Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 210 POZ 35

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 sierpnia 2010 r. przedłużająca okres odstępstwa, podczas którego Bułgaria może wnosić sprzeciw wobec przemieszczania do Bułgarii niektórych odpadów do odzysku na mocy rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5434) (1)

Data ogłoszenia:2010-08-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 210 POZ 35

11.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 210/35

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 sierpnia 2010 r. przedłużająca okres odstępstwa, podczas którego Bułgaria może wnosić sprzeciw wobec przemieszczania do Bułgarii niektórych odpadów do odzysku na mocy rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5434)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/438/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (1), w szczególności jego art. 63 ust. 4 akapit trzeci, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

odzysku zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1013/2006, środki przewidziane w niniejszej decyzji powinny mieć zastosowanie od dnia 1 stycznia 2010 r. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 18 dyrek­ tywy 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W drodze odstępstwa od art. 12 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 oraz zgodnie z podstawami do sprzeciwu określo­ nymi w art. 11 tego rozporządzenia okres, w którym właściwe organy Bułgarii mogą wnosić sprzeciw wobec przemieszczania do Bułgarii w celu odzysku odpadów wymienionych w art. 63 ust. 4 akapit drugi tego rozporządzenia, przedłuża się do dnia 31 grudnia 2012 r.

Zgodnie z art. 63 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Bułgaria może wnosić sprzeciw wobec prze­ mieszczania niektórych odpadów do odzysku w okresie do dnia 31 grudnia 2009 r. Pismem z dnia 23 grudnia 2009 r. Bułgaria wniosła o przedłużenie tego okresu do dnia 31 grudnia 2012 r. Istnieje potrzeba zapewnienia wysokiego poziomu ochrony środowiska w całej Unii, w szczególności w przypadku gdy odzysk niektórych przemieszczanych odpadów mógłby pozostawać niezgodny z prawodawstwem krajowym dotyczącym odzyskiwania odpadów obowiązującym w kraju wysyłki. Bułgaria powinna zatem zachować możliwość sprzeciwu wobec planowanego przemieszczania na jej terytorium niektó­ rych niepożądanych odpadów przeznaczonych do odzysku. W związku z powyższym istnieje potrzeba przedłużenia systemu odstępstw mającego zastosowanie dla Bułgarii do dnia 31 grudnia 2012 r. Aby nadal zapewniać wyższy poziom ochrony środo­ wiska oraz zachować pewność prawną w odniesieniu do przepisów prawnych mających zastosowanie do prze­ mieszczania do Bułgarii odpadów przeznaczonych do

(2)

(3)

Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 sierpnia 2010 r.

(4)

W imieniu Komisji

Janez POTOČNIK

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 190 z 12.7.2006, s. 1.

(2) Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 9.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 210 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L210 - 36 z 201011.8.2010

  Sprostowanie do decyzji Rady 2010/397/UE z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Wyspami Salomona (  Dz.U. L 190 z 22.7.2010)

 • Dz. U. L210 - 33 z 201011.8.2010

  Decyzja Rady 2010/437/WPZiB z dnia 30 lipca 2010 r. zmieniająca wspólne działanie 2008/851/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii

 • Dz. U. L210 - 30 z 201011.8.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/50/UE z dnia 10 sierpnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia dazometu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L210 - 28 z 201011.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 719/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L210 - 26 z 201011.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 718/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L210 - 24 z 201011.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L210 - 22 z 201011.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 716/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L210 - 1 z 201011.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 715/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 w zakresie dostosowań wynikających ze zmian wprowadzonych w klasyfikacji statystycznej działalności gospodarczej NACE Revision 2 i klasyfikacji statystycznej produktów według działalności (CPA) w rachunkach narodowych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.