Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 195 POZ 5

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

Data ogłoszenia:2010-07-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 195 POZ 5

Strona 1 z 10
27.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 195/5

TŁUMACZENIE

UMOWA między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

UNIA EUROPEJSKA, z jednej strony, oraz STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI, z drugiej strony, zwane dalej łącznie „Stronami”, PRAGNĄC zapobiegać terroryzmowi i jego finansowaniu oraz zwalczać te zjawiska, w szczególności dzięki wzajemnej wymianie informacji, w trosce o ochronę swych demokratycznych społeczeństw i wspólnych wartości, praw i swobód, DĄŻĄC do zacieśnienia i wspierania współpracy między Stronami w duchu partnerstwa transatlantyckiego, PRZYWOŁUJĄC konwencje Organizacji Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu terroryzmu i jego finansowania oraz odpowiednie rezolucje Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych w dziedzinie walki z terroryzmem, w szczególności rezolucję Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1373 (2001) oraz jej wytyczne, że wszystkie państwa podejmują niezbędne kroki w celu zapobiegania aktom terrorystycznym, w tym poprzez zapew­ nianie wczesnego ostrzegania innych państw w drodze wymiany informacji; że państwa udzielają sobie wzajemnie jak największej pomocy w związku ze śledztwami i postępowaniami w sprawach karnych związanymi z finansowaniem i wspieraniem aktów terrorystycznych; że państwa powinny znaleźć sposób na intensyfikację i przyspieszenie wymiany informacji operacyjnych; że państwa powinny wymieniać informacje zgodnie z prawem międzynarodowymi i krajowym; oraz że państwa powinny współpracować, zwłaszcza poprzez uzgodnienia i porozumienia dwustronne i wielostronne, w celu zapobiegania atakom terrorystycznym, ich udaremniania oraz podejmowania działań przeciwko sprawcom takich ataków, UZNAJĄC, że opracowany przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych („Departament Skarbu USA”) Program śledzenia środków finansowych należących do terrorystów („program TFTP”) odgrywa zasadniczą rolę w rozpoznawaniu i ujmowaniu terrorystów oraz osób zapewniających finansowanie ich działań, a także umożliwił uzyskanie wielu wska­ zówek, które zostały przekazane do celów walki z terroryzmem właściwym organom na całym świecie i miały szczególną wartość dla państw członkowskich Unii Europejskiej (zwanych dalej „państwami członkowskimi”), ODNOTOWUJĄC znaczenie programu TFTP dla zapobiegania terroryzmowi i jego finansowaniu oraz zwalczania tych zjawisk w Unii Europejskiej i poza nią oraz ważną rolę Unii Europejskiej w zapewnianiu, by wyznaczeni dostawcy międzynarodowych usług w zakresie komunikatów finansowych dotyczących płatności udostępniali – z zastrzeżeniem pełnej zgodności z gwarancjami dotyczącymi życia prywatnego i ochrony danych osobowych – dane z komunikatów finansowych dotyczących płatności, które są przechowywane na terytorium Unii Europejskiej i są niezbędne do zapo­ biegania terroryzmowi i jego finansowaniu oraz zwalczania tych zjawisk, MAJĄC NA UWADZE art. 6 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, mówiący o poszanowaniu praw podstawowych, prawo do prywatności w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, określone w art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zasady proporcjonalności i konieczności odnoszące się do prawa do poszanowania życia prywatnego i ochrony danych osobowych na mocy art. 8 ust. 2 Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, konwencję nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarza­ niem danych osobowych oraz art. 7 i 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, MAJĄC NA UWADZE szeroki zakres ochrony prywatności w Stanach Zjednoczonych Ameryki („Stany Zjednoczone”), znajdujący wyraz w Konstytucji Stanów Zjednoczonych, prawie karnym i cywilnym USA, przepisach wykonawczych oraz w długoterminowych strategiach wdrażanych i podtrzymywanych przez system kontroli trzech gałęzi władzy,

L 195/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.7.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 195 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L195 - 76 z 201027.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie przyznania Portugalii dodatkowych dni na morzu w strefie ICES VIIIc i IXa, z wyjątkiem Zatoki Kadyksu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5011)

 • Dz. U. L195 - 74 z 201027.7.2010

  Decyzja Rady 2010/414/WPZiB z dnia 26 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję 2010/127/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Erytrei

 • Dz. U. L195 - 39 z 201027.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylająca wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB

 • Dz. U. L195 - 37 z 201027.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 669/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L195 - 25 z 201027.7.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 668/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie wdrożenia art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 dotyczącego środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L195 - 16 z 201027.7.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 667/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie pewnych środków ograniczających skierowanych przeciwko Erytrei

 • Dz. U. L195 - 15 z 201027.7.2010

  Informacja o dacie wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

 • Dz. U. L195 - 3 z 201027.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

 • Dz. U. L195 - 1 z 201027.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.