Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 2 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 6/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r. wszczynające przegląd rozporządzeń Rady (WE) nr 1292/2007 i (WE) nr 367/2006 (nakładających ostateczne cła antydumpingowe i wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii i rozszerzających te cła na przywóz tego produktu wysyłanego między innymi z Izraela) w celu określenia możliwości przyznania jednemu eksporterowi izraelskiemu zwolnienia z tych środków, uchylające cło antydumpingowe w odniesieniu do przywozu towarów przez tego eksportera oraz poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

Data ogłoszenia:2010-01-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 2 POZ 5

Strona 1 z 4
6.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 6/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r. wszczynające przegląd rozporządzeń Rady (WE) nr 1292/2007 i (WE) nr 367/2006 (nakładających ostateczne cła antydumpingowe i wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii i rozszerzających te cła na przywóz tego produktu wysyłanego między innymi z Izraela) w celu określenia możliwości przyznania jednemu eksporterowi izraelskiemu zwolnienia z tych środków, uchylające cło antydumpingowe w odniesieniu do przywozu towarów przez tego eksportera oraz poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) (podstawowe rozporzą­ dzenie antydumpingowe), w szczególności jego art. 11 ust. 4 i art. 13 ust. 4, oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 597/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie ochrony przed przy­ wozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących człon­ kami Wspólnoty Europejskiej (2) („podstawowe rozporządzenie antysubsydyjne”), w szczególności jego art. 20 i art. 23 ust. 5 i 6, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

produktu wysyłanego z Brazylii i z Izraela, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący z Brazylii lub z Izraela, z wyjątkiem niektórych producentów wymie­ nionych w art. 2 ust. 4 tego rozporządzenia.

(4)

W wyniku przeglądu wygaśnięcia środków wyrównaw­ czych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 367/2006 (9), Rada nałożyła cło wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii i rozszerzyła to cło na przywóz tego samego produktu wysyłanego z Brazylii i z Izraela, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący z Brazylii lub z Izraela, z wyjątkiem niektórych producentów wymie­ nionych w art. 1 ust. 3 tego rozporządzenia.

(5)

Rozporządzenia (WE) nr 1292/2007 i (WE) nr 367/2006 zmieniono ostatnio rozporządzeniem Rady (WE) nr 15/2009 (10).

B. WNIOSEK O DOKONANIE PRZEGLĄDU A. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI (1) (6)

Na mocy rozporządzeń (WE) nr 1676/2001 (3) i 2597/1999 (4) Rada wprowadziła odpowiednio środki antydumpingowe i wyrównawcze na przywóz folii PET pochodzącej z Indii (środki pierwotne). Na mocy rozpo­ rządzeń (WE) nr 1975/2004 (5) i (WE) nr 1976/2004 (6) Rada rozszerzyła te środki na folię PET wysyłaną z Izraela (środki rozszerzone) z wyjątkiem przywozu produktów wytwarzanych przez jedno przedsiębiorstwo wymienione z nazwy. W drodze rozporządzenia (WE) nr 101/2006 (7) Rada zmieniła rozporządzenia (WE) nr 1975/2004 i (WE) nr 1976/2004 w celu zwolnienia jeszcze jednego przedsię­ biorstwa z rozszerzonych środków. W wyniku przeglądu wygaśnięcia środków antydumpin­ gowych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1292/2007 (8), Rada nałożyła cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii i rozszerzyła to cło na przywóz tego samego

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L L L L 56 z 6.3.1996, s. 1. 188 z 18.7.2009, s. 93. 227 z 23.8.2001, s. 1. 316 z 10.12.1999, s. 1. 342 z 18.11.2004, s. 1. 342 z 18.11.2004, s. 8. 17 z 21.1.2006, s. 1. 288 z 6.11.2007, s. 1.

Komisja otrzymała wniosek o zwolnienie ze środków antydumpingowych i wyrównawczych rozszerzonych na przywóz folii PET wysyłanej z Izraela, zgodnie z art. 11 ust. 4 i art. 13 ust. 4 podstawowego rozporzą­ dzenia antydumpingowego oraz art. 20 i art. 23 ust. 5 i 6 podstawowego rozporządzenia antysubsydyjnego. Wniosek złożyło przedsiębiorstwo S.Z.P. Plastic Packa­ ging Products Ltd (wnioskodawca), które jest produ­ centem w Izraelu (kraj, którego dotyczy postępowanie).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 2 POZ 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L2 - 3 z 20106.1.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 5/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

  • Dz. U. L2 - 1 z 20106.1.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 4/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.