Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 199 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 685/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. ustanawiające uprawnienia do połowów sardeli w Zatoce Biskajskiej na okres połowu 2010–2011 oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 53/2010

Data ogłoszenia:2010-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 199 POZ 1

Strona 1 z 2
31.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 199/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 685/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. ustanawiające uprawnienia do połowów sardeli w Zatoce Biskajskiej na okres połowu 2010–2011 oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 53/2010

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 3,

Ze względu na odpowiednie zarządzanie stadem i uproszczenie należy ustalić nowe TAC dla tego stada oraz ustalić nowe kwoty dla państw członkowskich zgodnie z wymienionymi wyżej datami na okres połowu 2010–2011.

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Obowiązkiem Rady jest ustanowienie całkowitych dopuszczalnych połowów (TAC) w podziale na łowiska lub grupy łowisk. Uprawnienia do połowów należy rozdzielać pomiędzy państwa członkowskie w taki sposób, aby zapewnić każdemu państwu członkow­ skiemu względną stabilność działalności połowowej dla każdego stada lub łowiska oraz z należytym uwzględnie­ niem celów wspólnej polityki rybołówstwa ustalonych w rozporządzeniu (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1).

(6)

W celu zapewnienia wieloletniego planu dla tego stada sardeli w Zatoce Biskajskiej, który obejmuje okres połowu i ustanawia zasadę odłowu mającą zastosowanie w ramach ustalania uprawnień do połowów, Komisja przedstawiła w dniu 29 lipca 2009 r. wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego plan długoterminowy dotyczący stada sardeli w Zatoce Biskajskiej oraz połowów eksploatujących to stado. W opinii STECF szacuje się biomasę stada na około 51 350 ton. Uwzględniając wniosek Komisji oraz biorąc pod uwagę, że ocena skutków dotycząca tego wniosku dostarcza najbardziej aktualną ocenę skutków decyzji w sprawie uprawnień do połowów dla stada sardeli w Zatoce Biskajskiej, należy odpowiednio ustalić TAC dla tego stada. W związku z tym TAC na okres połowu od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. należy ustalić na 15 600 ton.

(2)

Rozporządzenie Rady (UE) nr 53/2010 (2) ustanowiło uprawnienia do połowów dla niektórych stad ryb, w tym dla sardeli w Zatoce Biskajskiej (obszar ICES VIII) na rok 2010.

(3)

Nowe TAC na okres połowu 2010–2011 należy usta­ nowić na podstawie dostępnych opinii naukowych, z uwzględnieniem aspektów biologicznych i społecznoekonomicznych oraz zapewniając sprawiedliwe trakto­ wanie sektorów rybołówstwa. W odniesieniu do stada sardeli w Zatoce Biskajskiej opinia naukowa Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołów­ stwa (STECF) z dnia 16 lipca 2010 r. dotyczy okresu połowu od dnia 1 lipca każdego roku do dnia 30 czerwca roku następnego.

Ze względu na szczególny zakres i termin stosowania uprawnień do połowów sardeli należy ustanowić te uprawnienia do połowów w drodze oddzielnego rozpo­ rządzenia oraz zmienić odpowiednio rozporządzenie (UE) nr 53/2010. Łowisko powinno jednak nadal podlegać przepisom ogólnym rozporządzenia (UE) nr 53/2010 w odniesieniu do warunków wykorzystywania kwoty połowowej.

(7)

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 z dnia 6 maja 1996 r. wprowadzającego dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami (3) niezbędne jest ustalenie, w jakim zakresie stado sardeli w Zatoce Biskajskiej jest objęte środkami określonymi w w tym rozporządzeniu.

(1) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59. (2) Dz.U. L 21 z 26.1.2010, s. 1.

(3) Dz.U. L 115 z 9.5.1996, s. 3.

L 199/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.7.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 199 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L199 - 43 z 201031.7.2010

  Sprostowanie do decyzji Rady 2010/371/UE z dnia 6 czerwca 2010 r. w sprawie zakończenia konsultacji z Republiką Madagaskaru na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-UE (  Dz.U. L 169 z 3.7.2010)

 • Dz. U. L199 - 40 z 201031.7.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG (  Dz.U. L 133 z 22.5.2008)

 • Dz. U. L199 - 36 z 201031.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę Bt11xGA21 (SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5135) (1)

 • Dz. U. L199 - 30 z 201031.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/767/WE w odniesieniu do tworzenia, prowadzenia i publikowania zaufanych list podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne nadzorowanych/akredytowanych przez państwa członkowskie (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5063) (1)

 • Dz. U. L199 - 29 z 201031.7.2010

  Decyzja Rady 2010/424/WPZiB z dnia 26 lipca 2010 r. zmieniająca wspólne działanie 2008/736/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

 • Dz. U. L199 - 28 z 201031.7.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/4/2010 z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

 • Dz. U. L199 - 26 z 201031.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Bułgarii

 • Dz. U. L199 - 23 z 201031.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 690/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 sierpnia 2010 r.

 • Dz. U. L199 - 21 z 201031.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 689/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L199 - 19 z 201031.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 688/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L199 - 12 z 201031.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 687/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw

 • Dz. U. L199 - 4 z 201031.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 686/2010 z dnia 28 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 w odniesieniu do specyfikacji okna wyjściowego typu „Bacoma” i włoka T90 stosowanych w ramach połowów w wodach Morza Bałtyckiego oraz cieśnin Bełt i Sund

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.