Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 195 POZ 39

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylająca wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB

Data ogłoszenia:2010-07-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 195 POZ 39

Strona 1 z 32
27.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 195/39

DECYZJE

DECYZJA RADY z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu 2007/140/WPZiB

(6)

i

uchylająca

wspólne

stanowisko

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 27 lutego 2007 r. Rada Unii Europejskiej przy­ jęła wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu (1), które wdrażało rezolucję Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) nr 1737 (2006). W dniu 23 kwietnia 2007 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2007/246/WPZiB (2), które wdrażało rezo­ lucję RB ONZ nr 1747 (2007). W dniu 7 sierpnia 2008 r. Rada przyjęła wspólne stano­ wisko 2008/652/WPZiB (3), które wdrażało rezolucję RB ONZ nr 1803 (2008). W dniu 9 czerwca 2010 r. Rada Bezpieczeństwa Orga­ nizacji Narodów Zjednoczonych („Rada Bezpieczeństwa”) przyjęła rezolucję RB ONZ nr 1929 (2009), która rozszerzyła zakres środków ograniczających nałożonych przez rezolucje RB ONZ nr 1737 (2006), RB ONZ nr 1747 (2007) i RB ONZ nr 1803 (2008) oraz wpro­ wadziła dodatkowe środki ograniczające wobec Iranu. W dniu 17 czerwca 2010 r. Rada Europejska podkreśliła swoje głębokie zaniepokojenie irańskim programem jądrowym i z zadowoleniem przyjęła uchwalenie rezo­ lucji RB ONZ nr 1929 (2010). Przywołując swoje oświadczenie z dnia 11 grudnia 2009 r., Rada Europejska wezwała Radę, aby przyjęła środki wdrażające środki zawarte w rezolucji RB ONZ nr 1929 (2010), a także środki dodatkowe, z myślą o wsparciu rozwiązania w drodze negocjacji wszystkich nierozstrzygniętych kwestii dotyczących opracowywania przez Iran techno­ logii wrażliwych na potrzeby jego programów jądrowego i rakietowego. Negocjacje powinny koncentrować się na sektorach: handlowym, finansowym, na irańskim sektorze transportowym, na kluczowych sektorach w przemyśle naftowym i gazowym oraz na dodatkowych wskazaniach, w szczególności w Korpusie Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

Rezolucja RB ONZ nr 1929 (2010) zakazuje inwestycji Iranowi, jego obywatelom i podmiotom zarejestrowanym w Iranie lub podlegającym jego jurysdykcji, osobom lub podmiotom działającym w ich imieniu lub pod ich kierownictwem, a także podmiotom do nich należącym lub przez nie kontrolowanym, w ramach jakiejkolwiek działalności handlowej obejmującej wydobywanie uranu, wytwarzanie lub stosowanie materiałów i technologii jądrowych. Rezolucja RB nr 1929 (2010) rozszerza ograniczenia finansowe i dotyczące podróży nałożone na mocy rezo­ lucji RB ONZ nr 1737 (2006) na dodatkowe osoby i podmioty, w tym na osoby i podmioty należące do IRGC, a także na podmioty linii żeglugowej Islamskiej Republiki Iranu (IRISL). Zgodnie z oświadczeniem Rady Europejskiej, ograni­ czenia dotyczące przyjmowania i zamrażania funduszy i zasobów gospodarczych powinny być stosowane do kolejnych osób i podmiotów, w dodatku do osób i podmiotów wskazanych przez Radę Bezpieczeństwa lub Komitet ustanowiony na mocy pkt 18 rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006) („Komitet”), z wykorzystaniem tych samych kryteriów jak te zastosowane przez Radę Bezpie­ czeństwa lub Komitet. Zgodnie z oświadczeniem Rady Europejskiej należy zakazać dostarczania, sprzedaży lub przekazywania Iranowi kolejnych produktów, materiałów, sprzętu, towarów i technologii – w dodatku do tych określonych przez Radę Bezpieczeństwa lub Komitet – które mogłyby wesprzeć działania Iranu związane ze wzbogacaniem, przeróbką czy ciężką wodą lub z opracowywaniem systemów przenoszenia broni jądrowej lub z prowadzeniem działań związanych z innymi zagadnie­ niami, co do których Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) wyraziła zaniepokojenie lub które uznała za nierozstrzygnięte, lub wesprzeć działania zwią­ zane z innymi rodzajami broni masowego rażenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 195 POZ 39 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L195 - 76 z 201027.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie przyznania Portugalii dodatkowych dni na morzu w strefie ICES VIIIc i IXa, z wyjątkiem Zatoki Kadyksu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5011)

 • Dz. U. L195 - 74 z 201027.7.2010

  Decyzja Rady 2010/414/WPZiB z dnia 26 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję 2010/127/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Erytrei

 • Dz. U. L195 - 37 z 201027.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 669/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L195 - 25 z 201027.7.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 668/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie wdrożenia art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 dotyczącego środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L195 - 16 z 201027.7.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 667/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie pewnych środków ograniczających skierowanych przeciwko Erytrei

 • Dz. U. L195 - 15 z 201027.7.2010

  Informacja o dacie wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

 • Dz. U. L195 - 5 z 201027.7.2010

  Umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

 • Dz. U. L195 - 3 z 201027.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

 • Dz. U. L195 - 1 z 201027.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.