Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 209 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie rady (UE) nr 712/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 53/2010 w odniesieniu do niektórych uprawnień do połowów i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 754/2009

Data ogłoszenia:2010-08-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 209 POZ 1

Strona 1 z 7
10.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 209/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 712/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 53/2010 w odniesieniu do niektórych uprawnień do połowów i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 754/2009

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 3,

2007 r. ustanawiającego środki ochrony zasobów i jej egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podle­ gającym regulacji Organizacji Rybołówstwa PółnocnoZachodniego Atlantyku (2).

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

W kontekście umowy w sprawie połowów zawartej z Grenlandią warunki połowów dorsza w wodach gren­ landzkich zostały zmienione. Zmiany te powinny zostać wprowadzone do prawa unijnego.

(1)

Rozporządzenie Rady (UE) nr 53/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. (1) ustala uprawnienia do połowów na 2010 r. dotyczące pewnych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie na wodach UE, oraz – w odniesieniu do statków UE – na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe.

(5)

(2)

W kontekście umowy w sprawie połowów zawartej z Norwegią Unii udostępniono kolejne 521 ton dorsza w norweskich wodach obszarów ICES I i II oraz 150 ton witlinka i 100 ton gładzicy w Morzu Północnym, a ustalenia dotyczące licencji dla statków UE prowadzą­ cych połowy makreli w wodach norweskich zostały zmienione. Środki te powinny zostać wprowadzone do prawa unijnego.

Na specjalnym posiedzeniu w Madrycie w dniach 2426 lutego 2010 r. komitet ds. zgodności Międzynaro­ dowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) zmniejszył kwotę połowową tuńczyka zwykłego przysługującą Unii Europejskiej. Konieczne jest zatem wprowadzenie tych nowych postanowień do prawa unij­ nego.

(6)

(3)

W trakcie dorocznych obrad Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (NAFO) w 2009 r. zadecydowano o ponownym otwarciu, po ponaddziesię­ cioletnim moratorium, połowów dorsza w obszarze NAFO 3M oraz karmazyna w obszarze NAFO 3LN. Zasady dotyczące przyłowu ustanowione w rozporządzeniu (UE) nr 53/2010 dla dwóch ponownie otwartych łowisk powinny zostać zmienione, aby zapewnić spójność z ogólnymi zasadami dotyczącymi przyłowu mającymi zastosowanie w obszarze podlega­ jącym regulacji NAFO na mocy art. 4 ust. 1 rozporzą­ dzenia Rady (WE) nr 1386/2007 z dnia 22 października

Uwzględniając przepisy art. 5 ust. 5 i 8 oraz art. 6 ust. 4 rozporządzenia (WE) 302/2009 dotyczącego wielolet­ niego planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłet­ wego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śród­ ziemnym (3), konieczne jest ustalenie maksymalnej liczby statków rybackich każdego z państw członkowskich, które mogą być upoważnione do poławiania, trzymania na pokładzie, dokonywania przeładunku, transportu lub wyładunku tuńczyka zwykłego, oraz całkowitą zdolność połowową wyrażoną jako pojemność brutto takich statków rybackich, maksymalną liczbę tonarów, które mogą być upoważnione przez każde państwo członkow­ skie, maksymalne ilości tuńczyka do hodowli i tuczu dla każdego z państw członkowskich oraz maksymalną wprowadzaną ilość złowionego dzikiego tuńczyka zwykłego, którą każde państwo członkowskie może rozdzielić między swoje miejsca hodowli.

(1) Dz.U. L 21 z 26.1.2010, s. 1.

(2) Dz.U. L 318 z 5.12.2007, s. 1. (3) Dz.U. L 96 z 15.4.2009, s. 1.

L 209/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.8.2010

(7)

W kontekście ustalania uprawnień do połowów i zgodnie z art. 11 rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiającego długotermi­ nowy plan w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów (1) Rada może – na podstawie informacji dostarczonych przez państwa członkowskie i ocenionych przez Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 209 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L209 - 19 z 201010.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie wykonania decyzji Rady 2000/258/WE w zakresie badań biegłości dla celów zachowania upoważnień laboratoriów do przeprowadzania testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5421) (1)

 • Dz. U. L209 - 18 z 201010.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniająca załącznik XI do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do wykazu laboratoriów upoważnionych do pracy z żywym wirusem pryszczycy (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5420) (1)

 • Dz. U. L209 - 16 z 201010.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 714/2010 z dnia 9 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L209 - 14 z 201010.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 713/2010 z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniające po raz 133. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.