Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 210 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 715/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 w zakresie dostosowań wynikających ze zmian wprowadzonych w klasyfikacji statystycznej działalności gospodarczej NACE Revision 2 i klasyfikacji statystycznej produktów według działalności (CPA) w rachunkach narodowych

Data ogłoszenia:2010-08-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 210 POZ 1

Strona 1 z 12
11.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 210/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 715/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 w zakresie dostosowań wynikających ze zmian wprowadzonych w klasyfikacji statystycznej działalności gospodarczej NACE Revision 2 i klasyfikacji statystycznej produktów według działalności (CPA) w rachunkach narodowych

KOMISJA EUROPEJSKA,

łalności (CPA) i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93 (3) wprowadziło zmienioną klasyfikację staty­ styczną produktów według działalności (zwaną dalej „CPA 2008”).

(4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Rozporządzenie (WE) nr 2223/96 ustanawiające euro­ pejski system rachunków z 1995 r. (zwany dalej „ESA 95”) określa metodologię wspólnych standardów, defi­ nicji, klasyfikacji i zasad rachunkowości przy sporzą­ dzaniu rachunków państw członkowskich. Ustanowienie zmienionej klasyfikacji statystycznej dzia­ łalności gospodarczej oraz zmienionej klasyfikacji staty­ stycznej produktów według działalności wymaga zmiany rozporządzenia (WE) nr 2223/96. Przeprowadzono konsultacje z Komitetem ds. Statystyki Walutowej, Finansowej i Bilansu Płatniczego, ustano­ wionym decyzją 2006/856/WE (4). Przeprowadzono konsultacje z Komitetem Europejskiego Systemu Statystycznego,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie (1), w szczególności jego art. 2 ust. 2 i art. 3 ust. 2,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wprowadzenie uaktualnionego systemu klasyfikacji jest głównym elementem trwających starań Komisji na rzecz utrzymania adekwatności statystyki europejskiej, poprzez uwzględnienie postępu technicznego i strukturalnych zmian w gospodarce.

(6)

(7)

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Euro­ pejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (2) wprowadziło zmienioną klasyfikację statystyczną działalności gospo­ darczej o nazwie NACE Revision 2 (zwaną dalej „NACE Rev. 2”).

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 2223/96 wprowadza się następu­ jące zmiany: 1) termin „NACE Rev. 1” zastępuje się terminem „NACE Rev. 2” w całym tekście z wyjątkiem ust. 8.153;

(3)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 451/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające nową klasyfikację statystyczną produktów według dzia­

2) w ust. 2.34 tekst „dział 70” zastępuje się tekstem „dział 68”;

(3) Dz.U. L 145 z 4.6.2008, s. 65. (4) Dz.U. L 332 z 30.11.2006, s. 21.

(1) Dz.U. L 310 z 30.11.1996, s. 1. (2) Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1.

L 210/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.8.2010

3) tekst przypisu 1 do ust. 2.103 zastępuje się tekstem „NACE Rev. 2: klasyfikacja statystyczna działalności gospodarczej we Wspólnocie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin staty­ stycznych”; 4) w przypisie 2 do ust. 2.106 tekst „ISIC Rev. 3” zastępuje się tekstem „ISIC Rev. 4”; 5) tekst przypisu do ust. 2.118 otrzymuje brzmienie: „CPA: klasyfikacja statystyczna produktów według działalności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 451/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 210 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L210 - 36 z 201011.8.2010

  Sprostowanie do decyzji Rady 2010/397/UE z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Wyspami Salomona (  Dz.U. L 190 z 22.7.2010)

 • Dz. U. L210 - 35 z 201011.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 10 sierpnia 2010 r. przedłużająca okres odstępstwa, podczas którego Bułgaria może wnosić sprzeciw wobec przemieszczania do Bułgarii niektórych odpadów do odzysku na mocy rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5434) (1)

 • Dz. U. L210 - 33 z 201011.8.2010

  Decyzja Rady 2010/437/WPZiB z dnia 30 lipca 2010 r. zmieniająca wspólne działanie 2008/851/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii

 • Dz. U. L210 - 30 z 201011.8.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/50/UE z dnia 10 sierpnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia dazometu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L210 - 28 z 201011.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 719/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L210 - 26 z 201011.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 718/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L210 - 24 z 201011.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L210 - 22 z 201011.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 716/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.