Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 205 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2004/558/WE wdrażającą dyrektywę Rady 64/432/EWG w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzunijnym handlu bydłem, odnoszących się do zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5352) (1)

Data ogłoszenia:2010-08-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 205 POZ 7

Strona 1 z 3
6.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 205/7

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2004/558/WE wdrażającą dyrektywę Rady 64/432/EWG w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzunijnym handlu bydłem, odnoszących się do zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5352)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/433/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt, wpływa­ jących na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (1), w szczególności jej art. 9 ust. 2 i art. 10 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

mieszczeniem bydła z obszaru o statusie „wolny od BHV1” lub obszaru wymienionego w załączniku I do gospodarstwa znajdującego się na obszarze wymie­ nionym w załączniku II należy przeprowadzić badanie na obecność przeciwciał wirusa BHV1 na próbkach pobranych w okresie 30-dniowej kwarantanny, z wynikiem ujemnym.

(5)

Zakaźne zapalenie nosa i tchawicy bydła to wyraźna kliniczna manifestacja objawów zakażenia wirusem opryszczki bydła typu 1 (BHV1). Jako że wiele zakażeń tym wirusem ma podkliniczny przebieg, środki kontroli powinny być raczej skierowane na zwalczanie zakażenia niż na tłumienie objawów. Załącznik E (II) do dyrektywy 64/432/EWG wymienia „zakaźne zapalenie nosa i tchawicy bydła” jako jedną z chorób, które mogą zostać objęte krajowymi progra­ mami kontroli i dla których można składać wnioski o dodatkowe gwarancje. W załączniku I do decyzji Komisji 2004/558/WE z dnia 15 lipca 2004 r. wdrażającej dyrektywę Rady 64/432/EWG w sprawie dodatkowych gwarancji dla handlu wewnątrzwspólnotowego bydłem odnoszących się do zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła i zatwierdzenia programów zwalczania przedstawionych przez państwa członkowskie (2) wymieniono państwa członkowskie lub ich części, które realizują program zwalczania BHV1, a w załączniku II – państwa człon­ kowskie lub ich części, które są wolne od tej choroby. W załączniku III do tej decyzji ustanowiono kryteria, jakie gospodarstwo musi spełnić, aby zostało uznane za wolne od zakażenia BHV1. Zgodnie z tą decyzją, aby zapobiec przenoszeniu się BHV1 do gospodarstw wolnych od BHV1, przed prze­

(6)

W oparciu o dotychczasowe doświadczenie w realizacji zatwierdzonych programów zwalczania zakażeń BHV1 można zezwolić na bezpośrednie przemieszczanie bydła z gospodarstw wolnych od zakażenia BHV1 do zamknię­ tych stanowisk tuczu w państwach członkowskich lub ich częściach, wolnych od zakażenia BHV1, pod warun­ kiem wdrożenia systemu przesyłania, za pośrednictwem którego organy właściwe dla miejsca stanowiska tuczu gwarantują przeprowadzenie dodatkowych badań w momencie przyjmowania zwierząt i wysyłania ich wyłącznie do rzeźni. Wszystkie regiony Niemiec, z wyjątkiem jednostek administracyjnych Regierungsbezirk Oberpfalz i Regierungsbezirk Oberfranken w kraju związkowym Bawaria, wymienione są obecnie w wykazie w załączniku I do decyzji 2004/558/WE. Niemcy przedłożyły dokumentację pomocniczą do wniosku o uznanie za wolne od zakażenia BHV1 także jednostek administracyjnych Regierungsbezirk Mittel­ franken i Regierungsbezirk Unterfranken w kraju związ­ kowym Bawaria i przedstawiły zasady przemieszczania bydła na swoim terytorium, do tych jednostek oraz w ich granicach. W związku z powyższym Niemcy złożyły wniosek o rozszerzenie dodatkowych gwarancji, zgodnie z art. 10 dyrektywy 64/432/EWG, na te jedno­ stki administracyjne w Bawarii. Na podstawie oceny wniosku przedstawionego przez Niemcy należy skreślić z załącznika I i włączyć do załącznika II do decyzji 2004/558/WE dwie wspomniane jednostki administracyjne w Niemczech wolne od BHV1 oraz rozszerzyć na nie stosowanie dodatkowych gwarancji ustanowionych zgodnie z art. 10 dyrektywy 64/432/EWG.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 205 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L205 - 11 z 20106.8.2010

  Sprostowanie do decyzji Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/3/2010 (2010/317/WPZiB) z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie mianowania dowódcy operacji UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) (  Dz.U. L 142 z 10.6.2010)

 • Dz. U. L205 - 5 z 20106.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 708/2010 z dnia 5 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L205 - 3 z 20106.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 707/2010 z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 891/2009 w sprawie otwierania niektórych wspólnotowych kontyngentów taryfowych w sektorze cukru i administrowania nimi

 • Dz. U. L205 - 2 z 20106.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 706/2010 z dnia 5 sierpnia 2010 r. sprostowujące hiszpańską, francuską, portugalską i rumuńską wersję rozporządzenia (WE) nr 891/2009 w sprawie otwierania niektórych wspólnotowych kontyngentów taryfowych w sektorze cukru i administrowania nimi

 • Dz. U. L205 - 1 z 20106.8.2010

  Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Australią w sprawie handlu winem

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.