Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 201 POZ 50

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiającego wspólne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym (  Dz.U. L 169 z 8.7.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 7, tom 7, s. 345)

Data ogłoszenia:2010-08-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 201 POZ 50

Strona 1 z 4
L 201/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIA

3.8.2010

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiającego wspólne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 169 z dnia 8 lipca 2003 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 7, tom 7, s. 345) 1. Strona 345, tytuł rozporządzenia: zamiast: „ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające wspólne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym”,

powinno być: „ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające wspólne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego”. 2. Strona 345, motyw 1: zamiast: „Opracowywanie i wprowadzanie krajowych programów kontroli jakości bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym przez każde z Państw Członkowskich ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia skutecz­ ności jego programu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym (…)”,

powinno być: „Opracowywanie i wprowadzanie krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego przez każde z państw członkowskich ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia skutecz­ ności jego krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego (…)”. 3. Strona 345, motyw 2: zamiast: „(…) specyfikacje dla programu kontroli jakości bezpieczeństwa w krajowym lotnictwie cywilnym (…)”,

powinno być: „(…) specyfikacje dla krajowego programu kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (…)”. 4. Strona 345, motyw 3: zamiast: „Monitorowanie na poziomie wspólnotowym w krajowym lotnictwie cywilnym (…)”, programów kontroli jakości bezpieczeństwa

powinno być: „Monitorowanie na poziomie wspólnotowym krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (…)”. 5. Strona 345, motyw 6: zamiast: „(…) oraz ze stanu bezpieczeństwa w portach lotniczych (…)”,

powinno być: „(…) oraz ze stanu ochrony lotnictwa w portach lotniczych (…)”. 6. Strona 345, motyw 7 zdanie pierwsze: zamiast: „Krajowe programy kontroli jakości bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym powinny wykorzystywać najlepsze praktyki.”,

powinno być: „Krajowe programy kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego powinny być oparte na najlepszych praktykach.”. 7. Strona 345, motyw 8: zamiast: „Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym,”,

powinno być: „Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Ochrony Lotnictwa Cywilnego,”.

3.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 201/51

8. Strona 345, art. 1: zamiast: „(…) specyfikacje dla programu kontroli jakości bezpieczeństwa w krajowym lotnictwie cywilnym, wdrażanego (…)”,

powinno być: „(…) specyfikacje dla krajowego programu kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, wdrażanego (…)”. 9. Strona 345, art. 2 pkt 1: zamiast: „(…) odpowiedzialny za koordynację i kontrolę wdrażania programu bezpieczeństwa w swym krajowym lotnictwie cywilnym;”,

powinno być: „(…) odpowiedzialny za koordynację i kontrolę wdrażania krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego;”. 10. Strona 345, art. 2 pkt 2: zamiast: „»audyt« oznacza jakąkolwiek procedurę lub proces stosowane na poziomie krajowym do kontrolo­ wania zgodności. Obejmuje on audyty bezpieczeństwa, inspekcje, przeglądy, próby i śledztwa;”,

powinno być: „»audyt« oznacza każdą procedurę lub proces stosowane w celu monitorowania zgodności na poziomie krajowym. Obejmuje on audyty ochrony, inspekcje, przeglądy, testy i badania;”. 11. Strona 345, art. 2 pkt 4: zamiast: „»niedobór« oznacza niespełnienie wymagań bezpieczeństwa lotniczego;”,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 201 POZ 50 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L201 - 46 z 20103.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 88017 x MON 810 (MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5139) (1)

 • Dz. U. L201 - 41 z 20103.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5138) (1)

 • Dz. U. L201 - 30 z 20103.8.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2010 r. określająca organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych

 • Dz. U. L201 - 28 z 20103.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 694/2010 z dnia 2 sierpnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L201 - 26 z 20103.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 693/2010 z dnia 2 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L201 - 23 z 20103.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 692/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L201 - 1 z 20103.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 691/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. ustanawiające system skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej i funkcji sieciowych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2096/2005 ustanawiające wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.