Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 208 POZ 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2008/185/WE w odniesieniu do włączenia Słowenii do wykazu państw członkowskich wolnych od choroby Aujeszky’ego, a Polski oraz regionów Hiszpanii do wykazu państw członkowskich, w których wprowadzony został zatwierdzony krajowy program kontroli tej choroby (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5358) (1)

Data ogłoszenia:2010-08-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 208 POZ 5

Strona 1 z 2
7.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 208/5

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2008/185/WE w odniesieniu do włączenia Słowenii do wykazu państw członkowskich wolnych od choroby Aujeszky’ego, a Polski oraz regionów Hiszpanii do wykazu państw członkowskich, w których wprowadzony został zatwierdzony krajowy program kontroli tej choroby (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5358)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/434/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływa­ jących na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (1), w szczególności jej art. 9 ust. 2 i art. 10 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Polsce i Hiszpanii od kilku lat realizowane są krajowe programy kontroli choroby Aujeszky’ego. W odniesieniu do niektórych regionów Hiszpanii krajowy program kontroli choroby Aujeszky’ego został już zatwierdzony decyzją Komisji 2007/603/WE (3). Słowenia przedstawiła Komisji dokumentację towarzy­ szącą dotyczącą jej statusu jako terytorium wolnego od choroby Aujeszky’ego, wykazując, że na terytorium tego państwa członkowskiego nigdy nie stwierdzono występo­ wania tej choroby. Komisja zbadała przedstawioną przez Słowenię doku­ mentację i uznała ją za zgodną z art. 10 ust. 1 dyrektywy 64/432/EWG. W związku z powyższym to państwo członkowskie powinno zostać włączone do wykazu znaj­ dującego się w załączniku I do decyzji 2008/185/WE. Należy zatem odpowiednio zmienić wymieniony załącznik. Polska przedstawiła Komisji dokumentację towarzyszącą dotyczącą programu wdrożonego na terytorium całego kraju, wnioskując o jego zatwierdzenie. Hiszpania przedstawiła Komisji dokumentację towarzy­ szącą dotyczącą programu wdrożonego w następujących wspólnotach autonomicznych: Andaluzja, Aragonia, Baleary, Kastylia-La Mancha, Katalonia, Estre­ madura, Madryt, region Murcji, wspólnota Walencji oraz w prowincjach Salamanka, Segowia i Soria we Wspól­ nocie Autonomicznej Kastylii-Leon oraz w prowincji Teneryfa we Wspólnocie Autonomicznej Wysp Kanaryj­ skich, wnioskując o jego zatwierdzenie. Komisja uznała również, że krajowe programy kontroli przedstawione przez Polskę i Hiszpanię spełniają kryteria ustanowione w art. 9 ust. 1 dyrektywy 64/432/EWG. W związku z powyższym Polska i Hiszpania powinny zostać włączone do wykazu znajdującego się w załączniku II do decyzji 2008/185/WE. Należy zatem odpowiednio zmienić wymieniony załącznik.

(5)

W dyrektywie 64/432/EWG ustalono reguły mające zastosowanie do handlu bydłem i trzodą chlewną, z wyjątkiem zdziczałych świń, wewnątrz Unii. W art. 9 tej dyrektywy ustanowiono kryteria zatwierdzania obowiązkowych krajowych programów zwalczania niektórych chorób zakaźnych, w tym choroby Aujeszky’ego. Ponadto art. 10 tej dyrektywy stanowi, że jeżeli państwo członkowskie uzna, że jego terytorium lub część jego terytorium są wolne od takich chorób, w tym od choroby Aujeszky’ego, przedkłada ono Komisji odpo­ wiednią dokumentację towarzyszącą. W decyzji Komisji 2008/185/WE z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszky’ego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie (2) określono dodatkowe gwarancje wymagane przy przemieszczaniu trzody chlewnej między państwami członkowskimi. Gwarancje te związane są z klasyfikacją państw człon­ kowskich zależnie od ich statusu w odniesieniu do choroby Aujeszky’ego. Załącznik I do decyzji 2008/185/WE zawiera wykaz państw członkowskich lub ich regionów, które są wolne od choroby Aujeszky’ego i w których zabronione jest szczepienie. Załącznik II do tej decyzji zawiera wykaz państw członkowskich lub ich regionów, w których wprowadzone zostały zatwierdzone programy kontroli w celu zwalczania choroby Aujeszky’ego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 208 POZ 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L208 - 3 z 20107.8.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 711/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L208 - 1 z 20107.8.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 710/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Podkarpacki miód spadziowy (ChNP))

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.