Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 194 POZ 1 - Strona 9

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 640/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie programu dokumentacji połowów tuńczyka błękitnopłetwego Thunnus thynnus i zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1984/2003

Data ogłoszenia:2010-07-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 194 POZ 1 - Strona 9

Strona 9 z 13

ZAŁĄCZNIK III DOKUMENT POŁOWOWY ICCAT DOTYCZĄCY TUŃCZYKA BŁĘKITNOPŁETWEGO

24.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 194/13

L 194/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.7.2010

ZAŁĄCZNIK IV Instrukcje wystawiania, numeracji, wypełniania i potwierdzania dokumentu połowowego 1. ZASADY OGÓLNE (1) Język Jeżeli dokument połowowy wypełniany jest w innym języku niż jeden z urzędowych języków ICCAT (angielski, francuski i hiszpański), należy załączyć jego tłumaczenie na język angielski.

(2) Numeracja Państwa członkowskie muszą opracować niepowtarzalne systemy numeracji dokumentów połowowych, stosując swoje kody 2-alfa ISO w połączeniu z numerem składającym się z co najmniej 8 cyfr, z których co najmniej dwie cyfry muszą wskazywać rok połowu.

Przykład: FR-09-123456 (gdzie FR oznacza Francję)

W przypadku rozdzielonych partii lub produktów przetworzonych kopie oryginalnego dokumentu połowowego muszą zostać ponumerowane poprzez dodanie dwucyfrowej liczby do numeru oryginalnego dokumentu połowo­ wego.

Przykład: FR-09-123456-01, FR-09-123456-02, FR-09-123456-03 itd.

Należy zachować kolejność numeracji i w miarę możliwości używać druku. Numery seryjne wystawionych blankietów połowowych są rejestrowane według nazwy odbiorcy.

(3) Potwierdzenie Wzór dokumentu połowowego nie zastępuje uprzedniego upoważnienia do transferu ani upoważnienia do umiesz­ czenia w sadzach.

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE POŁOWU (1) Wypełnianie a) Zasady ogólne Część ta dotyczy wszystkich połowów tuńczyka błękitnopłetwego.

Kapitan statku łowczego lub operator tonara lub ich upoważniony przedstawiciel lub upoważniony przedstawiciel państwa członkowskiego bandery lub tonara jest odpowiedzialny za wypełnienie części INFORMACJE DOTY­ CZĄCE POŁOWU oraz za złożenie wniosku o jej potwierdzenie.

Część INFORMACJE DOTYCZĄCE POŁOWU należy wypełnić najpóźniej przed zakończeniem operacji pierw­ szego transferu do holowanych sadzów, przeładunku lub wyładunku.

NB: w przypadku wspólnych operacji połowowych kapitan każdego ze statków łowczych biorących udział we wspólnej operacji połowowej wypełnia dokument połowowy dla każdego połowu.

b) Instrukcje szczegółowe „BANDERA”: należy wskazać państwo członkowskie bandery lub tonara.

„Numer rejestru ICCAT”: należy wskazać numer ICCAT statku łowczego lub tonara, który posiada zezwolenie na połowy tuńczyka błękitnopłetwego w obszarze objętym konwencją ICCAT. Informacja ta nie ma zastosowania do statków łowczych, które dokonują połowów tuńczyka błękitnopłetwego jako przyłów.

24.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 194/15

„NARZĘDZIE”: należy wskazać narzędzie połowowe, stosując następujące kody:

BB

Statek do połowu wędziskami i taklami

GILL HAND

Sieć skrzelowa Lina ręczna

HARP

Harpun

LL MWT

Takla Włok pelagiczny

PS RR

Okrężnica Wędka z kołowrotkiem

SURF

Niesklasyfikowane połowy powierzchniowe

TL TRAP

Lina z hakiem Tonar

TROL

Węda ciągniona

UNCL OT

Metody nieokreślone Inny rodzaj

„ŁĄCZNA MASA”: należy podać masę w zaokrągleniu, wyrażoną w kilogramach. Jeżeli w momencie połowu nie stosuje się masy w zaokrągleniu, należy podać rodzaj produktu (np. GG). W przypadku wspólnych operacji połowowych podana ilość musi odpowiadać kluczowi przydziału określonemu dla każdego statku łowczego. „OBSZAR”: należy wpisać Morze Śródziemne, zachodni Atlantyk lub wschodni Atlantyk.

„Nr ZNACZKA (jeżeli dotyczy)”: można wstawić dodatkowe rzędy, aby wymienić wszystkie numery znaczków dla poszczególnych ryb.

(2) Potwierdzenie Za potwierdzenie części INFORMACJE DOTYCZĄCE POŁOWU odpowiedzialne jest państwo członkowskie bandery lub tonara, chyba że tuńczyki błękitnopłetwe są oznakowane zgodnie z art. 5 niniejszego rozporządzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 194 POZ 1 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L194 - 23 z 201024.7.2010

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 641/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.