Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 194 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 640/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie programu dokumentacji połowów tuńczyka błękitnopłetwego Thunnus thynnus i zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1984/2003

Data ogłoszenia:2010-07-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 194 POZ 1

Strona 1 z 13
24.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 194/1

I

(Akty ustawodawcze)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 640/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie programu dokumentacji połowów tuńczyka błękitnopłetwego Thunnus thynnus i zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1984/2003

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Unia uczestniczy w działaniach na rzecz zapewnienia zrównoważonego zarządzania daleko migrującymi stadami ryb.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 2,

(2)

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

Na mocy decyzji Rady 86/238/EWG (6) Unia jest jedną z umawiających się stron Międzynarodowej konwencji o ochronie tuńczyka atlantyckiego („Konwencja ICCAT”). Konwencja ICCAT określa ramy współpracy regionalnej dotyczącej ochrony tuńczyka i gatunków tuńczykopo­ dobnych i zarządzania nimi na Oceanie Atlantyckim i przylegających morzach, poprzez ustanowienie Między­ narodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) oraz przewiduje przyjmowanie zaleceń mających zastosowanie na obszarze objętym konwencją ICCAT, które stają się wiążące dla umawiających się stron i niebędących umawiającymi się stronami współpracują­ cych stron, podmiotów i podmiotów rybackich (CPC).

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2),

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Unia jest jedną z umawiających się stron Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r., zatwierdzonej decyzją Rady 98/392/WE (3), Porozumienia w sprawie wykonania postanowień tej konwencji odnoszących się do ochrony międzystrefowych zasobów rybnych i zasobów rybnych masowo migrujących i zarządzania nimi, ratyfikowanego decyzją Rady 98/414/WE (4) oraz Porozumienia o wspieraniu przestrzegania przez statki rybackie międzynarodowych środków ochrony i zarządzania na pełnym morzu, przyjętego decyzją Rady 96/428/WE (5). W ramach powyższych zobowiązań międzynarodowych

Zalecenia ICCAT 1992-01, 1993-03, 1996-10, 1997-04, 1998-12, 03-19 oraz 06-15 i rezolucje 1993-02, 199404 i 1994-05 dotyczące statystycznego programu doku­ mentacji tuńczyka błękitnopłetwego wdrożono rozporzą­ dzeniem Rady (WE) nr 1984/2003 z dnia 8 kwietnia 2003 r. wprowadzającym system w odniesieniu do staty­ stycznego monitorowania handlu tuńczykiem błękitno­ płetwym, włócznikiem i opastunem wewnątrz Wspól­ noty (7).

(4)

(1) Opinia z dnia 17 marca 2010 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2010 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 29 czerwca 2010 r. (3) Dz.U. L 179 z 23.6.1998, s. 1. (4) Dz.U. L 189 z 3.7.1998, s. 14. (5) Dz.U. L 177 z 16.7.1996, s. 24.

W ramach środków na rzecz regulacji stad tuńczyka błękitnopłetwego oraz poprawy jakości i wiarygodności danych statystycznych, a także w celu zapobiegania niele­ galnym połowom i ich powstrzymywania i eliminacji ICCAT przyjęła na dorocznym posiedzeniu w Recife (Brazylia) dnia 15 listopada 2009 r. zalecenie 09-11 zmieniające zalecenie 08-12 w sprawie programu ICCAT dotyczącego dokumentacji połowów tuńczyka błękitnopłetwego. Zalecenie to weszło w życie dnia 1 czerwca 2010 r. i powinno zostać wdrożone przez Unię.

(6) Dz.U. L 162 z 18.6.1986, s. 33. (7) Dz.U. L 295 z 13.11.2003, s. 1.

L 194/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.7.2010

(5)

Aby zapewnić łatwość interpretacji i jednolite stosowanie przepisów w zakresie programu ICCAT dotyczącego dokumentacji połowów tuńczyka błękitnopłetwego, należy uchylić odpowiednie przepisy rozporządzenia (WE) nr 1984/2003 odnoszące się do programu ICCAT dotyczącego dokumentu statystycznego dla tuńczyka błękitnopłetwego oraz certyfikatu powrotnego wywozu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 194 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L194 - 23 z 201024.7.2010

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 641/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.