Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 199 POZ 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 687/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw

Data ogłoszenia:2010-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 199 POZ 12

Strona 1 z 5
L 199/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.7.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 687/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 103h i 127 w związku z art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

w proszku należy również wprowadzić stawkę zryczał­ towaną na potrzeby obliczania wartości owoców i warzyw przeznaczonych do przetworzenia, stanowiącą jedynie wartość produktu podstawowego.

(6)

W art. 103d ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 ustanowiono, że pomoc finansowa jest ograniczona do 4,1 % lub 4,6 % wartości produkcji wprowadzonej do obrotu przez każdą organizację producentów. W art. 52 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1580/2007 (2) ustanowiono szczegółowe zasady obli­ czania wartości produkcji stanowiącej przedmiot obrotu danej organizacji producentów. Zgodnie z ust. 6 lit. a) wymienionego artykułu produkcję owoców i warzyw stanowiącą przedmiot obrotu fakturuje się na etapie „loco organizacja producentów”, w stosownych przypad­ kach, jako produkt pakowany, przygotowany lub który został poddany pierwszemu przetworzeniu. W art. 21 ust. 1 lit. i) rozporządzenia (WE) nr 1580/2007 zdefiniowano „pierwsze przetworzenie”. Defi­ nicja ta jednak nastręcza pewne trudności w jej interpre­ tacji. Ponieważ pewność prawna wymaga jasnych zasad obliczania wartości produkcji wprowadzonej do obrotu, należy skreślić przedmiotową definicję i odpowiednio dostosować definicję „produktu ubocznego”. Obliczanie wartości owoców i warzyw przeznaczonych do przetworzenia okazało się trudne. Do celów kontroli oraz w celu uproszczenia należy wprowadzić stawkę zryczałtowaną na potrzeby obliczania wartości owoców i warzyw przeznaczonych do przetworzenia, stanowiącą wartość produktu podstawowego, a mianowicie owoców i warzyw przeznaczonych do przetworzenia, oraz wartość działań, które nie należą do właściwych działań przetwórczych. Ponieważ ilość owoców i warzyw potrzebnych do produkcji przetworów owocowych i warzywnych jest zróżnicowana w zależności od grupy produktów, różnice te powinny być odzwierciedlone w mających zastosowanie stawkach zryczałtowanych. W przypadku owoców i warzyw przeznaczonych do przetworzenia w zioła aromatyczne i paprykę

(7)

Aby zagwarantować przejście bez zakłóceń do nowego systemu obliczania wartości produkcji wprowadzonej do obrotu w odniesieniu do owoców i warzyw przeznaczo­ nych do przetworzenia, nowa metoda obliczania nie powinna dotyczyć programów operacyjnych zatwierdzo­ nych do dnia 20 stycznia 2010 r., bez uszczerbku dla możliwości zmiany tych programów operacyjnych zgodnie z art. 66 i 67 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007. Z tego samego powodu wartość produkcji wprowadzonej do obrotu w okresie odniesienia programów operacyjnych zatwierdzonych po wyżej wymienionej dacie powinna być obliczana zgodnie z nowymi zasadami. Aby umożliwić większą elastyczność w korzystaniu z wycofań z rynku, należy zwiększyć margines przekro­ czenia w skali roku określony w art. 80 ust. 2 rozporzą­ dzenia (WE) nr 1580/2007. Aby usprawnić bezpłatną dystrybucję, należy przewidzieć możliwość pozwolenia organizacjom i instytucjom charytatywnym na pobieranie symbolicznej opłaty od odbiorców końcowych produktów podlegających wyco­ faniu z rynku, jeżeli produkty te poddane zostały prze­ tworzeniu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 199 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L199 - 43 z 201031.7.2010

  Sprostowanie do decyzji Rady 2010/371/UE z dnia 6 czerwca 2010 r. w sprawie zakończenia konsultacji z Republiką Madagaskaru na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-UE (  Dz.U. L 169 z 3.7.2010)

 • Dz. U. L199 - 40 z 201031.7.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG (  Dz.U. L 133 z 22.5.2008)

 • Dz. U. L199 - 36 z 201031.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę Bt11xGA21 (SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5135) (1)

 • Dz. U. L199 - 30 z 201031.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/767/WE w odniesieniu do tworzenia, prowadzenia i publikowania zaufanych list podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne nadzorowanych/akredytowanych przez państwa członkowskie (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5063) (1)

 • Dz. U. L199 - 29 z 201031.7.2010

  Decyzja Rady 2010/424/WPZiB z dnia 26 lipca 2010 r. zmieniająca wspólne działanie 2008/736/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

 • Dz. U. L199 - 28 z 201031.7.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/4/2010 z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

 • Dz. U. L199 - 26 z 201031.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Bułgarii

 • Dz. U. L199 - 23 z 201031.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 690/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 sierpnia 2010 r.

 • Dz. U. L199 - 21 z 201031.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 689/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L199 - 19 z 201031.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 688/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L199 - 4 z 201031.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 686/2010 z dnia 28 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 w odniesieniu do specyfikacji okna wyjściowego typu „Bacoma” i włoka T90 stosowanych w ramach połowów w wodach Morza Bałtyckiego oraz cieśnin Bełt i Sund

 • Dz. U. L199 - 1 z 201031.7.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 685/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. ustanawiające uprawnienia do połowów sardeli w Zatoce Biskajskiej na okres połowu 2010–2011 oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 53/2010

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.