Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 194 POZ 1 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 640/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie programu dokumentacji połowów tuńczyka błękitnopłetwego Thunnus thynnus i zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1984/2003

Data ogłoszenia:2010-07-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 194 POZ 1 - Strona 6

Strona 6 z 13

Artykuł 10 Informacje dotyczące potwierdzania i punktów kontaktowych 1. Państwa członkowskie zgłaszają Komisji:

2. Państwa członkowskie przechowują przez co najmniej dwa lata kopie wydanych lub otrzymanych potwierdzonych dokumentów połowowych i certyfikatów powrotnego wywozu.

Artykuł 9 Weryfikacja 1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby ich właściwe organy identyfikowały każdą partię tuńczyka błękitnopłetwego objętą wyładunkiem, przeładunkiem, handlem wewnętrznym, przywozem na ich terytorium lub wywozem, lub powrotnym wywozem z ich terytorium. Właściwe organy występują o udostępnienie potwierdzonego(-ych) dokumentu(-ów) poło­ wowego(-ych) oraz związanej z nimi dokumentacji dotyczącej każdej partii tuńczyka błękitnopłetwego i sprawdzają je. Spraw­ dzenie obejmuje skorzystanie z prowadzonej przez Sekretariat ICCAT bazy danych dotyczącej potwierdzania.

a) nazwę i pełny adres organów właściwych w sprawie potwier­ dzania i weryfikacji dokumentów połowowych lub certyfi­ katów powrotnego wywozu;

b) nazwę, tytuł i przykładowy odcisk pieczęci lub plomby urzędników odpowiadających za potwierdzanie, którzy są indywidualnie do tego upoważnieni; oraz

c) w odpowiednich przypadkach – wzory znaczków.

2. Właściwe organy mogą również sprawdzić zawartość partii, aby zweryfikować informacje zawarte w dokumencie połowowym i związanych z nim dokumentach oraz – o ile to konieczne – poddać odnośnych operatorów weryfikacji.

2. Powiadomienie zawiera datę, z którą informacja, o której mowa w ust. 1, staje się skuteczna. Uaktualnione informacje dotyczące organów i urzędników odpowiedzialnych za potwier­ dzanie przekazuje się Komisji we właściwym terminie.

3. Jeżeli w wyniku sprawdzenia lub weryfikacji przeprowa­ dzonych na mocy ust. 1 i 2 pojawi się wątpliwość dotycząca informacji zawartych w dokumencie połowowym, państwa członkowskie współpracują z właściwymi organami, które potwierdziły dokument(-y) połowowy(-e) lub certyfikat(-y) powrotnego wywozu, w celu rozwiania takich wątpliwości.

3. Państwa członkowskie zgłaszają Komisji punkty kontak­ towe, które należy poinformować w przypadku pytań związa­ nych z dokumentami połowowymi lub certyfikatami powrot­ nego wywozu, a w szczególności przekazują ich nazwę.

4. Komisja bezzwłocznie przekazuje te informacje Sekretaria­ towi ICCAT.

L 194/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.7.2010

Artykuł 11 Roczne sprawozdanie z realizacji programu 1. Co roku do dnia 15 września państwa członkowskie prze­ syłają Komisji drogą elektroniczną sprawozdanie z realizacji programu zawierające informacje określone w załączniku VI, które obejmuje okres od dnia 1 lipca poprzedniego roku do dnia 30 czerwca danego roku.

2. Instytucja, która wszczęła procedurę wewnętrzną mającą na celu podjęcie decyzji o ewentualnym odwołaniu przekaza­ nych uprawnień, dokłada starań w celu powiadomienia tej drugiej instytucji i Komisji w rozsądnym czasie przed podjęciem ostatecznej decyzji. 3. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w tej decyzji. Staje się ona skuteczna natychmiast lub od późniejszej daty w niej określonej. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych. Decyzja ta zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 15

2. Do dnia 1 października każdego roku Komisja sporządza unijne roczne sprawozdanie z realizacji programu i przekazuje je Sekretariatowi ICCAT.

ROZDZIAŁ VI PRZEPISY KOŃCOWE

Sprzeciw wobec aktów delegowanych 1. Parlament Europejski lub Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego w terminie dwóch miesięcy od daty powiadomienia. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten jest przedłużany o dwa miesiące. 2. Jeżeli do upływu tego terminu ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyrażą sprzeciwu wobec aktu delegowanego, zostaje on opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europej­ skiej i wchodzi w życie z dniem w nim określonym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 194 POZ 1 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L194 - 23 z 201024.7.2010

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 641/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.