Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 194 POZ 23

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 641/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2010-07-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 194 POZ 23

Strona 1 z 3
24.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 194/23

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 641/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 42, art. 43 ust. 2 i art. 349,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

(3)

nizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe doty­ czące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (5) należy dosto­ sować przepisy art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 247/2006. W szczególności należy zezwolić Azorom na korzystanie ze zwolnienia z należności celnych przy­ wozowych w odniesieniu do cukru trzcinowego suro­ wego w granicach określonych w prognozie bilansu dostaw. W art. 6 rozporządzenia (WE) nr 247/2006 przewi­ dziano okres przejściowy, w trakcie którego Wyspy Kanaryjskie będą mogły nadal przyjmować określone ilości przetworów mlecznych ujętych w nomenklaturze scalonej pod kodem 1901 90 99 i 2106 90 92 z przeznaczeniem dla przetwórstwa przemysłowego. Okres ten wygasł z dniem 31 grudnia 2009 r. Jednakże produkt ujęty w nomenklaturze scalonej pod kodem 1901 90 99 – mleko odtłuszczone w proszku z zawartością tłuszczów roślinnych – stał się produktem tradycyjnie stosowanym przez miejscowych konsu­ mentów, w tym osoby najbardziej potrzebujące. Jego podaż doprowadziła do powstania wyodrębnionej branży miejscowego przemysłu zapewniającej miejsca pracy i wartość dodaną. W związku z tym należy utrzymać podaż tego konkretnego produktu, wykorzystywanego wyłącznie przez miejscowych konsumentów. W art. 12 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 247/2006 wymienia się przepisy dotyczące kontroli i kar zawarte we wspólnotowych programach wsparcia na rzecz regionów peryferyjnych, które państwa członkowskie przedkładają Komisji celem zatwierdzenia. W świetle doświadczeń zebranych przez Komisję oraz w celu zapewnienia skutecznego i właściwego wdrożenia tych programów wsparcia niezbędne jest wykreślenie odnie­ sień do kontroli i kar w art. 12 lit. f) tego rozporzą­ dzenia. Jednakże o wspomnianych środkach krajowych należy nadal informować Komisję zgodnie z art. 27 wymienionego rozporządzenia. W art. 18 rozporządzenia (WE) nr 247/2006 określono zasady dotyczące stosowania szczególnych zasad w odniesieniu do sektora winiarskiego w peryferyjnych regionach Unii. Wspólna organizacja rynku wina została zmieniona na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (6), a następnie włączona do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. W związku z tym należy uaktualnić odniesienia do wymienionych środków. Ponadto art. 85u ust. 7 rozpo­ rządzenia (WE) nr 1234/2007 zawiera wyraźne wyłą­ czenie Azorów, Madery i Wysp Kanaryjskich z systemu karczowania. W związku z tym nie jest już konieczne wymienianie tego wyłączenia w rozporządzeniu (WE) nr 247/2006.

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 4 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 247/2006 (3) zezwalał, by przez okres czterech lat wysy­ łano z Azorów do reszty obszaru Unii cukier w ilościach przekraczających tradycyjne przepływy. Zważywszy, że zróżnicowanie rolnictwa na Azorach może przynieść korzyści, niezbędne jest – w celu ułatwienia takiego zróż­ nicowania, zwłaszcza w związku ze stopniowym znosze­ niem systemu kwot mlecznych – podjęcie odpowiednich środków mających wesprzeć restrukturyzację sektora cukru w tym regionie. W związku z tym– z myślą o rentowności miejscowej branży przetwórstwa cukru – należy ponownie zezwolić na wysyłanie cukru w ilościach przekraczających tradycyjne przepływy w określonym okresie pięciu lat, przy czym roczne ilości wysyłanego cukru powinny być stopniowo obniżane.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 194 POZ 23 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L194 - 1 z 201024.7.2010

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 640/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie programu dokumentacji połowów tuńczyka błękitnopłetwego Thunnus thynnus i zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1984/2003

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.