) produkty objęte powrotnym wywozem są w całości lub częściowo tymi samymi produktami, które widnieją w potwierdzonym(-ch) dokumencie(-tach) połowowym(-ch), oraz d) do potwierdzonego certyfikatu powrotnego wywozu załą­ czono kopię potwierdzonego(-ych) dokumentu(-ów) połowo­ wego(-ych). 3. Potwierdzony certyfikat powrotnego wywozu zawiera informacje określone w załączniku V.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 194 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L194 - 23 z 201024.7.2010

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 641/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.