Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 198 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 681/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniające po raz 132. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

Data ogłoszenia:2010-07-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 198 POZ 7

30.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 198/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 681/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniające po raz 132. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią AlKaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamro­ żenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 tiret pierwsze i art. 7a ust. 1 (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

decyzję o dodaniu czterech nazwisk do listy osób, grup i podmiotów, w odniesieniu do których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych. Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002. W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzia­ nych w niniejszym rozporządzeniu, powinno ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wpro­ wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozpo­ rządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publi­ kacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby gospodarcze podlegają zamrożeniu zgodnie z tym rozporządzeniem. Dnia 19 lipca 2010 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpie­ czeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych podjął

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 lipca 2010 r. W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Karel KOVANDA

p.o. Dyrektora Generalnego ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9. (2) Artykuł 7a dodany rozporządzeniem (Dz.U. L 346 z 23.12.2009, s. 42).

(UE)

nr

1286/2009

L 198/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.7.2010

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany: W tytule „Osoby fizyczne” dodaje się następujące wpisy: (1) „Amir Abdullah (alias Amir Abdullah Sahib). Adres: Karaczi, Pakistan. Data urodzenia: około 1972 r. Miejsce urodzenia: prowincja Paktika, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 20.7.2010 r.” (2) „Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi (alias a) Anwar al-Aulaqi, b) Anwar al-Awlaki, c) Anwar al-Awlaqi, d) Anwar Nasser Aulaqi, e) Anwar Nasser Abdullah Aulaqi, f) Anwar Nasser Abdulla Aulaqi). Data urodzenia: a) 21.4.1971 r., b) 22.4.1971 r. Miejsce urodzenia: Las Cruces, Nowy Meksyk, Stany Zjednoczone. Obywatelstwo: a) amerykańskie b) jemeńskie. Dalsze informacje: Według informacji z grudnia 2007 r. ukrywa się w Jemenie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 20.7.2010 r.” (3) „Nasiruddin Haqqani (alias a) Naseer Haqqani, b) Dr. Naseer Haqqani, c) Nassir Haqqani, d) Nashir Haqqani, e) Naseruddin, f) Dr. Alim Ghair). Adres: Pakistan. Data urodzenia: między rokiem 1970 a 1973. Miejsce urodzenia: Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Dalsze informacje: Związany z Haqqani Network, które działa poza Północnym Waziristanem w granicach Terytoriów Plemiennych Administrowanych Federalnie Pakistanu. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 20.7.2010 r.” (4) „Gul Agha Ishakzai (alias a) Mullah Gul Agha, b) Mullah Gul Agha Akhund, c) Hidayatullah, d) Haji Hidayatullah, e) Hayadatullah). Adres: Pakistan. Data urodzenia: około 1972 r. Miejsce urodzenia: Band-e-Timor, Kandahar, Afganistan. Dalsze informacje: Należy do utworzonej ostatnio rady talibów koordynującej pobieranie zakatu (islamskiego podatku) na terenie prowincji Baluchistan, Pakistan. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 20.7.2010 r.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 198 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L198 - 12 z 201030.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 684/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (UE) nr 463/2010

 • Dz. U. L198 - 11 z 201030.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 683/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (UE) nr 462/2010

 • Dz. U. L198 - 9 z 201030.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 682/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L198 - 5 z 201030.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 680/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych za jabłka

 • Dz. U. L198 - 1 z 201030.7.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 679/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 479/2009 w odniesieniu do jakości danych statystycznych w kontekście procedury nadmiernego deficytu

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.