Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 196 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 671/2010 z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2866/98 w odniesieniu do kursu wymiany na euro dla Estonii

Data ogłoszenia:2010-07-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 196 POZ 4

L 196/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.7.2010

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 671/2010 z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2866/98 w odniesieniu do kursu wymiany na euro dla Estonii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 140 ust. 3, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5) (4)

przyjęcia przez Estonię euro w dniu 1 stycznia 2011 r. (3) Estonia spełnia warunki konieczne do przy­ jęcia euro i derogacja w stosunku do tego kraju zostaje uchylona z dniem 1 stycznia 2011 r. Wprowadzenie euro w Estonii wymaga ustalenia kursu wymiany między euro a koroną estońską. Kurs wymiany zostaje ustalony na 15,6466 korony estońskiej za 1 euro, co odpowiada obecnemu kursowi centralnemu korony w mechanizmie kursów walut (ERM II). Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2866/98,

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2866/98 z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie kursów wymiany między euro a walutami państw członkowskich przyjmujących euro (2) określa kursy wymiany walut obowiązujące od dnia 1 stycznia 1999 r. Zgodnie z art. 4 Aktu przystąpienia z 2003 r. Estonia jest państwem członkowskim objętym derogacją w rozumieniu art. 139 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zwanego dalej „Traktatem”). Na mocy decyzji Rady 2010/416/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zgodnie z art. 140 ust. 2 Traktatu w sprawie

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W art. 1 rozporządzenia (WE) nr 2866/98 dodaje się następu­ jący wiersz między wierszami określającymi kursy wymiany dla marki niemieckiej i drachmy greckiej: „= 15,6466 koron estońskich”. Artykuł 2

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lipca 2010 r. W imieniu Rady

D. REYNDERS

Przewodniczący

(1) Opinia z dnia 5 lipca 2010 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 359 z 31.12.1998, s. 1.

(3) Patrz: str. 24 niniejszego Dziennika Urzędowego.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 196 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L196 - 27 z 201028.7.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 184/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie dopuszczenia Formi LHS (dimrówczanu potasu) jako dodatku do pasz (  Dz.U. L 63 z 1.3.2007)

 • Dz. U. L196 - 24 z 201028.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 13 lipca 2010 r. zgodnie z art. 140 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia przez Estonię euro w dniu 1 stycznia 2011 r.

 • Dz. U. L196 - 23 z 201028.7.2010

  Rozporządzenie (UE) nr 674/2010 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 23 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 63/2002 (EBC/2001/18) w sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (EBC/2010/7)

 • Dz. U. L196 - 21 z 201028.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 673/2010 z dnia 27 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L196 - 5 z 201028.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 672/2010 z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu odszraniających i odmgławiających instalacji szyby przedniej niektórych pojazdów silnikowych oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych

 • Dz. U. L196 - 1 z 201028.7.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 670/2010 z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 974/98 w odniesieniu do wprowadzenia euro w Estonii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.