Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 21 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 23/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2010 rok dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach UE oraz w odniesieniu do statków UE na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1359/2008, (WE) nr 754/2009, (WE) nr 1226/2009 oraz (WE) nr 1287/2009

Data ogłoszenia:2010-01-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 21 POZ 1

Strona 1 z 63
26.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 21/1

I

(Akty ustawodawcze)

ROZPORZĄDZENIA

 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 23/2010 z dnia 14  stycznia 2010  r. ustalające uprawnienia do połowów na 2010 rok dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach UE oraz w  odniesieniu do statków UE na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr  1359/2008, (WE) nr  754/2009, (WE) nr 1226/2009 oraz (WE) nr  1287/2009

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 3, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr  1342/2008 z  dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające długoterminowy plan w zakre­ sie zasobów dorsza i połowów tych zasobów (1), w szczególnoś­ ci jego art. 11, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

zapewnić każdemu państwu członkowskiemu względną stabilność działalności połowowej dla każdego stada lub łowiska oraz z  należytym uwzględnieniem celów wspól­ nej polityki rybołówstwa ustalonych w  rozporządzeniu (WE) nr 2371/2002. Ponadto w celu optymalizacji upraw­ nień do połowów oraz ich efektywnego stosowania nale­ ży ustalić pewne warunki dla nich niezbędne i funkcjonalnie z nimi związane.

(4)

Zgodnie z art. 43 ust. 3 Traktatu Rada, na wniosek Komi­ sji, przyjmuje środki dotyczące ustalania i przydziału wiel­ kości dopuszczalnych połowów. Rozporządzenie (WE) nr  2371/2002 z  dnia 20  grudnia   2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w  ramach wspólnej polityki rybo­ łówstwa (2) zobowiązuje Radę do ustanowienia środków regulujących dostęp do wód i zasobów oraz zrównoważo­ ną działalność połowową, z  uwzględnieniem dostępnych   informacji naukowych, technicznych i  ekonomicznych, w  szczególności, sprawozdań przygotowanych przez Ko­ mitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołów­ stwa (STECF). Obowiązkiem Rady jest ustanowienie całkowitych dopusz­ czalnych połowów (TAC) w podziale na łowiska lub gru­ py łowisk. Uprawnienia do połowów należy rozdzielać pomiędzy państwa członkowskie w  taki sposób, żeby

(2)

TAC należy ustalać na podstawie dostępnych opinii nau­ kowych, z uwzględnieniem aspektów biologicznych i spo­ łeczno-ekonomicznych i  gwarantując sprawiedliwe traktowanie sektorów rybołówstwa. W tym celu koniecz­ ne jest uwzględnienie opinii wyrażonych w trakcie konsul­ tacji z  zainteresowanymi podmiotami, w  szczególności podczas spotkania w  dniu 23  lipca 2009  r. z  Komitetem Doradczym ds.  Rybołówstwa i  Akwakultury, zaintereso­ wanymi regionalnych komitetami doradczymi i  państwa­ mi członkowskimi oraz podczas spotkania w  dniu 29  września 2009  r. z  Komitetem Doradczym ds.  Rybo­ łówstwa i  Akwakultury i  zainteresowanymi regionalnymi komitetami doradczymi. W odniesieniu do stad objętych szczegółowymi planami wieloletnimi TAC należy ustalać zgodnie z zasadami, któ­ re zostały określone w  tych planach. W  związku z  tym TAC dla stad morszczuka, homarca, soli w Zatoce Biskaj­ skiej, w  zachodniej części kanału La Manche i  w  Morzu Północnym, gładzicy w Morzu Północnym, śledzia w wo­ dach na zachód od Szkocji oraz dorsza w cieśninie Katte­ gat, w  Morzu Północnym, w  cieśninie Skagerrak, we wschodniej części kanału La Manche, w wodach na zachód od Szkocji oraz w Morzu Irlandzkim należy ustalić na pod­ stawie zasad określonych w  rozporządzeniu Rady (WE) nr 811/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiającym środki dla odnowy zasobów morszczuka północnego (3),

(5)

(3)

(1)  Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 20. (2)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 21 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.