Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 209 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie rady (UE) nr 712/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 53/2010 w odniesieniu do niektórych uprawnień do połowów i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 754/2009

Data ogłoszenia:2010-08-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 209 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 7

Rybołówstwa (STECF) – wyłączyć niektóre grupy statków z systemu nakładu połowowego ustanowionego w tym rozporządzeniu, pod warunkiem że dostępne będą odpowiednie dane na temat połowów i odrzutów dorsza dokonanych przez te statki, że odsetek połowów dorsza nie przekracza 1,5 % całkowi­ tych połowów tej grupy statków oraz że włączenie tej grupy do systemu nakładu połowowego stanowiłoby obciążenie administracyjne nieproporcjonalne do jej ogólnego wpływu na zasoby dorsza. Niemcy przedsta­ wiły informacje w odniesieniu do połowów dorsza przez grupę statków dokonujących połowów czarniaka w Morzu Północnym oraz w obszarze wód na zachód od Szkocji przy pomocy włoków dennych o rozmiarze oczek sieci nie mniejszym niż 120 mm.

nymi, pod warunkiem że spełnione zostały określone warunki. Na podstawie przedłożonych przez Niderlandy informacji w odniesieniu do przeniesienia w 2009 r. określonej części nakładu połowowego i zdolności poło­ wowej z Morza Północnego na Morze Irlandzkie należy dostosować maksymalny dopuszczalny nakład połowowy przysługujący Niderlandom, określony w dodatku 1 do załącznika IIA do rozporządzenia (UE) nr 53/2010.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 53/2010 oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 754/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. wyłączające niektóre grupy statków z systemu nakładu połowowego ustano­ wionego w rozdziale III rozporządzenia (WE) nr 1342/2008 (3) Rozporządzenie (UE) nr 53/2010 ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2010 r. Jednak limity nakładów połowo­ wych są określone na okres jednego roku począwszy od dnia 1 lutego 2010 r. Aby móc nadal stosować system składania sprawozdań dotyczących uprawnień do połowów rok po roku, przepisy niniejszego rozporzą­ dzenia dotyczące ograniczeń połowowych i przydziałów powinny być stosowane od dnia 1 stycznia 2010 r., a przepisy dotyczące limitów nakładów połowowych – od dnia 1 lutego 2010 r. Takie stosowanie z mocą wsteczną pozostałoby bez uszczerbku dla zasady pewności prawa, gdyż upraw­ nienia do połowów, które mają zostać ograniczone, jeszcze nie zostały wyczerpane,

(10)

Irlandia przedstawiła informacje o połowach dorsza dokonywanych przez grupę statków poławiających homarca w Morzu Irlandzkim przy pomocy kratownicy sortującej podobnej do objętej definicją w dodatku 2 do załącznika III do rozporządzenia Rady (WE) nr 43/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. ustalającego uprawnienia do połowów na 2009 rok i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (2). Francja przedstawiła infor­ macje o połowach dorsza dokonywanych przez grupę statków prowadzących połowy gatunków głębinowych w wodach na zachód od Szkocji przy pomocy włoków dennych o rozmiarze oczek sieci większym niż 110 mm. Na podstawie tych informacji ocenionych przez STECF można stwierdzić, że połowy dorsza – w tym odrzuty – wszystkich wymienionych grup statków nie przekraczają 1,5 % ich całkowitych połowów. Uwzględniwszy ponadto istniejące środki kontroli i monitorowania, zapewniające monitorowanie i kontrolę działalności połowowej tych grup statków, oraz z uwagi na to, że włączenie tych grup stanowiłoby obciążenie administra­ cyjne nieproporcjonalne do ogólnego wpływu tego włączenia na zasoby dorsza, właściwe jest wyłączenie tych grup statków z systemu nakładu połowowego usta­ nowionego w rozdziale III rozporządzenia (WE) nr 1342/2008, co umożliwi odpowiednie ustalenie limitów nakładu połowowego dla państw członkowskich, których to dotyczy.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Zmiana rozporządzenia (UE) nr 53/2010 Regulation (EU) No 53/2010 is amended as follows: 1) art. 15 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 15 Ograniczenia połowów oraz ilości tuńczyka zwykłego do hodowli i tuczu 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 209 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L209 - 19 z 201010.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie wykonania decyzji Rady 2000/258/WE w zakresie badań biegłości dla celów zachowania upoważnień laboratoriów do przeprowadzania testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5421) (1)

 • Dz. U. L209 - 18 z 201010.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniająca załącznik XI do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do wykazu laboratoriów upoważnionych do pracy z żywym wirusem pryszczycy (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5420) (1)

 • Dz. U. L209 - 16 z 201010.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 714/2010 z dnia 9 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L209 - 14 z 201010.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 713/2010 z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniające po raz 133. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.