Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 209 POZ 1 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie rady (UE) nr 712/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 53/2010 w odniesieniu do niektórych uprawnień do połowów i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 754/2009

Data ogłoszenia:2010-08-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 209 POZ 1 - Strona 7

Strona 7 z 7

Tabela A

Liczba statków rybackich Cypr Grecja Włochy Francja Hiszpania Malta

Sejnery Taklowce Klipry tuńczykowe Wędy ręczne Trawlery Pozostałe jednostki rybołów­ stwa tradycyjnego

1 12 0 0 0 0

1 0 0 0 0 256 (*)

24 30 0 0 0 0

19 0 8 29 78 (**) 87

6 81 61 2 0 33

0 83 0 0 0 0

(*) Wielozadaniowe statki korzystające z różnych narzędzi połowowych (takla, węda ręczna, haki ciągnione). (**) Z których 8 statków używanych jako taklowce.

Tabela B

Całkowita zdolność połowowa wyrażona jako pojemność brutto Cypr Grecja Włochy Francja Hiszpania Malta

Sejnery Taklowce Klipry tuńczykowe Wędy ręczne Trawlery Pozostałe jednostki rybołów­ stwa tradycyjnego

51 409 — — — —

260 — — — — 3 343,21 (**)

(*) 1 196 — — — —

4 826 0 243 1 436 9 212 943

1 608 4 416,73 10 335,58 20,96 0 489,83

0 1 365,64 0 0 0 0

(*) Tymczasowe zaprzestanie działalności w 2010 r. (**) Wielozadaniowe statki korzystające z różnych narzędzi połowowych (takla, węda ręczna, haki ciągnione).

L 209/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.8.2010

5) Maksymalna liczba tonarów służących do połowów tuńczyka zwykłego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym upoważnionych przez każde państwo członkowskie.

Liczba tonarów

Hiszpania Włochy Portugalia

6 6 1

6) Maksymalne ilości tuńczyka zwykłego do hodowli i tuczu dla każdego z państw członkowskich oraz maksymalna wprowadzana ilość złowionego dzikiego tuńczyka zwykłego, którą każde państwo członkowskie może rozdzielić między swoje miejsca hodowli we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym.

Tabela A

Maksymalna ilość tuńczyka do hodowli i tuczu Liczba miejsc hodowli Ilość (w tonach)

Hiszpania Włochy Grecja Cypr Malta

14 15 2 3 8 Tabela B

11 852 13 000 2 100 3 000 12 300

Maksymalna wprowadzana ilość złowionego dzikiego tuńczyka zwykłego (w tonach)

Hiszpania Włochy Grecja Cypr Malta

5 855 3 764 785 2 195 8 768”

Artykuł 2 Zmiana rozporządzenia (WE) nr 754/2009 W art. 1 rozporządzenia (WE) nr 754/2009 dodaje się litery w brzmieniu: „f) grupa statków dalekomorskich pływających pod banderą Niemiec, uczestniczących w połowach wymienionych we wniosku Niemiec z dnia 26 marca 2010 r. uzupełnionym pismami z dnia 9 kwietnia i z dnia 20 maja 2010 r., dokonujących połowów czarniaka w Morzu Północnym, w wodach UE obszaru ICES IIa oraz w obszarze wód na zachód od Szkocji przy pomocy włoków dennych o rozmiarze oczek sieci wynoszącym co najmniej 120 mm; g) grupa statków pływających pod banderą Irlandii, uczestniczących w połowach wymienionych we wniosku Irlandii z dnia 26 marca 2010 r. dokonujących połowów homarca w Morzu Irlandzkim w okresie, w którym stosują one wyłącznie kratownicę sortującą podobną do objętej definicją w dodatku 2 do załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 43/2009; h) grupa statków pływających pod banderą Francji, uczestniczących w połowach wymienionych we wniosku Francji z dnia 24 marca 2010 r. uzupełnionym pismami z dnia 25 marca, z dnia 29 marca, z dnia 8 kwietnia i z dnia 20 maja 2010 r., dokonujących połowów gatunków głębinowych w obszarze wód na zachód od Szkocji przy pomocy włoków dennych o rozmiarze oczek sieci większym niż 110 mm.”.

10.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 209/13

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 1 pkt 1–5 i 8 stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r. Artykuł 1 pkt 6 i art. 2 stosuje się od dnia 1 lutego 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 lipca 2010 r. W imieniu Rady

S. VANACKERE

Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 209 POZ 1 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L209 - 19 z 201010.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie wykonania decyzji Rady 2000/258/WE w zakresie badań biegłości dla celów zachowania upoważnień laboratoriów do przeprowadzania testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5421) (1)

 • Dz. U. L209 - 18 z 201010.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniająca załącznik XI do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do wykazu laboratoriów upoważnionych do pracy z żywym wirusem pryszczycy (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5420) (1)

 • Dz. U. L209 - 16 z 201010.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 714/2010 z dnia 9 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L209 - 14 z 201010.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 713/2010 z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniające po raz 133. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.