Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 196 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 672/2010 z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu odszraniających i odmgławiających instalacji szyby przedniej niektórych pojazdów silnikowych oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych

Data ogłoszenia:2010-07-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 196 POZ 5

Strona 1 z 12
28.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 196/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 672/2010 z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu odszraniających i odmgławiających instalacji szyby przedniej niektórych pojazdów silnikowych oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych

KOMISJA EUROPEJSKA, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silniko­ wych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Zakres Niniejsze rozporządzenie stosuje się do pojazdów silnikowych kategorii M1, zgodnie z definicją określoną w załączniku II do dyrektywy 2007/46/WE, wyposażonych w szybę przednią. Artykuł 2 Definicje Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje: 1) „typ pojazdu w odniesieniu do odszraniających i odmgławiających instalacji szyby przedniej” oznacza pojazdy, które nie różnią się pod takimi zasadniczymi względami jak: — cechy instalacji odszraniających i odmgławiających, — zewnętrzne i wewnętrzne kształty i układy z zakresu 180° przedniego pola widzenia kierowcy, które mogą wpływać na widoczność, — kształt, wymiary, grubość i charakterystyki szyby przed­ niej oraz jej mocowanie, — maksymalna liczba miejsc siedzących; 2) „silnik” oznacza silnik spalinowy wykorzystujący paliwo ciekłe lub gazowe; 3) „instalacja odszraniająca” oznacza instalację służącą do roztapiania szronu lub lodu na zewnętrznej powierzchni szyby przedniej; 4) „obszar odszraniany” oznacza obszar szyby przedniej, którego zewnętrzna powierzchnia jest sucha lub pokryta roztopionym, lub częściowo roztopionym (mokrym) szronem, który może być usunięty za pomocą wycieraczek szyby przedniej; 5) „instalacja odmgławiająca” oznacza instalację służącą do usuwania zamglenia wewnętrznej powierzchni szyby przed­ niej; 6) „zamglenie” oznacza warstwę skroplin na wewnętrznej części powierzchni oszklonej szyby przedniej;

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009 jest odrębnym rozporządzeniem do celów procedury homologacji typu przewidzianej w dyrektywie 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustana­ wiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywie ramowej) (2). Rozporządzenie (WE) nr 661/2009 uchyla dyrektywę Rady 78/317/EWG z dnia 21 grudnia 1977 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkow­ skich odnoszących się do odszraniających i odmgławiających instalacji oszklonych powierzchni pojazdów silnikowych (3). Wymagania określone we wspomnianej dyrektywie powinny zostać przeniesione do niniejszego rozporządzenia oraz, w stosownych przy­ padkach, zmienione w celu dostosowania ich do postępu naukowego i technicznego, a w szczególności w celu uwzględnienia specyficznych cech pojazdów hybrydo­ wych i pojazdów z napędem elektrycznym. Zakres niniejszego rozporządzenia pokrywa się z zakresem dyrektywy 78/317/EWG; ograniczony jest zatem do pojazdów kategorii M1. Rozporządzenie (WE) nr 661/2009 określa podstawowe przepisy dotyczące wymagań w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do odszrania­ jących i odmgławiających instalacji szyby przedniej. Z tego względu konieczne jest także ustalenie szczegó­ łowych procedur, badań i wymagań dotyczących tego rodzaju homologacji. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Technicznego ds. Pojazdów Silnikowych,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 196 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L196 - 27 z 201028.7.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 184/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie dopuszczenia Formi LHS (dimrówczanu potasu) jako dodatku do pasz (  Dz.U. L 63 z 1.3.2007)

 • Dz. U. L196 - 24 z 201028.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 13 lipca 2010 r. zgodnie z art. 140 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia przez Estonię euro w dniu 1 stycznia 2011 r.

 • Dz. U. L196 - 23 z 201028.7.2010

  Rozporządzenie (UE) nr 674/2010 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 23 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 63/2002 (EBC/2001/18) w sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (EBC/2010/7)

 • Dz. U. L196 - 21 z 201028.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 673/2010 z dnia 27 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L196 - 4 z 201028.7.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 671/2010 z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2866/98 w odniesieniu do kursu wymiany na euro dla Estonii

 • Dz. U. L196 - 1 z 201028.7.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 670/2010 z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 974/98 w odniesieniu do wprowadzenia euro w Estonii

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.