Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 199 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/767/WE w odniesieniu do tworzenia, prowadzenia i publikowania zaufanych list podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne nadzorowanych/akredytowanych przez państwa członkowskie (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5063) (1)

Data ogłoszenia:2010-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 199 POZ 30

Strona 1 z 5
L 199/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.7.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/767/WE w odniesieniu do tworzenia, prowadzenia i publikowania zaufanych list podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne nadzorowanych/akredytowanych przez państwa członkowskie (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5063)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/425/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę 2006/123/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącą usług na rynku wewnętrznym (1), w szczególności jej art. 8 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Powyższe badania potwierdziły również potrzebę publicznego udostępnienia przez państwa członkowskie nie tylko zaufanych list w wersji czytelnej dla człowieka, zgodnie z wymogiem przewidzianym w decyzji 2009/767/WE, ale również list w wersji przetwarzalnej maszynowo. Ręczne korzystanie z zaufanych list w wersji czytelnej dla człowieka może być stosunkowo skomplikowane i czasochłonne, jeżeli w państwach członkowskich istnieje wiele podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne. Publikowanie zaufanych list w wersji przetwarzalnej maszynowo ułatwi ich stoso­ wanie poprzez umożliwienie automatycznego przetwa­ rzania list, a tym samym zwiększy zakres ich stosowania w publicznych usługach elektronicznych.

Transgraniczne stosowanie zaawansowanych podpisów elektronicznych weryfikowanych certyfikatem kwalifiko­ wanym stworzonych z użyciem lub bez użycia bezpiecz­ nego urządzenia służącego do składania podpisu elektro­ nicznego zostało ułatwione dzięki decyzji Komisji 2009/767/WE z dnia 16 października 2009 r. ustana­ wiającej środki ułatwiające korzystanie z procedur reali­ zowanych drogą elektroniczną poprzez pojedyncze punkty kontaktowe zgodnie z dyrektywą 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą usług na rynku wewnętrznym (2), która to decyzja 2009/767/WE zobowiązuje państwa członkowskie do udostępnienia informacji niezbędnych do weryfikacji takich podpisów elektronicznych. Państwa członkowskie muszą w szczególności udostępnić na swoich tak zwanych „zaufanych listach” informacje dotyczące nadzorowa­ nych/akredytowanych przez nie podmiotów świadczą­ cych usługi certyfikacyjne i powszechnie wystawiających certyfikaty kwalifikowane zgodnie z dyrektywą Parla­ mentu Europejskiego i Rady 1999/93/WE z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych (3) oraz informacje dotyczące usług świadczonych przez te podmioty. W Europejskim Instytucie Norm Telekomunikacyjnych zorganizowano szereg badań praktycznych mających na celu umożliwienie państwom członkowskim sprawdzenia zgodności ich zaufanych list ze specyfikacjami określo­ nymi w załączniku do decyzji 2009/767/WE. Przedmio­ towe badania wykazały, że konieczne jest wprowadzenie pewnych zmian technicznych w specyfikacjach technicz­ nych znajdujących się w załączniku do decyzji 2009/767/WE w celu zapewnienia funkcjonujących i interoperacyjnych zaufanych list.

(4)

W celu ułatwienia dostępu do krajowych zaufanych list państwa członkowskie powinny przekazać Komisji infor­ macje dotyczące umiejscowienia i ochrony ich zaufanych list. Komisja powinna udostępnić te informacje pozos­ tałym państwom członkowskim w bezpieczny sposób.

(5)

W celu umożliwienia automatycznego stosowania list i ułatwienia dostępu do nich należy uwzględnić wyniki wspomnianych badań praktycznych dotyczących zaufa­ nych list państw członkowskich.

(6)

Należy zatem 2009/767/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(7)

W celu umożliwienia państwom członkowskim przepro­ wadzenia wymaganych zmian technicznych w aktualnych zaufanych listach niniejszą decyzję należy stosować od dnia 1 grudnia 2010 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 199 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L199 - 43 z 201031.7.2010

  Sprostowanie do decyzji Rady 2010/371/UE z dnia 6 czerwca 2010 r. w sprawie zakończenia konsultacji z Republiką Madagaskaru na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-UE (  Dz.U. L 169 z 3.7.2010)

 • Dz. U. L199 - 40 z 201031.7.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG (  Dz.U. L 133 z 22.5.2008)

 • Dz. U. L199 - 36 z 201031.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę Bt11xGA21 (SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5135) (1)

 • Dz. U. L199 - 29 z 201031.7.2010

  Decyzja Rady 2010/424/WPZiB z dnia 26 lipca 2010 r. zmieniająca wspólne działanie 2008/736/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

 • Dz. U. L199 - 28 z 201031.7.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/4/2010 z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

 • Dz. U. L199 - 26 z 201031.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Bułgarii

 • Dz. U. L199 - 23 z 201031.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 690/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 sierpnia 2010 r.

 • Dz. U. L199 - 21 z 201031.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 689/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L199 - 19 z 201031.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 688/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L199 - 12 z 201031.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 687/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw

 • Dz. U. L199 - 4 z 201031.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 686/2010 z dnia 28 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 w odniesieniu do specyfikacji okna wyjściowego typu „Bacoma” i włoka T90 stosowanych w ramach połowów w wodach Morza Bałtyckiego oraz cieśnin Bełt i Sund

 • Dz. U. L199 - 1 z 201031.7.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 685/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. ustanawiające uprawnienia do połowów sardeli w Zatoce Biskajskiej na okres połowu 2010–2011 oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 53/2010

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.