Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 209 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniająca załącznik XI do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do wykazu laboratoriów upoważnionych do pracy z żywym wirusem pryszczycy (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5420) (1)

Data ogłoszenia:2010-08-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 209 POZ 18

L 209/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.8.2010

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniająca załącznik XI do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do wykazu laboratoriów upoważnionych do pracy z żywym wirusem pryszczycy (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5420)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/435/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 2003/85/WE z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania prysz­ czycy, uchylającą dyrektywę 85/511/EWG i decyzje 89/531/EWG i 91/665/EWG oraz zmieniającą dyrektywę 92/46/EWG (1), w szczególności jej art. 67, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

Ze względów bezpieczeństwa ważne jest, by wykaz labo­ ratoriów zawarty w załączniku XI do dyrektywy 2003/85/WE był uaktualniany. Dlatego też z wykazu laboratoriów zawartego w części A załącznika XI do dyrektywy 2003/85/WE należy skre­ ślić wpis dotyczący Bułgarii, a w wykazie laboratoriów zawartym w części B tego załącznika należy zastąpić wpis dotyczący Niderlandów. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XI do dyrektywy 2003/85/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

W dyrektywie 2003/85/WE określono minimalne środki kontroli, które należy zastosować w przypadku stwier­ dzenia ogniska pryszczycy oraz określone środki zapo­ biegawcze mające na celu zwiększenie świadomości oraz przygotowanie właściwych organów oraz społeczności rolniczej na wypadek tej choroby. Te środki zapobiegawcze obejmują nałożony na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, że prace z żywym wirusem pryszczycy do celów badawczych i diagnostycznych prowadzone są jedynie w zatwierdzonych laboratoriach wymienionych w części A załącznika XI, a wytwarzanie inaktywowanych anty­ genów do produkcji szczepionek albo szczepionek oraz odpowiednie badania odbywają się wyłącznie w zatwierdzonych zakładach i laboratoriach wymienio­ nych w części B załącznika XI do dyrektywy 2003/85/WE. Bułgaria oficjalnie poinformowała Komisję, że po prze­ prowadzeniu kontroli zgodnie z art. 66 dyrektywy 2003/85/WE stwierdzono, że jej krajowe laboratorium referencyjne nie spełnia już norm bezpieczeństwa biolo­ gicznego określonych w art. 65 lit. d) dyrektywy 2003/85/WE. Niderlandy oficjalnie poinformowały Komisję o zmianie odnoszącej się do nazwy laboratorium wymienionego w części B załącznika XI do dyrektywy 2003/85/WE, znajdującego się w Niderlandach.

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W załączniku XI do dyrektywy 2003/85/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w części A skreśla się wpis dotyczący Bułgarii; 2) w części B brzmienie:

„NL Niderlandy

(2)

wpis dotyczący Niderlandów otrzymuje

Merial S.A.S., Lelystad Laboratory, Lelystad”.

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 9 sierpnia 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

(4)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 306 z 22.11.2003, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 209 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L209 - 19 z 201010.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie wykonania decyzji Rady 2000/258/WE w zakresie badań biegłości dla celów zachowania upoważnień laboratoriów do przeprowadzania testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5421) (1)

 • Dz. U. L209 - 16 z 201010.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 714/2010 z dnia 9 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L209 - 14 z 201010.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 713/2010 z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniające po raz 133. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L209 - 1 z 201010.8.2010

  Rozporządzenie rady (UE) nr 712/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 53/2010 w odniesieniu do niektórych uprawnień do połowów i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 754/2009

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.