Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 206 POZ 1

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010

Data ogłoszenia:2010-08-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 206 POZ 1

Strona 1 z 8
6.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 206/1

I

(Akty ustawodawcze)

BUDŻETY

PARLAMENT EUROPEJSKI

 

OSTATECZNE PRZYJĘCIE

budżetu korygującego nr  2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010

(2010/421/EU, Euratom)

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314 ust. 4 lit. a) i art. 314 ust. 9, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 17 grudnia 2009 r. (2), uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dys­ cypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (3), uwzględniając projektu budżetu korygującego nr 4 do budżetu ogólnego na 2010 r., który Komisja sporządziła w dniu 16 kwietnia 2010 r., uwzględniając stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 4/2010 przyjęte przez Radę w dniu 11 czerwca 2010 r., uwzględniając art. 75b i 75e Regulaminu Parlamentu Europejskiego, uwzględniając zatwierdzenie przez Parlament stanowiska Rady w dniu 16 czerwca 2010 r.,

(1)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. (2)  Dz.U. L 64 z 12.3.2010. (3)  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

L 206/2

STWIERDZA, ŻE:

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.8.2010

Artykuł

Procedura przewidziana w art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej została zakończona i budżet korygujący nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 został ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Strasburgu dnia 16 czerwca 2010 r.

J. BUZEK

Przewodniczący

6.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 206/3

OSTATECZNE PRZYJĘCIE BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR  2  UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK BUDŻETOWY 2010

TREŚĆ

Strona

DOCHODY OGÓŁEM A. Wprowadzenie i finansowanie budżetu ogólnego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Ogólne zestawienie dochodów według pozycji w budżecie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 1: Zasoby własne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 3: Nadwyżki, salda i dostosowania  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 15 16 19

6.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 206/5

A. WPROWADZENIE I FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO

FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO

Środki do pokrycia w roku budżetowym 2010 zgodnie z art. 1 decyzji Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich WYDATKI

Opis Budżet 2010 (1) Budżet 2009 (2) Zmiana (w %)

1. Trwały wzrost 2. Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona 3. Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość 4. UE jako partner globalny 5. Administracja 6. Wyrównania Wydatki ogółem (3)

47 727 155 803 58 135 640 809 1 397 957 870 7 787 695 183 7 897 947 499 0 122 946 397 164

45 331 636 849 49 905 562 321 1 911 333 701 8 080 323 731 7 597 445 901 209 112 912 113 035 415 415

+ 5,28 + 16,49 – 26,86 – 3,62 + 3,96 – 100,00 + 8,77

(1) Liczby w tej kolumnie odpowiadają liczbom w budżecie na 2010 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 206 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L206 - 21 z 20106.8.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.