Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 196 POZ 23

Tytuł:

Rozporządzenie (UE) nr 674/2010 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 23 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 63/2002 (EBC/2001/18) w sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (EBC/2010/7)

Data ogłoszenia:2010-07-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 196 POZ 23

28.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 196/23

ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 674/2010 EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 23 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 63/2002 (EBC/2001/18) w sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw

(EBC/2010/7) RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące zbierania informacji statystycz­ nych przez Europejski Bank Centralny (1), w szczególności jego art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Pierwsze zdanie ustępu pierwszego załącznika IV do rozporzą­ dzenia (WE) nr 63/2002 (EBC/2001/18) otrzymuje brzmienie: „Do miesiąca odniesienia – grudnia 2013 r. – włącznie ust. 10 załącznika I ma następujące brzmienie:”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Istnieje potrzeba dalszej oceny jakości minimalnej próby krajowej ustalonej w oparciu o zdefiniowane kryteria, w związku z czym niezbędne jest przedłużenie odpo­ wiedniego okresu przejściowego. Odpowiednich zmian wymaga zatem rozporządzenie (WE) nr 63/2002 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie statystyki doty­ czącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i kredytów dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (EBC/2001/18) (2),

(2)

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 23 lipca 2010 r. W imieniu Rady Prezesów EBC

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC

(1) Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 8. (2) Dz.U. L 10 z 12.1.2002, s. 24.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 196 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L196 - 27 z 201028.7.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 184/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie dopuszczenia Formi LHS (dimrówczanu potasu) jako dodatku do pasz (  Dz.U. L 63 z 1.3.2007)

 • Dz. U. L196 - 24 z 201028.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 13 lipca 2010 r. zgodnie z art. 140 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia przez Estonię euro w dniu 1 stycznia 2011 r.

 • Dz. U. L196 - 21 z 201028.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 673/2010 z dnia 27 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L196 - 5 z 201028.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 672/2010 z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu odszraniających i odmgławiających instalacji szyby przedniej niektórych pojazdów silnikowych oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych

 • Dz. U. L196 - 4 z 201028.7.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 671/2010 z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2866/98 w odniesieniu do kursu wymiany na euro dla Estonii

 • Dz. U. L196 - 1 z 201028.7.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 670/2010 z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 974/98 w odniesieniu do wprowadzenia euro w Estonii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.