Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 195 POZ 16

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 667/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie pewnych środków ograniczających skierowanych przeciwko Erytrei

Data ogłoszenia:2010-07-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 195 POZ 16

Strona 1 z 7
L 195/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.7.2010

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 667/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie pewnych środków ograniczających skierowanych przeciwko Erytrei

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215 ust. 1 i 2, uwzględniając decyzję Rady 2010/127/WPZiB z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych prze­ ciwko Erytrei (1), przyjętą zgodnie z tytułem V rozdział 2 Trak­ tatu o Unii Europejskiej, uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 1 marca 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/127/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Erytrei oraz wdrażającą rezo­ lucję Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjedno­ czonych (RB ONZ) nr 1907 (2009). W dniu 26 lipca 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/414/WPZiB zmie­ niającą decyzję 2010/127/WPZiB w celu ustanowienia procedury służącej wprowadzaniu zmian i dokonywaniu przeglądu wykazu osób i podmiotów wskazanych przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych („Radę Bezpieczeństwa”) lub przez odpowiedni Komitet Sankcji działający w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych („Komitet Sankcji”). Środki ograniczające skierowane przeciwko Erytrei obej­ mują zakaz świadczenia pomocy technicznej, szkole­ niowej, finansowej i innej pomocy związanej z działaniami wojskowymi, jak również zakaz starania się o pomoc techniczną, szkoleniową, finansową lub inną świadczoną przez Erytreę lub otrzymywania takiej pomocy. Decyzja 2010/127/WPZiB przewiduje także inspekcję niektórych ładunków wysyłanych do Erytrei i przysyłanych z Erytrei oraz – w przypadku statków powietrznych i jednostek pływających – obowiązek przedstawienia przed ich przybyciem lub przed ich odlotem/odpłynięciem dodatkowej informacji o towarach przywożonych do Unii lub z niej wywożo­ nych. Informacje te powinny być dostarczone zgodnie z przepisami dotyczącymi przywozowych i wywozowych deklaracji skróconych, ustanowionymi w rozporządzeniu (EWG) nr 2913/1992 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks Celny (2).

(5)

Decyzja nr 2010/127/WPZiB przewiduje ponadto finan­ sowe środki ograniczające wobec osób i podmiotów wskazanych przez Radę Bezpieczeństwa lub przez właściwy Komitet Sankcji, jak również zakaz dostar­ czania, sprzedaży lub przekazywania broni i sprzętu wojskowego tym wskazanym osobom i podmiotom, a także zakaz świadczenia pomocy i usług związanych z taką bronią lub takim sprzętem. Te środki ogranicza­ jące należy nałożyć na osoby fizyczne i podmioty, między innymi na erytrejskie kierownictwo polityczne i wojskowe, podmioty rządowe i okołopaństwowe, jak również na podmioty będące własnością prywatną obywateli erytrejskich mieszkających na terytorium Erytrei lub poza nim, które wskazała ONZ, ze względu na to, że: naruszają embargo na przywóz broni wprowa­ dzone rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1907 (2009); niosą z Erytrei wsparcie uzbrojonym ugrupowa­ niom opozycyjnym, które dążą do destabilizacji regionu; utrudniają wdrożenie rezolucji RB ONZ nr 1862 (2009) w sprawie Dżibuti; goszczą, finansują, wspomagają, popierają, organizują, szkolą lub podburzają osoby lub grupy, które mają popełniać akty przemocy lub terro­ ryzmu przeciwko innym państwom w regionie lub ich obywatelom; lub utrudniają śledztwa lub prace prowa­ dzone przez grupę monitorującą utworzoną przez Radę Bezpieczeństwa.

(2)

Środki te objęte są zakresem zastosowania Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dlatego też do ich wdrożenia w Unii niezbędne są przepisy na poziomie unijnym, które zapewnią w szczególności jednolite stoso­ wanie tych środków przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 195 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L195 - 76 z 201027.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie przyznania Portugalii dodatkowych dni na morzu w strefie ICES VIIIc i IXa, z wyjątkiem Zatoki Kadyksu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5011)

 • Dz. U. L195 - 74 z 201027.7.2010

  Decyzja Rady 2010/414/WPZiB z dnia 26 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję 2010/127/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Erytrei

 • Dz. U. L195 - 39 z 201027.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylająca wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB

 • Dz. U. L195 - 37 z 201027.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 669/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L195 - 25 z 201027.7.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 668/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie wdrożenia art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 dotyczącego środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L195 - 15 z 201027.7.2010

  Informacja o dacie wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

 • Dz. U. L195 - 5 z 201027.7.2010

  Umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

 • Dz. U. L195 - 3 z 201027.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

 • Dz. U. L195 - 1 z 201027.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.