Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 195 POZ 74

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/414/WPZiB z dnia 26 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję 2010/127/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Erytrei

Data ogłoszenia:2010-07-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 195 POZ 74

L 195/74

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.7.2010

DECYZJA RADY 2010/414/WPZiB z dnia 26 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję 2010/127/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Erytrei

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29, a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 1 W decyzji 2010/127/WPZiB wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 7 otrzymuje brzmienie:

(1)

W dniu 1 marca 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/127/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Erytrei (1) oraz wdrażającą rezo­ lucję Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjedno­ czonych (RB ONZ) nr 1907 (2009). Decyzja nr 2010/127/WPZiB przewiduje ograniczenia wjazdowe oraz finansowe środki ograniczające wobec osób i podmiotów wskazanych przez Radę Bezpieczeń­ stwa ONZ lub przez właściwy Komitet Sankcji oraz zakaz dostarczania, sprzedaży lub transferu broni i sprzętu wojskowego tym wskazanym osobom i podmiotom, a także zakaz świadczenia powiązanej pomocy i usług. Procedura wprowadzania zmian do załącznika do decyzji 2010/127/WPZiB powinna przewidywać wymóg przeka­ zywania wskazanym osobom i podmiotom uzasadnienia umieszczenia ich w wykazie, przekazanego przez Komitet Sankcji, aby dać tym osobom i podmiotom możliwość przedstawienia uwag. W przypadku gdy zostaną zgłoszone uwagi lub przedstawione istotne nowe dowody, Rada powinna dokonać przeglądu swojej decyzji na podstawie tych uwag i odpowiednio poinfor­ mować daną osobę lub podmiot. Niniejsza decyzja nie narusza praw podstawowych i jest zgodna z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, a zwłaszcza prawo do skutecznego środka prawnego i rzetelnego procesu sądowego, prawo własności i prawo do ochrony danych osobowych. Niniejsza decyzja powinna być stosowana zgodnie z tymi prawami i zasadami. Niniejsza decyzja jest także w pełni zgodna ze zobowią­ zaniami państw członkowskich wynikającymi z Karty Narodów Zjednoczonych oraz z prawnie wiążącym charakterem rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Unia powinna podjąć dalsze działania, aby wprowadzić w życie pewne środki,

„Artykuł 7 Rada ustala wykaz zawarty w załączniku i wprowadza w nim zmiany na podstawie ustaleń Rady Bezpieczeństwa ONZ albo Komitetu Sankcji.”; 2) dodaje się następujące artykuły: „Artykuł 7a 1. W przypadku gdy Rada Bezpieczeństwa lub Komitet Sankcji umieszczą jakąś osobę lub podmiot w wykazie, Rada dodaje taką osobę lub podmiot do załącznika. Rada przekazuje swoją decyzję i uzasadnienie umieszczenia w wykazie danej osobie lub podmiotowi bezpośrednio – gdy adres jest znany – lub w drodze opublikowania ogło­ szenia, umożliwiając danej osobie lub podmiotowi przedsta­ wienie uwag. 2. W przypadku gdy zostaną zgłoszone uwagi lub przed­ stawione istotne nowe dowody, Rada dokonuje przeglądu swojej decyzji i odpowiednio informuje daną osobę lub podmiot. Artykuł 7b 1. Załącznik zawiera uzasadnienie umieszczenia w wykazie osób lub podmiotów przekazane przez Radę Bezpieczeństwa ONZ lub Komitet Sankcji. 2. W załączniku znajdują się także w miarę dostępności informacje przekazane przez Radę Bezpieczeństwa ONZ lub przez Komitet Sankcji niezbędne do identyfikacji danych osób lub podmiotów. W odniesieniu do osób, informacje takie mogą obejmować imiona i nazwiska, w tym pseudo­ nimy, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer pasz­ portu i dowodu tożsamości, płeć, adres – o ile jest znany – oraz funkcję lub zawód. W odniesieniu do podmiotów, informacje takie mogą obejmować nazwy, miejsce i datę rejestracji, numer rejestracji i miejsce prowadzenia działal­ ności. W załączniku umieszczana jest także data wskazania przez Radę Bezpieczeństwa ONZ lub przez Komitet Sankcji.”.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1) Dz.U. L 51 z 2.3.2010, s. 19.

27.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 195/75

Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 lipca 2010 r. W imieniu Rady

C. ASHTON

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 195 POZ 74 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L195 - 76 z 201027.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie przyznania Portugalii dodatkowych dni na morzu w strefie ICES VIIIc i IXa, z wyjątkiem Zatoki Kadyksu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5011)

 • Dz. U. L195 - 39 z 201027.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylająca wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB

 • Dz. U. L195 - 37 z 201027.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 669/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L195 - 25 z 201027.7.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 668/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie wdrożenia art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 dotyczącego środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L195 - 16 z 201027.7.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 667/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie pewnych środków ograniczających skierowanych przeciwko Erytrei

 • Dz. U. L195 - 15 z 201027.7.2010

  Informacja o dacie wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

 • Dz. U. L195 - 5 z 201027.7.2010

  Umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

 • Dz. U. L195 - 3 z 201027.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

 • Dz. U. L195 - 1 z 201027.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.