Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 202 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EULEX/1/2010 z dnia 27 lipca 2010 r. dotycząca mianowania szefa misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

Data ogłoszenia:2010-08-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 202 POZ 10

L 202/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.8.2010

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA EULEX/1/2010 z dnia 27 lipca 2010 r. dotycząca mianowania szefa misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO (2010/431/WPZiB)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 38 akapit trzeci, uwzględniając wspólne działanie Rady 2008/124/WPZiB z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO (1), w szczególności jego art. 12 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Xavier BOUT DE MARNHAC zostaje niniejszym mianowany szefem misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO, ze skutkiem od dnia 15 października 2010 r. Artykuł 2 Niniejszym uchyla się decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EULEX/1/2008 z dnia 7 lutego 2008 r. doty­ cząca mianowania szefa misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO (3). Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 14 października 2011 r.

W dniu 4 lutego 2008 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2008/124/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO (zwanej dalej „EULEX KOSOWO”). W dniu 8 czerwca 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/322/WPZiB (2) przedłużającą czas trwania misji EULEX KOSOWO do dnia 14 czerwca 2012 r. Zgodnie z art. 12 ust. 2 wspólnego działania 2008/124/WPZiB Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa jest upoważniony, zgodnie z art. 38 Traktatu, do podej­ mowania stosownych decyzji do celów sprawowania kontroli politycznej i kierownictwa strategicznego nad misją EULEX KOSOWO, w tym decyzji w sprawie mianowania szefa misji,

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 27 lipca 2010 r. W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa

W. STEVENS

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 42 z 16.2.2008, s. 92. (2) Dz.U. L 145 z 11.6.2010, s. 13.

(3) Dz.U. L 42 z 16.2.2008, s. 99.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 202 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L202 - 16 z 20104.8.2010

  Sprostowanie do decyzji Rady 2010/412/UE z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów (  Dz.U. L 195 z 27.7.2010)

 • Dz. U. L202 - 11 z 20104.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507x59122 (DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5131) (1)

 • Dz. U. L202 - 5 z 20104.8.2010

  Decyzja Rady 2010/430/WPZiB z dnia 26 lipca 2010 r. ustanawiająca europejską sieć niezależnych ośrodków analitycznych zajmujących się nieproliferacją, wspierających realizację strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L202 - 3 z 20104.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 696/2010 z dnia 3 sierpnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L202 - 1 z 20104.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 695/2010 z dnia 3 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.