Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 195 POZ 76

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie przyznania Portugalii dodatkowych dni na morzu w strefie ICES VIIIc i IXa, z wyjątkiem Zatoki Kadyksu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5011)

Data ogłoszenia:2010-07-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 195 POZ 76

L 195/76

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.7.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie przyznania Portugalii dodatkowych dni na morzu w strefie ICES VIIIc i IXa, z wyjątkiem Zatoki Kadyksu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5011)

(Jedynie tekst w języku portugalskim jest autentyczny)

(2010/415/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 53/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów na 2010 r. i związane z nimi warunki dla pewnych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (1), w szczególności pkt 7 załącznika IIB do tego rozporządzenia, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

morzu dla statków posiadających narzędzia połowowe określone w pkt 2 lit. a) wspomnianego załącznika na okres od dnia 1 lutego 2010 r. do dnia 31 stycznia 2011 r. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 1. Maksymalna liczba dni, podczas których statek rybacki pływający pod banderą Portugalii i posiadający narzędzia poło­ wowe określone w pkt 2 lit. a) załącznika IIB do rozporzą­ dzenia (UE) nr 53/2010 oraz nieobjęty specjalnymi warunkami ustanowionymi w pkt 5.2 wspomnianego załącznika może przebywać w strefach ICES VIIIc i IXa, z wyjątkiem Zatoki Kadyksu, określona w tabeli I tego załącznika, zostaje zmie­ niona na 177 dni w roku. 2. Maksymalna liczba dni, o której mowa w ust. 1, nie narusza żadnej późniejszej decyzji, którą Komisja mogłaby podjąć na podstawie punktu 7.5 załącznika IIB do rozporzą­ dzenia (EU) nr 53/2010 dotyczącego ponownej oceny liczby dodatkowych dni, wynikającej z trwałego zaprzestania działal­ ności połowowej, uprzednio przyznanych przez Komisję. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Portugalskiej.

Punkt 5.1 załącznika IIB do rozporządzenia (UE) nr 53/2010 określa maksymalną liczbę dni, podczas których statki unijne o długości całkowitej równej lub większej niż 10 metrów, posiadające włoki denne, niewody duńskie i podobne narzędzia o rozmiarze oczek równym lub większym niż 32 mm, sieci skrzelowe o rozmiarze oczek równym lub większym niż 60 mm lub takle denne mogą przebywać w strefach ICES VIIIc i IXa, z wyjątkiem Zatoki Kadyksu, w okresie od dnia 1 lutego 2010 r. do dnia 31 stycznia 2011 r. Punkt 7 załącznika IIB umożliwia Komisji przyznanie dodatkowej liczby dni na morzu, podczas których statek może przebywać w obszarze geograficznym i posiadać takie narzędzia połowowe, na podstawie trwałego zaprzestania działalności połowowej w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. Dnia 8 lutego, 23 lutego, 25 marca i 22 kwietnia 2010 r. Portugalia przedstawiła dane zaświadczające, że dwadzie­ ścia osiem statków rybackich zaprzestało działalności połowowej od dnia 1 stycznia 2004 r. W związku z przedłożonymi danymi oraz zgodnie z metodą obli­ czeniową przewidzianą w pkt 7.1 załącznika IIB należy przyznać Portugalii dziewiętnaście dodatkowych dni na

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli 26 lipca 2010 r. W imieniu Komisji

Maria DAMANAKI

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 21 z 26.1.2010, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 195 POZ 76 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L195 - 74 z 201027.7.2010

  Decyzja Rady 2010/414/WPZiB z dnia 26 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję 2010/127/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Erytrei

 • Dz. U. L195 - 39 z 201027.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylająca wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB

 • Dz. U. L195 - 37 z 201027.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 669/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L195 - 25 z 201027.7.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 668/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie wdrożenia art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 dotyczącego środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L195 - 16 z 201027.7.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 667/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie pewnych środków ograniczających skierowanych przeciwko Erytrei

 • Dz. U. L195 - 15 z 201027.7.2010

  Informacja o dacie wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

 • Dz. U. L195 - 5 z 201027.7.2010

  Umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

 • Dz. U. L195 - 3 z 201027.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

 • Dz. U. L195 - 1 z 201027.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.