Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 199 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 686/2010 z dnia 28 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 w odniesieniu do specyfikacji okna wyjściowego typu „Bacoma” i włoka T90 stosowanych w ramach połowów w wodach Morza Bałtyckiego oraz cieśnin Bełt i Sund

Data ogłoszenia:2010-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 199 POZ 4

Strona 1 z 3
L 199/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.7.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 686/2010 z dnia 28 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 w odniesieniu do specyfikacji okna wyjściowego typu „Bacoma” i włoka T90 stosowanych w ramach połowów w wodach Morza Bałtyckiego oraz cieśnin Bełt i Sund

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowo­ wych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych (1), w szczególności jego art. 29, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

wyjściowego typu „Bacoma” oraz rozmiaru oczek włoka T90 w podrejonach ICES 22-32. Ze względu na fakt, że rozporządzenie (WE) nr 1226/2009 ogranicza się do roku 2010, podczas gdy wymienione przepisy, przyczy­ niając się do poprawy selektywności, nabierają trwałego charakteru, należy włączyć je do rozporządzenia (WE) nr 2187/2005 od stycznia 2011 r. i odpowiednio zmienić to rozporządzenie.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

Rozporządzenie (WE) nr 2187/2005 ustanawia okre­ ślone środki techniczne dla zachowania zasobów poło­ wowych w wodach Morza Bałtyckiego oraz cieśnin Bełt i Sund. Rozporządzenie to przewiduje określone przepisy dotyczące wielkości i rodzaju wszystkich elementów narzędzi połowowych, w tym – między innymi – rozmiar oczek. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1226/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustalające uprawnienia do połowów i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb stosowane na Morzu Bałtyckim w 2010 r. (2) przewiduje zwiększenie rozmiaru oczek i długości okna

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Dodatek 1 i 2 do załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 2187/2005 zastępuje się tekstem w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 lipca 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 349 z 31.12.2005, s. 1. (2) Dz.U. L 330 z 16.12.2009, s. 1.

31.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 199/5

ZAŁĄCZNIK „Dodatek 1 Specyfikacje worków włoka typu »BACOMA« Opis a) Rozmiar worka włoka, przedłużenia i tylnej części worka włoka (i) Worek włoka złożony jest z dwóch płatów połączonych natami równej długości, po jednej z każdej strony. (ii) Minimalny rozmiar oczka oczek rombowych wynosi 105 mm. Materiał przędzy jest wykonany z włókien poli­ etylenowych o grubości pojedynczego sznurka nie większej niż 6 mm lub o grubości podwójnego sznurka nie większej niż 4 mm. (iii) Zabrania się stosowania worków włoka lub przedłużeń wykonanych tylko z jednej części tkaniny sieciowej i mających tylko jedną natę. (iv) Liczba otwartych oczek rombowych, poza oczkami w natach, w dowolnym miejscu na obwodzie każdego przedłużenia nie jest mniejsza ani większa od maksymalnej liczby oczek na obwodzie przedniej części worka włoka (rys. 1). b) Umiejscowienie okna (i) Okno jest wstawione w górnym płacie worka włoka (rys. 2). (ii) Okno kończy się nie więcej niż 4 oczka od sznurówki, łącznie z ręcznie splatanym rzędem oczek, przez które przechodzi sznurówka (rys. 3 lub 4). c) Rozmiar okna (i) Szerokość okna, wyrażona liczbą rzędów oczek sieci, równa jest liczbie otwartych oczek rombowych w górnym płacie podzielonej przez dwa. W razie takiej potrzeby dozwolone jest zachowanie do 20 % liczby otwartych oczek rombowych w górnym płacie równo rozdzielonych pomiędzy obie strony płata okna (rys.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 199 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L199 - 43 z 201031.7.2010

  Sprostowanie do decyzji Rady 2010/371/UE z dnia 6 czerwca 2010 r. w sprawie zakończenia konsultacji z Republiką Madagaskaru na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-UE (  Dz.U. L 169 z 3.7.2010)

 • Dz. U. L199 - 40 z 201031.7.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG (  Dz.U. L 133 z 22.5.2008)

 • Dz. U. L199 - 36 z 201031.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę Bt11xGA21 (SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5135) (1)

 • Dz. U. L199 - 30 z 201031.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/767/WE w odniesieniu do tworzenia, prowadzenia i publikowania zaufanych list podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne nadzorowanych/akredytowanych przez państwa członkowskie (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5063) (1)

 • Dz. U. L199 - 29 z 201031.7.2010

  Decyzja Rady 2010/424/WPZiB z dnia 26 lipca 2010 r. zmieniająca wspólne działanie 2008/736/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

 • Dz. U. L199 - 28 z 201031.7.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/4/2010 z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

 • Dz. U. L199 - 26 z 201031.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Bułgarii

 • Dz. U. L199 - 23 z 201031.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 690/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 sierpnia 2010 r.

 • Dz. U. L199 - 21 z 201031.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 689/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L199 - 19 z 201031.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 688/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L199 - 12 z 201031.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 687/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw

 • Dz. U. L199 - 1 z 201031.7.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 685/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. ustanawiające uprawnienia do połowów sardeli w Zatoce Biskajskiej na okres połowu 2010–2011 oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 53/2010

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.