Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 210 POZ 33

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/437/WPZiB z dnia 30 lipca 2010 r. zmieniająca wspólne działanie 2008/851/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii

Data ogłoszenia:2010-08-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 210 POZ 33

11.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 210/33

DECYZJE

DECYZJA RADY 2010/437/WPZiB z dnia 30 lipca 2010 r. zmieniająca wspólne działanie 2008/851/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

2) art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W ramach odpowiedzialności Rady oraz Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (zwanego dalej »WP«), Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (zwany dalej »KPiB«) sprawuje kontrolę polityczną i kierownictwo strategiczne operacji wojskowej UE. Rada upoważnia niniejszym KPiB do podejmowania stosownych decyzji zgodnie z art. 38 Traktatu. Upoważ­ nienie to obejmuje uprawnienia do zmiany dokumentów związanych z planowaniem, w tym planu operacji, struktury dowodzenia i zasad zaangażowania. Obejmuje ono również uprawnienia do podejmowania decyzji w sprawie miano­ wania dowódcy operacji UE lub dowódcy sił UE. Rada, wspierana przez WP, zachowuje uprawnienia do podej­ mowania decyzji w odniesieniu do celów i zakończenia operacji wojskowej UE.”; 3) art. 8 otrzymuje brzmienie:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 i art. 43 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 10 listopada 2008 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2008/851/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (1). W dniu 8 grudnia 2009 r. Rada przyjęła decyzję 2009/907/WPZiB zmieniającą wyżej wymienione wspólne działanie (2). Podczas gdy coraz skuteczniej zapobiega się piractwu w Zatoce Adeńskiej i na innych obszarach w pobliżu wybrzeży Somalii, piraci coraz częściej rozszerzają swoje działania na obszary morskie oddalone o ponad 500 mil morskich od wybrzeży Somalii i krajów sąsia­ dujących. Należy odpowiednio 2008/851/WPZiB, zmienić wspólne działanie

(2)

(3)

„Artykuł 8 Spójność reakcji UE WP, dowódca operacji UE i dowódca sił UE zapewniają ścisłą koordynację prowadzonych przez siebie działań w celu wdrożenia niniejszego wspólnego działania.”; 4) art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. WP pełni rolę głównego punktu kontaktowego w relacjach z Organizacją Narodów Zjednoczonych, władzami Somalii i władzami krajów sąsiadujących, a także w relacjach z innymi zainteresowanymi podmiotami. W ramach kontaktów z Unią Afrykańską WP jest wspierany przez specjalnego przedstawiciela UE (SPUE) przy Unii Afry­ kańskiej.”; 5) art. 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Szczegółowe warunki dotyczące udziału państw trze­ cich są przedmiotem umów zawieranych zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 37 Traktatu. W przypadku gdy UE i państwo trzecie zawarły umowę ustanawiającą ramy udziału tego państwa trzeciego w operacjach zarządzania kryzysowego prowadzonych przez UE, postanowienia takiej umowy mają zastosowanie w kontekście niniejszej operacji.”;

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 We wspólnym działaniu 2008/851/WPZiB wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Rozmieszczone w tym celu siły działają u wybrzeży Somalii i krajów sąsiadujących na obszarach morskich w obrębie regionu Oceanu Indyjskiego zgodnie z politycznym celem operacji morskiej UE określonym w ramach koncepcji zarządzania kryzysowego zatwierdzonej przez Radę w dniu 5 sierpnia 2008 r.”;

(1) Dz.U. L 301 z 12.11.2008, s. 33. (2) Dz.U. L 322 z 9.12.2009, s. 27.

L 210/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.8.2010

6) art. 11 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 11 Status sił działających pod przewodnictwem UE Status sił działających pod przewodnictwem UE oraz ich personelu – w tym przywileje, immunitety i inne gwarancje niezbędne do wykonania misji i jej sprawnego przebiegu – którzy: — przebywają lub są obecni na terytoriach państw trzecich, — działają na wodach terytorialnych państw trzecich lub na ich wodach wewnętrznych, zostaje ustalony zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 37 Traktatu.”; 7) art. 15 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 15 Udostępnianie informacji Organizacji Zjednoczonych i innym stronom trzecim Narodów

tajności o poziomie nie wyższym niż stosowny dla każdego z odbiorców oraz zgodnie z przepisami Rady dotyczącymi bezpieczeństwa (*). 2. WP zostaje niniejszym upoważniony do udostępniania Organizacji Narodów Zjednoczonych i innym stronom trzecim związanym z niniejszym wspólnym działaniem dokumentów jawnych UE odnoszących się do obrad Rady dotyczących operacji, które chronione są obowiązkiem zachowania tajemnicy służbowej zgodnie z art. 6 ust. 1 regulaminu wewnętrznego Rady (**). ___________ (*) Decyzja Rady 2001/264/WE z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie przyjęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa (Dz.U. L 101 z 11.4.2001, s. 1). (**) Decyzja Rady 2009/937/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady (Dz.U. L 325 z 11.12.2009, s. 35).”.

Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 lipca 2010 r. W imieniu Rady

S. VANACKERE

1. WP zostaje niniejszym upoważniony do udostępniania Organizacji Narodów Zjednoczonych i innym stronom trzecim związanym z niniejszym wspólnym działaniem informacji niejawnych UE i dokumentów opracowywanych do celów operacji wojskowej UE opatrzonych klauzulą

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 210 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L210 - 36 z 201011.8.2010

  Sprostowanie do decyzji Rady 2010/397/UE z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Wyspami Salomona (  Dz.U. L 190 z 22.7.2010)

 • Dz. U. L210 - 35 z 201011.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 10 sierpnia 2010 r. przedłużająca okres odstępstwa, podczas którego Bułgaria może wnosić sprzeciw wobec przemieszczania do Bułgarii niektórych odpadów do odzysku na mocy rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5434) (1)

 • Dz. U. L210 - 30 z 201011.8.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/50/UE z dnia 10 sierpnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia dazometu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L210 - 28 z 201011.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 719/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L210 - 26 z 201011.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 718/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L210 - 24 z 201011.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L210 - 22 z 201011.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 716/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L210 - 1 z 201011.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 715/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 w zakresie dostosowań wynikających ze zmian wprowadzonych w klasyfikacji statystycznej działalności gospodarczej NACE Revision 2 i klasyfikacji statystycznej produktów według działalności (CPA) w rachunkach narodowych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.