Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 205 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 707/2010 z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 891/2009 w sprawie otwierania niektórych wspólnotowych kontyngentów taryfowych w sektorze cukru i administrowania nimi

Data ogłoszenia:2010-08-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 205 POZ 3

Strona 1 z 2
6.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 205/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 707/2010 z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 891/2009 w sprawie otwierania niektórych wspólnotowych kontyngentów taryfowych w sektorze cukru i administrowania nimi

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 148 w związku z art. 4, a także mając na uwadze, co następuje: Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspól­ notami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony (2), wszedł w życie z dniem 1 kwietnia 2009 r. Artykuł 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 891/2009 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie otwierania niektórych wspólnotowych kontyngentów taryfowych w sektorze cukru i administrowania nimi (3) powinien odnosić się do wymienionego układu o stabilizacji i stowarzyszeniu. Umowa przejściowa w sprawie handlu i kwestii związa­ nych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony (4), weszła w życie z dniem 1 lutego 2010 r. Artykuły 1 i 2 rozpo­ rządzenia (WE) nr 891/2009 powinny odnosić się do tej nowej umowy handlowej. Artykuł 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 891/2009 stanowi, że wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz są składane przez pierwszych siedem dni każdego z dwunastu podokresów przewidzianych w art. 3 ust. 2 wymienionego rozporządzenia. W celu ułatwienia handlu należy umożliwić podmiotom gospodarczym rozpo­ częcie przywozu z dniem otwarcia kontyngentu taryfo­ wego. W związku z tym należy umożliwić im składanie wniosków o pozwolenia na przywóz w miesiącu poprze­ dzającym pierwszy podokres. Dlatego też należy usta­ nowić okresy czasu przewidziane na składanie wniosków o pozwolenia na przywóz, zawiadamianie o decyzji w ich sprawie oraz ich wydawanie na pierwszy podokres. W art. 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 891/2009 przewidziano kary za poddanie rafinacji cukru, który

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 299 z 16.11.2007, s. 1. 107 z 28.4.2009, s. 166. 254 z 26.9.2009, s. 82. 28 z 30.1.2010, s. 2. (5)

nie jest przeznaczony do rafinacji. Kar tych jednakże nie należy stosować, jeżeli rafinacja nastąpiła z uzasadnionych i wyjątkowych przyczyn technicznych za zgodą państw członkowskich. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 891/2009. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(1)

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 891/2009 wprowadza się następu­ jące zmiany: 1) w art. 1 lit. e) otrzymuje brzmienie: „e) artykuł 27 ust. 2 Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony;”; 2) w art. 1 akapit pierwszy dodaje się lit. g) w brzmieniu: „g) Artykuł 11 ust. 4 Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Serbską, z drugiej strony (*). ___________ (*) Dz.U. L 28 z 30.1.2010, s. 2.”;

(2)

(3)

3) w art. 2 lit. b) słowa „lit. b)–f)” zastępuje się słowami „lit. b)–g)”; 4) w art. 5 ust. 1 dodaje się akapit drugi w brzmieniu: „Nie naruszając przepisów akapitu pierwszego, wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz na pierwszy podokres, o którym mowa w art. 3 ust. 2, można składać od 8. do 14. dnia miesiąca poprzedzającego ten podokres.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 205 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L205 - 11 z 20106.8.2010

  Sprostowanie do decyzji Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/3/2010 (2010/317/WPZiB) z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie mianowania dowódcy operacji UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) (  Dz.U. L 142 z 10.6.2010)

 • Dz. U. L205 - 7 z 20106.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2004/558/WE wdrażającą dyrektywę Rady 64/432/EWG w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzunijnym handlu bydłem, odnoszących się do zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5352) (1)

 • Dz. U. L205 - 5 z 20106.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 708/2010 z dnia 5 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L205 - 2 z 20106.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 706/2010 z dnia 5 sierpnia 2010 r. sprostowujące hiszpańską, francuską, portugalską i rumuńską wersję rozporządzenia (WE) nr 891/2009 w sprawie otwierania niektórych wspólnotowych kontyngentów taryfowych w sektorze cukru i administrowania nimi

 • Dz. U. L205 - 1 z 20106.8.2010

  Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Australią w sprawie handlu winem

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.