Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 195 POZ 3

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

Data ogłoszenia:2010-07-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 195 POZ 3

27.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 195/3

DECYZJA RADY z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów (2010/412/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 87 ust. 2 lit. a) oraz art. 88 ust. 2, w związku z art. 218 ust. 6 lit. a), uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Trak­ tatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Zjednoczone Królestwo powiadomiło o chęci uczestniczenia w przyjęciu i stosowaniu niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 21 w sprawie stano­ wiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, załączonego do Traktatu o Unii Euro­ pejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i bez uszczerbku dla art. 4 tego protokołu, Irlandia nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji, nie jest nią związana ani jej nie stosuje.

Decyzją z dnia 11 maja 2010 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia w imieniu Unii Europejskiej negocjacji między Unią i Stanami Zjednoczonymi doty­ czących udostępniania Departamentowi Skarbu USA danych z komunikatów finansowych w celu zapobie­ gania terroryzmowi, walki z nim i jego finansowaniem. Zgodnie z decyzją Rady 2010/411/UE z dnia 28 czerwca 2010 r. (1) Umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terro­ rystów („Umowa”) została podpisana w dniu 28 czerwca 2010 r., z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie. Umowa powinna zostać zawarta. Umowa respektuje prawa podstawowe i przestrzega zasad uznanych w szczególności w Karcie praw podsta­ wowych Unii Europejskiej, mianowicie prawa do życia prywatnego i rodzinnego, uznanego w art. 7 Karty, prawa do ochrony danych osobowych, uznanego w art. 8 Karty, oraz prawa do skutecznego środka praw­ nego i dostępu do bezstronnego sądu, uznanego w art. 47 Karty. Umowa powinna być stosowana zgodnie z tymi prawami i zasadami. Zgodnie z art. 3 Protokołu nr 21 w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do

(7)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 22 w sprawie stano­ wiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji i nie jest nią związana ani jej nie stosuje,

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejszym zostaje zatwierdzona w imieniu Unii (2) umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terro­ rystów („Umowa”).

(3)

(4)

Tekst Umowy jest załączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2 Komisję wzywa się do złożenia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, nie później niż po upływie roku od wejścia w życie Umowy, podstaw prawnych i technicznych pobierania danych na terytorium UE.

(2) Data wejścia w życie Umowy zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.

(5)

(1) Zob. 5 s. niniejszego Dziennika Urzędowego.

L 195/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.7.2010

Komisję wzywa się do przedstawienia, w ciągu trzech lat od wejścia w życie Umowy, sprawozdania na temat postępu w opracowywaniu równorzędnego systemu UE w związku z art. 11 Umowy. Jeżeli w ciągu pięciu lat od wejścia w życie Umowy nie zostanie wprowadzony równorzędny system UE, Unia rozważy, czy przedłużyć ważność Umowy zgodnie z art. 21 ust. 2. Artykuł 3 Przewodniczący Rady wyznacza osobę(-y) uprawnioną(-e) do przeprowadzenia w imieniu Unii wymiany dokumentów

zatwierdzających, przewidzianych w art. 23 Umowy, w celu wyrażenia zgody Unii na to, aby Umowa stała się dla niej wiążąca. Artykuł 4 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lipca 2010 r. W imieniu Rady

D. REYNDERS

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 195 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L195 - 76 z 201027.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie przyznania Portugalii dodatkowych dni na morzu w strefie ICES VIIIc i IXa, z wyjątkiem Zatoki Kadyksu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5011)

 • Dz. U. L195 - 74 z 201027.7.2010

  Decyzja Rady 2010/414/WPZiB z dnia 26 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję 2010/127/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Erytrei

 • Dz. U. L195 - 39 z 201027.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylająca wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB

 • Dz. U. L195 - 37 z 201027.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 669/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L195 - 25 z 201027.7.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 668/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie wdrożenia art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 dotyczącego środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L195 - 16 z 201027.7.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 667/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie pewnych środków ograniczających skierowanych przeciwko Erytrei

 • Dz. U. L195 - 15 z 201027.7.2010

  Informacja o dacie wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

 • Dz. U. L195 - 5 z 201027.7.2010

  Umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

 • Dz. U. L195 - 1 z 201027.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.