Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 194 POZ 1 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 640/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie programu dokumentacji połowów tuńczyka błękitnopłetwego Thunnus thynnus i zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1984/2003

Data ogłoszenia:2010-07-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 194 POZ 1 - Strona 7

Strona 7 z 13

3. Jeżeli Parlament Europejski lub Rada wyrażą sprzeciw wobec przyjętego aktu delegowanego, nie wchodzi on w życie. Instytucja, która wyraża sprzeciw wobec aktu delego­ wanego, przedstawia powody tego sprzeciwu. Artykuł 16 Zmiany do rozporządzenia (WE) nr 1984/2003 1. W rozporządzeniu (WE) nr 1984/2003 wprowadza się następujące zmiany: a) w tytule skreśla się wyrazy „tuńczykiem błękitnopłetwym”;

Artykuł 12 Zmiany w załącznikach Aby zastosować środki ochrony przyjęte przez ICCAT, Komisja może zmienić załączniki do niniejszego rozporządzenia w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 13 i z warunkami określonymi w art. 14 i 15.

Przy przyjmowaniu takich aktów delegowanych Komisja działa zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 13 Wykonanie przekazania uprawnień 1. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 12, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 14 sierpnia 2010 r.. Komisja przedkłada sprawoz­ danie na temat przekazanych uprawnień nie później niż sześć miesięcy przed zakończeniem tego pięcioletniego okresu. Prze­ kazane uprawnienia są automatycznie przedłużane na okresy jednakowej długości, chyba że Parlament Europejski lub Rada odwołają je zgodnie z art. 14.

2. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o nim równocześnie Parlament Europejski i Radę.

b) w art. 1 lit. a) skreśla się wyrazy „tuńczyka błękitnopłetwego (Thunnus thynnus)”; c) w art. 2 skreśla się wyrazy „tuńczyka błękitnopłetwego”; d) w art. 3 uchyla się lit. a);

3. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych powierzone Komisji podlegają warunkom określonym w art. 14 i 15.

Artykuł 14 Odwołanie przekazanych uprawnień 1. Przekazane uprawnienia, o których mowa w art. 12, mogą zostać odwołane w dowolnym momencie przez Parlament Europejski lub Radę.

e) w art. 4 ust. 1 uchyla się tiret pierwsze; f) w art. 4 ust. 2 lit. b) ppkt (iii) skreśla się wyrazy „tuńczyka błękitnopłetwego”;

24.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 194/7

g) w art. 5 ust. 1 uchyla się tiret pierwsze; h) w art. 6 ust. 1 akapit drugi uchyla się lit. a); i) w art. 8 lit. a) skreśla się wyrazy „tuńczyka błękitnopłet­ wego”; j) w art. 9 ust. 2 uchyla się lit. a); k) uchyla się załączniki I, IVa, IX i XV. 2. Odesłania do uchylonych przepisów rozporządzenia (WE) nr 1984/2003 traktuje się jako odesłania do niniejszego rozpo­ rządzenia.

Artykuł 17 Przegląd Komisja dokonuje przeglądu niniejszego rozporządzenia w następstwie zaleceń przyjętych przez ICCAT, uwzględniając zaktualizowane opinie naukowe dotyczące wielkości stad, które będą przekazywane na posiedzeniach ICCAT, i przedstawia w razie potrzeby wnioski dotyczące wszelkich niezbędnych zmian. Artykuł 18 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 7 lipca 2010 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BUZEK

W imieniu Rady

O. CHASTEL

Przewodniczący

Przewodniczący

L 194/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.7.2010

ZAŁĄCZNIK I PRODUKTY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 LIT. a)

Opis produktów

Kod Nomenklatury Scalonej (1)

Tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus) żywy Tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus), świeży lub schłodzony, z wyjątkiem filetów i innego mięsa Tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus), świeży lub schłodzony, z wyjątkiem filetów i innego mięsa, inny niż przeznaczony do przemy­ słowej produkcji przetworzonych lub zakonserwowanych ryb Tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus) w całości, mrożony, z wyjątkiem filetów i innego mięsa, do przemysłowej produkcji przetwo­ rzonych lub zakonserwowanych ryb Tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus), mrożony, oskrobany i wypatroszony, z wyjątkiem filetów i innego mięsa, do przemysłowej produkcji przetworzonych lub zakonserwowanych ryb Tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus), mrożony, inny niż w całości lub oskrobany i wypatroszony, z wyjątkiem filetów i innego mięsa, do przemysłowej produkcji przetworzonych lub zakonserwowanych ryb Tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus) mrożony, z wyjątkiem filetów i innego mięsa, inny niż do przemysłowej produkcji przetworzonych lub zakonserwowanych ryb Filety z tuńczyka błękitnopłetwego (Thunnus thynnus) świeże lub schło­ dzone Mięso inne niż filety z tuńczyka błękitnopłetwego (Thunnus thynnus) świeże lub schłodzone Filety i inne mięso z tuńczyka błękitnopłetwego (Thunnus thynnus) mrożone Inne mięso z tuńczyka błękitnopłetwego (Thunnus thynnus) Filety z tuńczyka błękitnopłetwego (Thunnus thynnus), suszone, solone lub w solance, ale niewędzone Wędzony tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus), w tym filety Tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus) suszony, solony lub nie, ale niewędzony Tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus) solony, ale niesuszony ani niewędzony i w solance Tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus) cały lub w kawałkach, ale niemielony, przetworzony lub zakonserwowany w oleju roślinnym Tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus) cały lub w kawałkach, ale niemielony, przetworzony lub zakonserwowany inaczej niż w oleju roślinnym i filety znane jako „loins” Tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus) cały lub w kawałkach, ale niemielony, przetworzony lub zakonserwowany inaczej niż w oleju roślinnym i inny niż filety znane jako „loins” Tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus) inny niż cały lub w kawałkach, ale niemielony, przetworzony lub zakonserwowany

0301 94 00 0302 35 10 0302 35 90

0303 45 11

0303 45 13

0303 45 19

0303 45 90

ex 0304 19 39 ex 0304 19 39 ex 0304 29 45 ex 0304 99 99 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 ex 1604 14 11 ex 1604 14 16

ex 1604 14 18

ex 1604 20 70

(1) Załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 194 POZ 1 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L194 - 23 z 201024.7.2010

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 641/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.