Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 195 POZ 25

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 668/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie wdrożenia art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 dotyczącego środków ograniczających wobec Iranu

Data ogłoszenia:2010-07-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 195 POZ 25

Strona 1 z 10
27.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 195/25

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 668/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie wdrożenia art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 dotyczącego środków ograniczających wobec Iranu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 291 ust. 2, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. (1), w szczególności jego art. 15 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Obowiązek zamrożenia zasobów gospodarczych określo­ nych podmiotów należących do Linii Żeglugowych Islamskiej Republiki Iranu (IRISL) nie wymaga skonfisko­ wania lub zatrzymania statków należących do tych podmiotów lub przewożonych przez te statki ładunków, o ile ładunki te należą do stron trzecich, ani nie wymaga aresztowania załogi zakontraktowanej przez te podmioty,

W dniu 19 kwietnia 2007 r. Rada przyjęła rozporzą­ dzenie (WE) nr 423/2007. Artykuł 15 ust. 2 tego rozpo­ rządzenia przewiduje, że Rada ustanawia, weryfikuje i zmienia wykaz osób, podmiotów i organów, o których mowa w art. 7 ust. 2 tego rozporządzenia. Rada ustaliła, że kolejne osoby, podmioty i organy speł­ niają warunki określone w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 oraz że w związku z tym powinny być one – z indywidualnych i szczególnych powodów – wymienione w wykazie zamieszczonym w załączniku V do tego rozporządzenia.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Osoby, podmioty i organy wymienione w załączniku do niniej­ szego rozporządzenia dodaje się do wykazu zawartego w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 423/2007. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub­ likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 lipca 2010 r. W imieniu Rady

C. ASHTON

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 103 z 20.4.2007, s. 1.

L 195/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.7.2010

ZAŁĄCZNIK Wykaz osób, podmiotów i organów, o których mowa w art. 1 I. Osoby, podmioty i organy zaangażowane w działalność związaną z programem jądrowym lub balistycznym A. Osoby fizyczne

Imię i nazwisko Dane osobowe Powody

1. 2.

Ali DAVANDARI Fereydoun MAHMOUDIAN Ur. 7.11.1943 r. w Iranie. Paszport nr 05HK31387, wydany 1.1.2002 r. w Iranie, ważny do 7.8.2010 r. Obywatelstwo francuskie od 7.5.2008 r.

Prezes Banku Mellat (zob. część B nr 2) Dyrektor przedsiębiorstwa Fulmen (zob. część B nr 11)

3.

Mohammad MOKHBER

Przewodniczący fundacji Setad Ejraie, funduszu inwestycyj­ nego związanego z najwyższym przywódcą Alim Chame­ neim. Członek rady administracyjnej banku Sina. Prezes Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG), znanej także jako Cruise Missile Industry Group. Organizację tę wskazano na mocy rezolucji nr 1747 Rady Bezpieczeństwa ONZ i wymieniono w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 423/2007.

4.

Mohammad Reza MOVASAGHNIA

B. Osoby, podmioty i organy prawne

Nazwa Dane Powody

1.

Azarab Industries

Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Teheran, Iran.

Firma z sektora energetyki, produkcyjnie wspierająca program jądrowy, w tym wskazane działania sprzyjające proliferacji. Zaangażowana w budowę reaktora ciężkowod­ nego w Araku. Państwowy bank irański. Angażuje się w określone dzia­ łania wspierające i ułatwiające irański program jądrowy i balistyczny. Świadczy usługi bankowe podmiotom z wykazów ONZ i UE, podmiotom działającym w ich imieniu lub pod ich kierunkiem bądź podmiotom do nich należącym lub przez nie kontrolowanym. Jest bankiem macierzystym banku First East Export Bank, wska­ zanego na mocy rezolucji nr 1929 Rady Bezpieczeństwa ONZ. 100 % udziałów należy do Banku Mellat. 60 % udziałów należy do Banku Mellat. Bank Melli wymieniono w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 423/2007 za świadczenie lub próby świadczenia pomocy finansowej przedsiębiorstwom dostarczającym lub zaangażowanym w dostarczanie towarów na potrzeby irań­ skiego programu jądrowego i balistycznego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 195 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L195 - 76 z 201027.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie przyznania Portugalii dodatkowych dni na morzu w strefie ICES VIIIc i IXa, z wyjątkiem Zatoki Kadyksu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5011)

 • Dz. U. L195 - 74 z 201027.7.2010

  Decyzja Rady 2010/414/WPZiB z dnia 26 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję 2010/127/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Erytrei

 • Dz. U. L195 - 39 z 201027.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylająca wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB

 • Dz. U. L195 - 37 z 201027.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 669/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L195 - 16 z 201027.7.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 667/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie pewnych środków ograniczających skierowanych przeciwko Erytrei

 • Dz. U. L195 - 15 z 201027.7.2010

  Informacja o dacie wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

 • Dz. U. L195 - 5 z 201027.7.2010

  Umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

 • Dz. U. L195 - 3 z 201027.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

 • Dz. U. L195 - 1 z 201027.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.