Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 207 POZ 32

Tytuł:

Umowa o transporcie lotniczym między Kanadą a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi

Data ogłoszenia:2010-08-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 207 POZ 32

Strona 1 z 23
L 207/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.8.2010

UMOWA o transporcie lotniczym między Kanadą a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi

SPIS TREŚCI Artykuł Tytuł

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Nagłówki i definicje Przyznanie praw Wyznaczenie, upoważnienie i cofnięcie Inwestycje Stosowanie przepisów ustawowych Bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego Ochrona lotnictwa cywilnego Cła, podatki i opłaty Statystyka Interes konsumentów Dostępność portów lotniczych oraz obiektów i urządzeń oraz usług lotniczych Opłaty za korzystanie z portów lotniczych, obiektów i urządzeń oraz usług lotniczych Ramy handlowe Konkurencja Zarządzanie ruchem lotniczym Ciągłość wyznaczeń i upoważnień Wspólny komitet Środowisko Kwestie pracownicze Współpraca międzynarodowa Rozstrzyganie sporów Zmiana Wejście w życie i tymczasowe stosowanie Wypowiedzenie Rejestracja Umowy Związek z innymi umowami

6.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej UMOWA O TRANSPORCIE LOTNICZYM

L 207/33

KANADA, z jednej strony, i REPUBLIKA AUSTRII, KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA BUŁGARII, REPUBLIKA CYPRYJSKA, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA ESTOŃSKA, REPUBLIKA FINLANDII, REPUBLIKA FRANCUSKA, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA GRECKA, REPUBLIKA WĘGIERSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA WŁOSKA, REPUBLIKA ŁOTEWSKA, REPUBLIKA LITEWSKA, WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA, MALTA, KRÓLESTWO NIDERLANDÓW, RZECZPOSPOLITA POLSKA, REPUBLIKA PORTUGALSKA, RUMUNIA, REPUBLIKA SŁOWACKA, REPUBLIKA SŁOWENII, KRÓLESTWO HISZPANII, KRÓLESTWO SZWECJI, ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,

L 207/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.8.2010

jako strony Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i państwa członkowskie Unii Europejskiej (zwane dalej „państwami członkowskimi”), oraz WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, z drugiej strony, Kanada oraz państwa członkowskie, będące stronami Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, otwartej do podpisu w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r., wraz ze Wspólnotą Europejską, KIEROWANE pragnieniem wspierania systemu lotnictwa opartego na konkurencji między przedsiębiorstwami lotniczymi na rynku o minimalnym stopniu regulacji i ingerencji ze strony rządu, KIEROWANE pragnieniem promowania swoich interesów dotyczących transportu lotniczego, UZNAJĄC znaczenie wydajnego transportu lotniczego dla promowania handlu, turystyki i inwestycji, KIEROWANE pragnieniem usprawnienia przewozów lotniczych, KIEROWANE pragnieniem zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa i ochrony lotnictwa w transporcie lotni­ czym, ZDECYDOWANE uzyskać potencjalne korzyści, jakie daje współpraca regulacyjna i, w stopniu, w jakim jest to prak­ tycznie uzasadnione, harmonizacja przepisów i podejść, ZDAJĄC SOBIE SPRAWĘ z istotnych potencjalnych korzyści, jakie mogą wyniknąć z konkurencyjności przewozów lotniczych i rentowności sektora przewozów lotniczych, KIEROWANE pragnieniem wspierania konkurencyjnego środowiska przewozów lotniczych oraz uznając, że potencjalne korzyści mogą nie zostać zrealizowane w przypadku braku równych zasad konkurencji dla przedsiębiorstw lotniczych, KIEROWANE pragnieniem zapewnienia swoim przedsiębiorstwom lotniczym uczciwych i równych możliwości świad­ czenia przewozów lotniczych na podstawie niniejszej Umowy, KIEROWANE pragnieniem zmaksymalizowania korzyści dla pasażerów, nadawców ładunków, przedsiębiorstw lotniczych, portów lotniczych oraz ich pracowników, a także innych podmiotów odnoszących korzyści pośrednio, POTWIERDZAJĄC znaczenie ochrony środowiska w opracowywaniu i realizowaniu międzynarodowej polityki w zakresie lotnictwa, MAJĄC NA UWADZE znaczenie ochrony konsumentów oraz promowania odpowiedniego poziomu ochrony konsu­ mentów w związku z przewozami lotniczymi, MAJĄC NA UWADZE znaczenie kapitału dla sektora przedsiębiorstw lotniczych w związku z dalszym rozwojem przewozów lotniczych, KIEROWANE pragnieniem zawarcia umowy o transporcie lotniczym, stanowiącej uzupełnienie przywołanej konwencji, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Nagłówki i definicje 1. Nagłówki w niniejszej Umowie służą jedynie jako odnie­ sienie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 207 POZ 32 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L207 - 30 z 20106.8.2010

    Decyzja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej zebranych w Radzie z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy o transporcie lotniczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony

  • Dz. U. L207 - 14 z 20106.8.2010

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/45/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie norm jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich przeznaczonych do przeszczepienia

  • Dz. U. L207 - 1 z 20106.8.2010

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.