Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 203 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 703/2010 z dnia 4 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 828/2009 ustanawiające na lata gospodarcze 2009/2010–2014/2015 szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych objętych pozycją taryfową 1701 zgodnie z umowami preferencyjnymi

Data ogłoszenia:2010-08-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 203 POZ 14

L 203/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.8.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 703/2010 z dnia 4 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 828/2009 ustanawiające na lata gospodarcze 2009/2010–2014/2015 szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych objętych pozycją taryfową 1701 zgodnie z umowami preferencyjnymi

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1528/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania uzgodnień dotyczą­ cych produktów pochodzących z niektórych państw wchodzą­ cych w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym (1), w szczególności jego art. 9 ust. 5, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. wprowadzające ogólny system preferencji tary­ fowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 552/97, (WE) nr 1933/2006 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1100/2006 i (WE) nr 964/2007 (2), w szczególności jego art. 11 ust. 7, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

nie jest przeznaczony do rafinacji. Kar tych jednakże nie należy stosować, jeżeli rafinacja nastąpiła z uzasadnionych i wyjątkowych przyczyn technicznych za zgodą państw członkowskich. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 828/2009. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 828/2009 wprowadza się następu­ jące zmiany: 1) w art. 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Kraj wymieniony w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007 lub wymieniony jako kraj najsłabiej rozwinięty w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 732/2008 zostaje – na swój wniosek – dodany do załącz­ nika I do niniejszego rozporządzenia.”; 2) w art. 9 ust. 4 dodaje się akapit drugi w brzmieniu: „Państwa członkowskie powiadamiają Komisję przed dniem 1 marca oraz w odniesieniu do poprzedniego roku gospo­ darczego o ilościach cukru, który został faktycznie przywie­ ziony, w podziale na numer referencyjny i kraj pochodzenia, wyrażonych w kilogramach ekwiwalentu cukru białego.”; 3) w art. 11 ust. 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie: „Producenci wnoszą opłatę przed dniem 1 czerwca następu­ jącym po danym roku gospodarczym, w wysokości 500 EUR za tonę w odniesieniu do ilości cukru, o których mowa w akapicie pierwszym lit. c), co do których nie są w stanie przedłożyć dowodu zgodnego z wymogami danego państwa członkowskiego na to, że cukier został poddany rafinacji z uzasadnionych i wyjątkowych przyczyn technicznych.”; 4) część I załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 828/2009 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 1 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 828/2009 z dnia 10 września 2009 r. ustanawiającego na lata gospodarcze 2009/2010–2014/2015 szczegó­ łowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowni­ czych objętych pozycją taryfową 1701 zgodnie z umowami preferencyjnymi (3), kraj wymieniony w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007 lub w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 732/2008 kwalifikuje się do dodania do załącznika I do rozporzą­ dzenia (WE) nr 828/2009. Jednakże zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 732/2008 o dodanie do załącznika mogą się ubiegać jedynie kraje najsłabiej rozwinięte wymienione w załączniku I do wymienionego rozporządzenia. Burkina Faso należy do krajów najsłabiej rozwiniętych wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 732/2008 i zwróciła się z wnioskiem do Komisji o dodanie do załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 828/2009. Burkina Faso jest producentem cukru – jest więc także potencjalnym eksporterem do Unii Europej­ skiej. W art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 828/2009 przewidziano kary za poddanie rafinacji cukru, który

(2)

(3)

(1) Dz.U. L 348 z 31.12.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 211 z 6.8.2008, s. 1. (3) Dz.U. L 240 z 11.9.2009, s. 14.

5.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 203/15

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 4 sierpnia 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

L 203/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.8.2010

ZAŁĄCZNIK „Część I: Kraje najsłabiej rozwinięte

Grupa Państwo trzecie Numer porządkowy

Kraje LDC nienależące do AKP

Bangladesz Kambodża Laos Nepal Benin Burkina Faso Demokratyczna Republika Konga Etiopia Madagaskar Malawi Mozambik Senegal Sierra Leone Sudan Tanzania Togo Zambia

09.4221

Kraje LDC należące do AKP

09.4231”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 203 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L203 - 19 z 20105.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 705/2010 z dnia 4 sierpnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L203 - 17 z 20105.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 704/2010 z dnia 4 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L203 - 11 z 20105.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 702/2010 z dnia 4 sierpnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Olomoucké tvarůžky (ChOG))

 • Dz. U. L203 - 9 z 20105.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 701/2010 z dnia 4 sierpnia 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Pesca e Nettarina di Romagna (ChOG))

 • Dz. U. L203 - 7 z 20105.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 700/2010 z dnia 4 sierpnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Pemento de Herbón (ChNP))

 • Dz. U. L203 - 5 z 20105.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 699/2010 z dnia 4 sierpnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Fagiolo Cannellino di Atina (ChNP))

 • Dz. U. L203 - 3 z 20105.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 698/2010 z dnia 4 sierpnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Mâconnais (ChNP))

 • Dz. U. L203 - 1 z 20105.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 697/2010 z dnia 4 sierpnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Lüneburger Heidekartoffeln (ChOG))

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.