Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 211 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/442/WPZiB z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

Data ogłoszenia:2010-08-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 211 POZ 26

Strona 1 z 3
L 211/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.8.2010

DECYZJA RADY 2010/442/WPZiB z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28, art. 31 ust. 2 i art. 33, uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

i stowarzyszenia, aby BiH stała się państwem stabilnym, sprawnie funkcjonującym, pokojowym i wieloetnicznym, utrzy­ mującym przyjazne stosunki sąsiedzkie i pozostającym nieod­ wracalnie na drodze prowadzącej do członkostwa w UE. Artykuł 3 Mandat Dla osiągnięcia celów polityki mandat SPUE obejmuje: a) doradztwo Unii i ułatwianie procesu politycznego; b) propagowanie ogólnej koordynacji politycznej Unii oraz udział we wzmocnieniu wewnętrznej koordynacji i spójności działań Unii w BiH, między innymi poprzez dostarczanie informacji szefom misji Unii, uczestnictwo w regularnych spotkaniach lub wysyłanie na nie przedsta­ wiciela, przewodniczenie grupie koordynującej złożonej ze wszystkich obecnych w terenie podmiotów Unii w celu koordynowania aspektów wykonawczych działania Unii, a także poprzez udzielanie tym podmiotom wskazówek dotyczących stosunków z władzami BiH; c) wspieranie ogólnej koordynacji Unii oraz udzielanie na miejscu wskazówek politycznych w zakresie działań Unii w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, bez uszczerbku dla wiodącej roli Misji Policyjnej Unii Europej­ skiej (EUPM) koordynującej policyjne aspekty tych działań, a także bez uszczerbku dla wojskowej struktury dowodzenia ALTHEA (EUFOR); d) oferowanie dowódcy sił UE, bez uszczerbku dla wojskowej struktury dowodzenia, wskazówek politycznych dotyczą­ cych kwestii wojskowych o lokalnym wymiarze poli­ tycznym, w szczególności dotyczących delikatnych operacji, stosunków z władzami lokalnymi oraz z lokalnymi mediami; e) konsultacje z dowódcą sił UE przed podjęciem działań poli­ tycznych mogących mieć wpływ na sytuację w dziedzinie bezpieczeństwa; f) zapewnianie konsekwencji i spójności działań Unii wobec opinii publicznej. Rzecznik SPUE jest głównym punktem kontaktowym UE dla środków masowego przekazu w BiH w zakresie zagadnień związanych ze wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa/wspólną polityką bezpieczeń­ stwa i obrony (WPZiB/WPBiO); g) sprawowanie nadzoru nad szeregiem działań w dziedzinie praworządności i w tym kontekście, w razie potrzeby, dora­ dzanie WP i Komisji; h) zapewnianie szefowi misji EUPM wskazówek politycznych dotyczących sytuacji na miejscu. SPUE i cywilny dowódca operacji będą stosownie do potrzeb konsultować się ze sobą;

W dniu 11 marca 2009 r. Rada przyjęła wspólne dzia­ łanie 2009/181/WPZiB (1) w sprawie mianowania Valen­ tina INZKO Specjalnym Przedstawicielem Unii Europej­ skiej (zwanym dalej „SPUE”) w Bośni i Hercegowinie do dnia 28 lutego 2010 r. W dniu 22 lutego 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/111/WPZiB (2) przedłużającą mandat SPUE do dnia 31 sierpnia 2010 r. Mandat SPUE należy przedłużyć do dnia 31 sierpnia 2011 r. Mandat SPUE może jednak zakończyć się wcześ­ niej, jeżeli Rada podejmie taką decyzję na wniosek Wyso­ kiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (zwanego dalej „WP”) w następstwie wejścia w życie decyzji ustanawiającej Europejską Służbę Działań Zewnętrznych. Wykonywanie mandatu SPUE powinno być koordyno­ wane z Komisją, aby zapewnić spójność z pozostałymi stosownymi działaniami objętymi kompetencjami Unii. SPUE będzie wykonywać swój mandat w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i mogłaby zaszkodzić celom wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa okre­ ślonym w art. 21 Traktatu,

(2)

(3)

(4)

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Specjalny przedstawiciel Unii Europejskiej Mandat Valentina INZKO jako SPUE w Bośni i Hercegowinie (BiH) zostaje niniejszym przedłużony do dnia 31 sierpnia 2011 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 211 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L211 - 48 z 201012.8.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 646/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r. wykonującego rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnotowego celu ograniczenia częstości występowania Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium u brojlerów i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1091/2005 (  Dz.U. L 151 z 13.6.2007)

 • Dz. U. L211 - 45 z 201012.8.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie dostępu do określonych danych systemu TARGET2 i ich wykorzystania (EBC/2010/9)

 • Dz. U. L211 - 42 z 201012.8.2010

  Decyzja Rady 2010/450/WPZiB z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L211 - 41 z 201012.8.2010

  Decyzja Rady 2010/449/WPZiB z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Regionie Południowego Kaukazu

 • Dz. U. L211 - 40 z 201012.8.2010

  Decyzja Rady 2010/448/WPZiB z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L211 - 39 z 201012.8.2010

  Decyzja Rady 2010/447/WPZiB z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Bliskowschodniego Procesu Pokojowego

 • Dz. U. L211 - 36 z 201012.8.2010

  Decyzja Rady 2010/446/WPZiB z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Kosowie

 • Dz. U. L211 - 33 z 201012.8.2010

  Decyzja Rady 2010/445/WPZiB z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Kryzysu w Gruzji

 • Dz. U. L211 - 32 z 201012.8.2010

  Decyzja Rady 2010/444/WPZiB z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM)

 • Dz. U. L211 - 29 z 201012.8.2010

  Decyzja Rady 2010/443/WPZiB z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej

 • Dz. U. L211 - 23 z 201012.8.2010

  Decyzja Rady 2010/441/WPZiB z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej przy Unii Afrykańskiej

 • Dz. U. L211 - 20 z 201012.8.2010

  Decyzja Rady 2010/440/WPZiB z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich

 • Dz. U. L211 - 17 z 201012.8.2010

  Decyzja Rady 2010/439/WPZiB z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

 • Dz. U. L211 - 14 z 201012.8.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/51/UE z dnia 11 sierpnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia N,N-dietylo-meta-toluamidu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L211 - 12 z 201012.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 723/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L211 - 10 z 201012.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 722/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L211 - 6 z 201012.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 721/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków wyrównawczych wprowadzonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 598/2009 względem przywozu biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki poprzez przywóz biodiesla wysyłanego z Kanady i Singapuru niezależnie od tego, czy został zgłoszony jako pochodzący z Kanady i Singapuru czy też nie, oraz poprzez przywóz biodiesla w postaci mieszanki zawierającej wagowo maksymalnie 20 % biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, i poddające ten przywóz rejestracji

 • Dz. U. L211 - 1 z 201012.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 720/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych wprowadzonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 599/2009 względem przywozu biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki poprzez przywóz biodiesla wysyłanego z Kanady i Singapuru niezależnie od tego, czy został zgłoszony jako pochodzący z Kanady i Singapuru czy też nie, oraz poprzez przywóz biodiesla w postaci mieszanki zawierającej wagowo maksymalnie 20 % biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, i poddające ten przywóz rejestracji

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.