Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 203 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 702/2010 z dnia 4 sierpnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Olomoucké tvarůžky (ChOG))

Data ogłoszenia:2010-08-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 203 POZ 11

Strona 1 z 2
5.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 203/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 702/2010 z dnia 4 sierpnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Olomoucké tvarůžky (ChOG))

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożyw­ czych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 5 akapit trzeci, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (7)

wniosku uprawniona jest jedynie grupa, należy zauważyć, że w przedmiotowym przypadku w roli grupy składającej wniosek wystąpił pojedynczy podmiot, który spełniał wymagania dotyczące składania wniosków określone w art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1898/2006 (3) określającego szczegółowe zasady stosowania rozporzą­ dzenia Rady (WE) nr 510/2006. Ponadto wnioskodawca jest jedynym producentem w wyznaczonym regionie oraz jedynym producentem tego rodzaju sera na przed­ miotowym obszarze lub w jego okolicy. Ustalono, iż określenia „Olmützer Quargel” i „Olomoucké tvarůžky” stosowane są w odniesieniu do podobnych serów odpowiednio w języku niemieckim i czeskim oraz że mają one wspólne historyczne źródła odnoszące się do miasta Ołomuniec w Republice Czeskiej. W sprzeciwie złożonym przez Austrię wykazano, że znaki towarowe zawierające określenie „Olmützer Quargel” zostały zarejestrowane przed złożeniem wniosku o rejestrację określenia „Olomoucké tvarůžky” jako chronione oznaczenie geograficzne. Ponieważ nazwy te mają wspólną etymologię, oraz uwzględniając podobieństwa w wyglądzie obu produktów, zastosowanie ochrony przewidzianej w art. 13 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, w szczególności w jego ust. 1 lit. b), mogłoby skutkować – w przypadku rejestracji nazwy „Olomoucké tvarůžky” – uznaniem jej przez właściwy sąd za nazwę posiadającą ochronę, która wyklucza stosowanie nazwy „Olmützer Quargel”. W związku z tym – jak wykazują dowody – dalsze istnienie nazwy „Olmützer Quargel” w przypadku rejestracji nazwy „Olomoucké tvarůžky” byłoby zagrożone zgodnie z art. 7 ust. 3 lit. c) rozpo­ rządzenia (WE) nr 510/2006. Ponadto z dowodów wynika, że nazwa „Olmützer Quargel” miała być stoso­ wana w odniesieniu do produktu o pochodzeniu zbli­ żonym do „Olomoucké tvarůžky”, który jednak z założenia nie miał wykorzystywać popularności tej drugiej nazwy. Z powyższych powodów oraz w myśl poszanowania zasady uczciwości i tradycyjnego stoso­ wania należy przewidzieć maksymalny okres przejściowy, o którym mowa w art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 510/2006. Jeśli chodzi o znaki towarowe zawierające określenie „Olmützer Quargel”, które otrzymały ochronę na mocy rejestracji lub weszły do użycia przed złożeniem wniosku o rejestrację nazwy „Olomoucké tvarůžky”, ponieważ nie spełniono wymogów art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, rzeczonych znaków towarowych nie można unieważnić ani też ograniczać ich dalszego stoso­ wania ze względu na rejestrację nazwy „Olomoucké tvarůžky” jako chronionego oznaczenia geograficznego, pod warunkiem że spełniono ogólne wymogi obowiązu­ jące na mocy przepisów dotyczących znaków towaro­ wych.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 akapit pierwszy i na podstawie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 wniosek Republiki Czeskiej o rejestrację nazwy „Olomoucké tvarůžky” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Na mocy art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 swój sprzeciw wobec proponowanej rejestracji zgłosiły Niemcy, dnia 7 stycznia 2008 r., oraz Austria, dnia 31 stycznia i 4 lutego 2008 r. Sprzeciwy te zostały uznane za dopuszczalne na podstawie art. 7 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 203 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L203 - 19 z 20105.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 705/2010 z dnia 4 sierpnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L203 - 17 z 20105.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 704/2010 z dnia 4 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L203 - 14 z 20105.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 703/2010 z dnia 4 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 828/2009 ustanawiające na lata gospodarcze 2009/2010–2014/2015 szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych objętych pozycją taryfową 1701 zgodnie z umowami preferencyjnymi

 • Dz. U. L203 - 9 z 20105.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 701/2010 z dnia 4 sierpnia 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Pesca e Nettarina di Romagna (ChOG))

 • Dz. U. L203 - 7 z 20105.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 700/2010 z dnia 4 sierpnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Pemento de Herbón (ChNP))

 • Dz. U. L203 - 5 z 20105.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 699/2010 z dnia 4 sierpnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Fagiolo Cannellino di Atina (ChNP))

 • Dz. U. L203 - 3 z 20105.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 698/2010 z dnia 4 sierpnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Mâconnais (ChNP))

 • Dz. U. L203 - 1 z 20105.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 697/2010 z dnia 4 sierpnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Lüneburger Heidekartoffeln (ChOG))

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.