Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 197 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2010 r. ustanawiająca wkład finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania choroby niebieskiego języka w Hiszpanii w 2004 i 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3804)

Data ogłoszenia:2010-07-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 197 POZ 9

29.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 197/9

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 17 czerwca 2010 r. ustanawiająca wkład finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania choroby niebieskiego języka w Hiszpanii w 2004 i 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3804)

(Jedynie tekst w języku hiszpańskim jest autentyczny)

(2010/418/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

lone w drodze decyzji Komisji przyjętej zgodnie z procedurą określoną w art. 40 decyzji 2009/470/WE.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

(6)

uwzględniając decyzję Rady 2009/470/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 3 ust. 4,

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Komisję zgodnie z art. 7 decyzji 2005/650/WE oraz warunki przyznawania unijnego wsparcia finansowego wskazują, że nie można uznać całej zgłoszonej we wniosku kwoty wydatków za kwalifikowaną.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7)

(1)

Ogniska choroby niebieskiego języka pojawiły się w Hiszpanii w 2004 i 2005 r. Pojawienie się tej choroby było poważnym zagrożeniem dla inwentarza zwierząt w Unii.

Uwagi Komisji, sposób obliczenia wydatków kwalifiko­ wanych oraz końcowe wnioski zostały przekazane Hisz­ panii pismem z dnia 1 lipca 2009 r.

(8)

(2)

Decyzją Komisji 2005/650/WE z dnia 13 września 2005 r. w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania choroby niebieskiego języka w Hiszpanii w 2004 i 2005 r. (2) przyznano wsparcie finansowe Wspólnoty na rzecz Hisz­ panii na poczet wydatków poniesionych w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania choroby niebie­ skiego języka w 2004 i 2005 r.

W związku z powyższym należy obecnie ustalić całko­ witą kwotę wsparcia finansowego Unii w wydatki kwali­ fikowane poniesione w związku ze zwalczaniem i kontrolą choroby niebieskiego języka w Hiszpanii w 2004 i 2005 r.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(3)

Zgodnie z decyzją przewidziano wypłatę pierwszej transzy w wysokości 2 500 000 EUR w zależności od wyników kontroli na miejscu przeprowadzonych przez Komisję.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Wsparcie finansowe Unii na rzecz Hiszpanii Całkowity wkład finansowy Unii w wydatki związane ze zwal­ czaniem choroby niebieskiego języka w Hiszpanii w 2004 i 2005 r. zgodnie z decyzją 2005/650/WE ustala się na 2 850 183,00 EUR.

(4)

Na mocy art. 6 ust. 2 wymienionej decyzji saldo wsparcia finansowego Unii należy wypłacić na podstawie wniosku złożonego w ciągu 60 dni od takiej decyzji. Hiszpania złożyła wniosek w dniu 11 listopada 2005 r.

(5)

Na mocy art. 4 ust. 2 decyzji 2005/650/WE saldo wsparcia finansowego Unii powinno zostać teraz usta­

Artykuł 2 Zasady wypłaty wsparcia finansowego Saldo wsparcia finansowego Unii ustala się na 350 183,00 EUR.

(1) Dz.U. L 155 z 18.6.2009, s. 30. (2) Dz.U. L 238 z 15.9.2005, s. 19.

L 197/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.7.2010

Artykuł 3 Adresat Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Hiszpanii.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 czerwca 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 197 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L197 - 19 z 201029.7.2010

  Sprostowanie do decyzji Rady z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylającej wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB (  Dz.U. L 195 z 27.7.2010)

 • Dz. U. L197 - 15 z 201029.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę MON89034xNK603 (MON-89Ø34-3xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5133) (1)

 • Dz. U. L197 - 11 z 201029.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2010 r. odnawiająca zezwolenie na kontynuowanie obrotu produktami zawierającymi zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę Bt11 (SYN-BTØ11-1), składającymi się z niej lub z niej wyprodukowanymi, dopuszczająca do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady żywność i składniki żywności zawierające kukurydzę pastewną Bt11 (SYN-BTØ11-1) lub z niej się składające oraz uchylająca decyzję 2004/657/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5129) (1)

 • Dz. U. L197 - 6 z 201029.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 678/2010 z dnia 28 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 626/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 lipca 2010 r.

 • Dz. U. L197 - 5 z 201029.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 677/2010 z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 748/2008

 • Dz. U. L197 - 3 z 201029.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 676/2010 z dnia 28 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L197 - 1 z 201029.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 675/2010 z dnia 28 lipca 2010 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę (Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots Pork (GTS))

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.