Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 199 POZ 26 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Bułgarii

Data ogłoszenia:2010-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 199 POZ 26 - Strona 2

Strona 2 z 2
Jednak na podstawie skorygowanego poziomu deficytu docelowego na 2010 r. (3,8 % PKB zgodnie z informacjami przedstawionymi przez władze Bułgarii w dniu 22 czerwca 2010 r.), który znacznie przekracza zakładany w wiosennej prognozie służb Komisji poziom 2,8 % PKB, przekro­ czenie wartości odniesienia może nie mieć charakteru tymczasowego. Przewidziane w Traktacie kryterium doty­ czące deficytu nie jest spełnione.

(1) Dz.U. L 209 z 2.8.1997, s. 6. (2) Dz.U. L 145 z 10.6.2009, s. 1.

(3) Wszystkie dokumenty związane z procedurą nadmiernego deficytu dotyczącą Bułgarii dostępne są na następującej stronie internetowej: http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/deficit/countries/index_en. htm

31.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 199/27

(8)

Zgodnie z danymi przekazanymi przez władze Bułgarii w kwietniu 2010 r. dług brutto sektora władz publicz­ nych kształtuje się w 2009 r. znacznie poniżej wartości odniesienia wynoszącej 60 % PKB, a dokładnie na poziomie 14,8 % PKB. W prognozie służb Komisji z wiosny 2010 r. przewiduje się, że w latach 2010–2011 wskaźnik zadłużenia wzrośnie, utrzymując się jednak poniżej 19 % PKB. W zgłoszeniu przedstawionym przez władze Bułgarii w dniu 22 czerwca 2010 r. plano­ wana wysokość długu w 2010 r. została dalej skorygo­ wana i ma wynieść 15,3 % PKB. Przewidziane w Traktacie kryterium zadłużenia jest więc spełnione.

warunek nie jest spełniony. Dlatego też istotne czynniki nie zostały uwzględnione w procesie podejmowania niniejszej decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Z ogólnej oceny wynika, że w Bułgarii istnieje nadmierny deficyt. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Bułgarii.

(9)

Zgodnie z art. 2 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1467/97 „istotne czynniki” mogą zostać uwzględnione w procesie podejmowania decyzji Rady w sprawie istnienia nadmiernego deficytu zgodnie z art. 126 ust. 6 wyłącznie wtedy, gdy spełniony jest podwójny warunek: deficyt pozostaje bliski wartości odniesienia oraz przekroczenie przez niego tej wartości ma charakter tymczasowy. W przypadku Bułgarii ten podwójny

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lipca 2010 r. W imieniu Rady

S. VANACKERE

Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 199 POZ 26 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L199 - 43 z 201031.7.2010

  Sprostowanie do decyzji Rady 2010/371/UE z dnia 6 czerwca 2010 r. w sprawie zakończenia konsultacji z Republiką Madagaskaru na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-UE (  Dz.U. L 169 z 3.7.2010)

 • Dz. U. L199 - 40 z 201031.7.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG (  Dz.U. L 133 z 22.5.2008)

 • Dz. U. L199 - 36 z 201031.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę Bt11xGA21 (SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5135) (1)

 • Dz. U. L199 - 30 z 201031.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/767/WE w odniesieniu do tworzenia, prowadzenia i publikowania zaufanych list podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne nadzorowanych/akredytowanych przez państwa członkowskie (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5063) (1)

 • Dz. U. L199 - 29 z 201031.7.2010

  Decyzja Rady 2010/424/WPZiB z dnia 26 lipca 2010 r. zmieniająca wspólne działanie 2008/736/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

 • Dz. U. L199 - 28 z 201031.7.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/4/2010 z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

 • Dz. U. L199 - 23 z 201031.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 690/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 sierpnia 2010 r.

 • Dz. U. L199 - 21 z 201031.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 689/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L199 - 19 z 201031.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 688/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L199 - 12 z 201031.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 687/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw

 • Dz. U. L199 - 4 z 201031.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 686/2010 z dnia 28 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 w odniesieniu do specyfikacji okna wyjściowego typu „Bacoma” i włoka T90 stosowanych w ramach połowów w wodach Morza Bałtyckiego oraz cieśnin Bełt i Sund

 • Dz. U. L199 - 1 z 201031.7.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 685/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. ustanawiające uprawnienia do połowów sardeli w Zatoce Biskajskiej na okres połowu 2010–2011 oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 53/2010

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.