Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 197 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2010 r. odnawiająca zezwolenie na kontynuowanie obrotu produktami zawierającymi zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę Bt11 (SYN-BTØ11-1), składającymi się z niej lub z niej wyprodukowanymi, dopuszczająca do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady żywność i składniki żywności zawierające kukurydzę pastewną Bt11 (SYN-BTØ11-1) lub z niej się składające oraz uchylająca decyzję 2004/657/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5129) (1)

Data ogłoszenia:2010-07-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 197 POZ 11

Strona 1 z 4
29.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 197/11

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 lipca 2010 r. odnawiająca zezwolenie na kontynuowanie obrotu produktami zawierającymi zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę Bt11 (SYN-BTØ11-1), składającymi się z niej lub z niej wyprodukowanymi, dopuszczająca do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady żywność i składniki żywności zawierające kukurydzę pastewną Bt11 (SYN-BTØ11-1) lub z niej się składające oraz uchylająca decyzję 2004/657/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5129)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/419/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

(2)

Syngenta Seeds S.A.S. zwróciło się także o dopuszczenie do obrotu żywności i składników żywności zawierają­ cych kukurydzę pastewną Bt11 lub z niej się składają­ cych, które nigdy nie zostały dopuszczone do obrotu w Unii. W dniu 17 lutego 2009 r. Europejski Urząd ds. Bezpie­ czeństwa Żywności („EFSA”) wydał pozytywną opinię (3) zgodnie z art. 6 i 18 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 oraz uznał, że w związku z nowymi informacjami przed­ stawionymi we wniosku i przeglądem literatury opubli­ kowanej od czasu wydania przez EFSA poprzedniej opinii naukowej dotyczącej kukurydzy Bt11 (4) nie są wymagane zmiany, a także potwierdził poprzedni wniosek, że kukurydza Bt11 jest równie bezpieczna jak jej niezmodyfikowany genetycznie odpowiednik i że jest mało prawdopodobne, by miała ona negatywny wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt lub na środowisko w kontekście zamierzonych zastosowań produktów, co odnosi się również do produktów będących przed­ miotem wniosku. W swojej opinii EFSA rozpatrzył wszystkie szczegółowe pytania i wątpliwości zgłaszane przez państwa członkow­ skie w ramach konsultacji z właściwymi organami krajo­ wymi, przewidzianych w art. 6 ust. 4 i art. 18 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003. W swojej opinii EFSA uznał również złożony przez wnioskodawcę plan monitorowania skutków dla środo­ wiska, obejmujący plan ogólnego nadzoru, za zgodny z zamierzonym wykorzystaniem produktów. Uwzględniając powyższe okoliczności, fakt, że przedsię­ biorstwo Syngenta Crop Protection AG, Szwajcaria, które przejęło Syngenta Seeds AG, adresata decyzji 2004/657/WE, jest tą samą osobą prawną, w imieniu której wnioskodawca zwrócił się o odnowienie zezwo­ lenia, to, że wnioskodawca potwierdził, że w zakres wniosku wchodzi również wniosek o dopuszczenie do obrotu żywności i składników żywności zawierających

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (1), w szczególności jego art. 7 ust. 3, art. 11 ust. 3, art. 19 ust. 3 i art. 23 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 17 kwietnia 2007 r. przedsiębiorstwo Syngenta Seeds S.A.S. zwróciło się do Komisji w imieniu Syngenta Crop Protection AG, zgodnie z art. 5, 11, 17 i 23 rozpo­ rządzenia (WE) nr 1829/2003, z wnioskiem o odnowienie zezwolenia na kontynuowanie obrotu istniejącą żywnością i składnikami żywności wyproduko­ wanymi z kukurydzy Bt11 (w tym dodatkami do żywności) oraz o odnowienie zezwolenia na kontynuo­ wanie obrotu istniejącymi paszami zawierającymi kuku­ rydzę Bt11, składającymi się z niej lub z niej wyprodu­ kowanymi (w tym dodatkami paszowymi i materiałami paszowymi) oraz produktami innymi niż żywność i pasze, zawierającymi kukurydzę Bt11 i z niej się skła­ dającymi, z wyjątkiem uprawy („wniosek”), o których uprzednio powiadomiono zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. a) i b) oraz art. 20 ust. 1 lit. a) i b) wspomnianego rozpo­ rządzenia. Wniosek odnosi się również do odnowienia zezwolenia na wprowadzenie do obrotu żywności i składników żywności dopuszczonych do obrotu na podstawie decyzji Komisji 2004/657/WE z dnia 19 maja 2004 r. zezwalającej na sprzedaż na rynku słodkiej kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie zgodnie z linią Bt11 jako nowego produktu spożywczego lub nowego składnika produktu spożywczego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europej­ skiego i Rady (2). W swym wniosku przedsiębiorstwo

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 197 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L197 - 19 z 201029.7.2010

  Sprostowanie do decyzji Rady z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylającej wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB (  Dz.U. L 195 z 27.7.2010)

 • Dz. U. L197 - 15 z 201029.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę MON89034xNK603 (MON-89Ø34-3xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5133) (1)

 • Dz. U. L197 - 9 z 201029.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2010 r. ustanawiająca wkład finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania choroby niebieskiego języka w Hiszpanii w 2004 i 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3804)

 • Dz. U. L197 - 6 z 201029.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 678/2010 z dnia 28 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 626/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 lipca 2010 r.

 • Dz. U. L197 - 5 z 201029.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 677/2010 z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 748/2008

 • Dz. U. L197 - 3 z 201029.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 676/2010 z dnia 28 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L197 - 1 z 201029.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 675/2010 z dnia 28 lipca 2010 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę (Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots Pork (GTS))

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.