Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 194 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 640/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie programu dokumentacji połowów tuńczyka błękitnopłetwego Thunnus thynnus i zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1984/2003

Data ogłoszenia:2010-07-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 194 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 13

3. Potwierdzenie na podstawie ust. 2 niniejszego artykułu nie jest wymagane w przypadku gdy wszystkie tuńczyki błękitno­ płetwe przeznaczone do sprzedaży są oznakowane, o czym mowa w art. 5, przez państwo członkowskie bandery statku lub tonara, który złowił tuńczyka błękitnopłetwego. 4. Jeżeli ilości złowionego i wyładowanego tuńczyka błękit­ nopłetwego są mniejsze niż 1 tona lub trzy sztuki, jako tymcza­ sowy dokument połowowy można stosować dziennik pokła­ dowy połowów lub dokument sprzedaży, w oczekiwaniu na potwierdzenie dokumentu połowowego w ciągu siedmiu dni i przed handlem wewnętrznym lub wywozem. 5. Potwierdzony w odpowiednich w załączniku II. dokument przypadkach połowowy informacje zawiera określone

6. Wzór dokumentu połowowego przedstawiono w załączniku III. W przypadkach gdy dana rubryka wzoru dokumentu połowowego nie zapewnia wystarczającej ilości miejsca, aby dokładnie prześledzić przemieszczanie tuńczyka błękitnopłetwego od połowu do wprowadzenia do obrotu, stosowna rubryka informacyjna może zostać odpowiednio rozszerzona i dołączona jako załącznik. Właściwy organ danego państwa członkowskiego potwierdza załącznik jak najszybciej, ale nie później niż w momencie kolejnego przemieszczenia tuńczyka błękitnopłetwego. 7. Instrukcje wystawiania, numerowania, wypełniania i potwierdzania dokumentu połowowego zostały określone w załączniku IV. Artykuł 5 Znakowanie 1. Państwa członkowskie mogą nałożyć na swoje statki łowcze lub tonary wymóg znakowania każdego tuńczyka błękitnopłetwego, najlepiej w momencie zabicia, ale nie później niż w chwili wyładunku. Znaczki mają niepowtarzalny numer państwa członkowskiego i są zabezpieczone przed sfałszowa­ niem. Numery znaczków są powiązane z dokumentem poło­ wowym. 2. Państwa członkowskie przedkładają Komisji podsumo­ wanie realizacji programu znakowania. Komisja przekazuje podsumowania Sekretariatowi ICCAT w rozsądnym terminie. 3. Stosowanie znaczków jest dozwolone wyłącznie wtedy, gdy łączne ilości połowu mieszczą się w kwotach lub limitach

24.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 194/5

ROZDZIAŁ IV PRZEKAZYWANIE DOKUMENTÓW I WERYFIKACJA

Artykuł 8 Przekazywanie i przechowywanie dokumentów potwierdzonych

4. Jeżeli państwo członkowskie stwierdzi, że danej partii nie towarzyszy dokument połowowy, powiadamia o swoich ustale­ niach państwo członkowskie dostawy lub CPC wywozu i – jeżeli jest ono znane – państwo członkowskie bandery lub CPC bandery.

1. Państwa członkowskie przekazują drogą elektroniczną kopię wszystkich potwierdzonych dokumentów połowowych lub certyfikatów powrotnego wywozu – z wyjątkiem przy­ padków, w których stosuje się art. 4 ust. 3 – jak najszybciej i w każdym przypadku w ciągu pięciu dni roboczych od daty potwierdzenia lub bezzwłocznie, jeżeli przewidywany czas trwania przewozu nie powinien zająć więcej niż pięć dni robo­ czych, następującym organom:

5. W oczekiwaniu na sprawdzenie lub weryfikacje na mocy ust. 1 i 2 państwa członkowskie nie wprowadzają partii do handlu wewnętrznego, przywóz ani wywóz ani – w przypadku żywych tuńczyków błękitnopłetwych przeznaczo­ nych do miejsc hodowli i tuczu – nie przyjmują deklaracji transferu.

a) Komisji;

b) właściwym organom państwa członkowskiego lub CPC, w których tuńczyk błękitnopłetwy będzie objęty handlem wewnętrznym lub hodowlą lub przywozem; oraz

6. Jeżeli państwo członkowskie, w wyniku sprawdzenia lub weryfikacji przeprowadzonych na mocy ust. 1 i we współpracy z odpowiednimi organami potwierdzającymi, stwierdzi, że dokument połowowy lub certyfikat powrotnego wywozu jest nieważny, handel wewnętrzny, przywóz, wywóz i powrotny wywóz danej partii tuńczyka błękitnopłetwego jest zakazany.

ROZDZIAŁ V PRZEKAZYWANIE DANYCH

c) Sekretariatowi ICCAT.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 194 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L194 - 23 z 201024.7.2010

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 641/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.