Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 196 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 670/2010 z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 974/98 w odniesieniu do wprowadzenia euro w Estonii

Data ogłoszenia:2010-07-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 196 POZ 1

28.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 196/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 670/2010 z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 974/98 w odniesieniu do wprowadzenia euro w Estonii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (6)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („Traktat”), w szczególności jego art. 140 ust. 3, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego,

Rozporządzenie Rady (WE) nr 836/2007 (6) zmieniło rozporządzenie (WE) nr 974/98 w celu zastąpienia waluty Malty przez euro. Rozporządzenie Rady (WE) nr 693/2008 (7) zmieniło rozporządzenie (WE) nr 974/98 w celu zastąpienia waluty Słowacji przez euro. Zgodnie z art. 4 Aktu przystąpienia z 2003 r. Estonia jest państwem członkowskim objętym derogacją w rozumieniu art. 139 ust. 1 Traktatu. Zgodnie z decyzją Rady 2010/416/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zgodnie z art. 140 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia przez Estonię euro w dniu 1 stycznia 2011 r. (8), Estonia spełnia warunki konieczne do przy­ jęcia euro i należy uchylić derogację w stosunku do Estonii ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2011 r. Wprowadzenie euro w Estonii wymaga rozszerzenia na Estonię obecnie obowiązujących przepisów rozporzą­ dzenia (WE) nr 974/98 dotyczących wprowadzenia euro. W estońskim planie wymiany waluty krajowej na euro określono, że banknoty i monety euro powinny stać się prawnym środkiem płatniczym w tym państwie człon­ kowskim z dniem wprowadzenia euro jako waluty. Przy­ jęcie euro i wymiana pieniądza gotówkowego powinny zatem nastąpić dnia 1 stycznia 2011 r. Okres stopnio­ wego wycofywania waluty krajowej nie powinien mieć zastosowania. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 974/98,

(7)

(8)

(9)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 974/98 z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia euro (1) przewiduje zastąpienie przez euro walut państw członkowskich, które spełniły warunki konieczne do przyjęcia euro z datą, kiedy Wspólnota rozpoczęła trzeci etap unii gospodarczej i walutowej. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2596/2000 (2) zmieniło rozporządzenie (WE) nr 974/98 w celu zastąpienia waluty Grecji przez euro. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2169/2005 (3) zmieniło rozporządzenie (WE) nr 974/98 w celu przygotowania do przyszłego wprowadzenia euro w państwach człon­ kowskich, które nie przyjęły jeszcze euro jako jednej waluty. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1647/2006 (4) zmieniło rozporządzenie (WE) nr 974/98 w celu zastąpienia waluty Słowenii przez euro. Rozporządzenie Rady (WE) nr 835/2007 (5) zmieniło rozporządzenie (WE) nr 974/98 w celu zastąpienia waluty Cypru przez euro.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 139 300 346 309 186 z z z z z 11.5.1998, s. 1. 29.11.2000, s. 2. 29.12.2005, s. 1. 9.11.2006, s. 2. 18.7.2007, s. 1.

(10)

(11) (2)

(3)

(12)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (4)

Artykuł 1 W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 974/98 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporzą­ dzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

(6) Dz.U. L 186 z 18.7.2007, s. 3. (7) Dz.U. L 195 z 24.7.2008, s. 1. (8) Patrz: str. 24 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(5)

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )

L 196/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.7.2010

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach człon­ kowskich zgodnie z Traktatami. Sporządzono w Brukseli dnia 13 lipca 2010 r. W imieniu Rady

D. REYNDERS

Przewodniczący

28.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 196/3

ZAŁĄCZNIK W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 974/98 między pozycjami dotyczącymi Niemiec i Grecji dodaje się wiersz w brzmieniu:

Państwo członkowskie Data przyjęcia euro Data wymiany pieniądza gotówkowego Państwo członkowskie korzystające z okresu stopniowego wycofywania

„Estonia

1 stycznia 2011 r.

1 stycznia 2011 r.

Nie”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 196 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L196 - 27 z 201028.7.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 184/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie dopuszczenia Formi LHS (dimrówczanu potasu) jako dodatku do pasz (  Dz.U. L 63 z 1.3.2007)

 • Dz. U. L196 - 24 z 201028.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 13 lipca 2010 r. zgodnie z art. 140 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia przez Estonię euro w dniu 1 stycznia 2011 r.

 • Dz. U. L196 - 23 z 201028.7.2010

  Rozporządzenie (UE) nr 674/2010 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 23 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 63/2002 (EBC/2001/18) w sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (EBC/2010/7)

 • Dz. U. L196 - 21 z 201028.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 673/2010 z dnia 27 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L196 - 5 z 201028.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 672/2010 z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu odszraniających i odmgławiających instalacji szyby przedniej niektórych pojazdów silnikowych oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych

 • Dz. U. L196 - 4 z 201028.7.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 671/2010 z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2866/98 w odniesieniu do kursu wymiany na euro dla Estonii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.