Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 209 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie wykonania decyzji Rady 2000/258/WE w zakresie badań biegłości dla celów zachowania upoważnień laboratoriów do przeprowadzania testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5421) (1)

Data ogłoszenia:2010-08-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 209 POZ 19

Strona 1 z 2
10.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 209/19

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie wykonania decyzji Rady 2000/258/WE w zakresie badań biegłości dla celów zachowania upoważnień laboratoriów do przeprowadzania testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5421)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/436/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Artykuł 3 decyzji 2000/258/WE nie zawiera żadnych przepisów dotyczących zachowania upoważnień już przyznanych laboratoriom w państwach członkowskich lub w państwach trzecich do przeprowadzania takich testów serologicznych.

uwzględniając decyzję Rady 2000/258/WE z dnia 20 marca 2000 r. określającą specjalny instytut odpowiedzialny za usta­ nawianie kryteriów niezbędnych do standaryzacji testów serolo­ gicznych w monitorowaniu skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie (1), w szczególności jej art. 3 ust. 3,

(6)

Aby zapewnić jednolite stosowanie tego artykułu, należy uzależnić zachowanie tych upoważnień od sprawozdań z oceny sporządzonych przez AFSSA, Nancy na podstawie badań biegłości przedmiotowych laboratoriów.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7)

Należy zatem ustanowić zasady regularnego przeprowa­ dzania badań biegłości przez AFSSA, Nancy, jak również sporządzania sprawozdań z oceny.

(1)

Decyzją 2000/258/WE wyznaczono laboratorium Agence franćaise de sécurité sanitaire des aliments de Nancy („AFSSA, Nancy”) jako specjalny instytut odpowie­ dzialny za ustanawianie kryteriów niezbędnych do stan­ daryzacji testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepionek przeciw wściekliźnie. W decyzji tej określono także obowiązki tego laborato­ rium.

(8)

Przeprowadzanie badań biegłości przez AFSSA, Nancy jest obecnie uwzględnione w corocznie zatwierdzanym programie prac dla tego laboratorium. Wspomniany program prac otrzymuje wsparcie finansowe ze strony Unii przyznane na podstawie decyzji Rady 2009/470/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (2).

(2)

W szczególności AFSSA, Nancy ma oceniać laboratoria w państwach członkowskich i w państwach trzecich w celu nadawania im upoważnień do przeprowadzania testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepionek przeciw wściekliźnie. Dodatkowo AFSSA, Nancy ma organizować międzylaboratoryjne badania umiejętności (badania biegłości).

(9)

Od dnia 1 stycznia 2011 r. koszty ponoszone przez AFSSA, Nancy na przeprowadzanie badań biegłości nie powinny być więcej pokrywane w ramach takiego wsparcia ze strony Unii. Jednakże, aby zapewnić odpo­ wiednie zasoby na przeprowadzanie badań biegłości, AFSSA, Nancy powinno pobierać określone opłaty od laboratoriów, które biorą udział w tych badaniach.

(3)

W celu zachowania upoważnień przyznanych takim laboratoriom AFSSA, Nancy organizuje od 2000 r. badania biegłości przynajmniej raz do roku.

(10)

(4)

Z doświadczenia wynika, że badania biegłości stanowią skuteczny system monitorowania laboratoriów, które przeprowadzają testy serologiczne w monitorowaniu skuteczności szczepionek przeciw wściekliźnie.

Wysokość tych opłat powinna zostać ustalona przez AFSSA, Nancy z uwzględnieniem kryteriów określonych w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadza­ nych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (3).

(1) Dz.U. L 79 z 30.3.2000, s. 40.

(2) Dz.U. L 155 z 18.6.2009, s. 30. (3) Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 209 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L209 - 18 z 201010.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniająca załącznik XI do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do wykazu laboratoriów upoważnionych do pracy z żywym wirusem pryszczycy (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5420) (1)

 • Dz. U. L209 - 16 z 201010.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 714/2010 z dnia 9 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L209 - 14 z 201010.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 713/2010 z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniające po raz 133. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L209 - 1 z 201010.8.2010

  Rozporządzenie rady (UE) nr 712/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 53/2010 w odniesieniu do niektórych uprawnień do połowów i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 754/2009

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.