Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 211 POZ 45

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie dostępu do określonych danych systemu TARGET2 i ich wykorzystania (EBC/2010/9)

Data ogłoszenia:2010-08-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 211 POZ 45

Strona 1 z 3
12.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 211/45

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie dostępu do określonych danych systemu TARGET2 i ich wykorzystania (EBC/2010/9) (2010/451/UE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze i czwarte, uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central­ nych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 3 ust. 1 tiret pierwsze i czwarte oraz art. 22,

(6)

właściwym: (i) innym BC lub osobom trzecim zaangażo­ wanym w obsługę techniczną systemu TARGET2, w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla sprawnego funkcjonowania systemu TARGET2, jak również (ii) organom państw członkowskich i Unii sprawującym nadzór ostrożnościowy i systemowy, w zakresie, w jakim jest to potrzebne do wykonywania ich zadań publicznych. Konieczność posiadania przez wszystkie BC dostępu do uzyskanych z SSP danych na poziomie transakcji, doty­ czących uczestników wszystkich komponentów systemu TARGET2, włączając w to uczestników pośrednich oraz adresowalnych posiadaczy BIC, powstaje wyłącznie wtedy, gdy wykorzystanie zbiorczych danych płatniczych systemu TARGET2 jest niewystarczające dla BC dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu TARGET2. Dostęp wszystkich BC do takich danych na poziomie transakcji staje się niezbędny także w celu wykonywania zadań publicznych Eurosystemu jako nadzorcy systemu TARGET2, gdy niewystarczające jest wykorzystanie zbiorczych danych płatniczych systemu TARGET2. Taki dostęp BC do dotyczących wszystkich uczestników TARGET2 danych na poziomie transakcji powinien być ograniczony do danych, które są niezbędne poszcze­ gólnym BC, jako operatorom i nadzorcom systemu TARGET2, w celu wykonywania analiz ilościowych prze­ pływów transakcyjnych pomiędzy uczestnikami systemu TARGET2 lub w celu wykonywania symulacji numerycz­ nych procesu rozrachunku systemu TARGET2. Taki dostęp BC do danych nie powinien obejmować wszelkich informacji dotyczących klientów uczestników systemu, z wyjątkiem sytuacji, w których klienci ci są uczestnikami pośrednimi lub adresowalnymi posiadaczami BIC. W razie ich przeprowadzania przez BC, występujące w roli operatorów systemu TARGET2, powyższe analizy ilościowe oraz symulacje numeryczne powinny służyć w szczególności zapewnianiu efektywności konstrukcji systemu TARGET2, monitorowaniu efektów jego mecha­ nizmów cenowych oraz przeprowadzaniu analizy kosztów i korzyści dodatkowych funkcji i usług. W razie ich przeprowadzania przez BC, występujące w roli nadzorców systemu TARGET2, powinny one służyć w szczególności analizowaniu awarii operacyjnych w systemie TARGET2, analizowaniu zmian w schematach i czasie płatności, określaniu poziomów płynności oraz wyników rozrachunku przy zmniejszonej płynności, przeprowadzaniu statystycznych i strukturalnych analiz przepływów transakcyjnych, jak również powinny stanowić wsparcie dla regularnych i doraźnych kontroli nadzorczych dotyczących spełniania właściwych standardów.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wytyczne EBC/2007/2 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błys­ kawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczy­ wistym (TARGET2) (1) stały się podstawą dla powstania systemu TARGET2. TARGET2 funkcjonuje w oparciu o jednolitą platformę techniczną zwaną jednolitą wspólną platformą (Single Shared Platform, SSP) obsługiwaną przez Deutsche Bundesbank, Banque de France oraz Banca d’Italia (zwane dalej „BC dostarczającymi SSP”). TARGET2 jest zorgani­ zowany pod względem prawnym jako zespół systemów rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym, z których każdy jest komponentem TARGET2 obsługiwanym przez bank centralny Eurosystemu (BC).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 211 POZ 45 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L211 - 48 z 201012.8.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 646/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r. wykonującego rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnotowego celu ograniczenia częstości występowania Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium u brojlerów i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1091/2005 (  Dz.U. L 151 z 13.6.2007)

 • Dz. U. L211 - 42 z 201012.8.2010

  Decyzja Rady 2010/450/WPZiB z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L211 - 41 z 201012.8.2010

  Decyzja Rady 2010/449/WPZiB z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Regionie Południowego Kaukazu

 • Dz. U. L211 - 40 z 201012.8.2010

  Decyzja Rady 2010/448/WPZiB z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L211 - 39 z 201012.8.2010

  Decyzja Rady 2010/447/WPZiB z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Bliskowschodniego Procesu Pokojowego

 • Dz. U. L211 - 36 z 201012.8.2010

  Decyzja Rady 2010/446/WPZiB z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Kosowie

 • Dz. U. L211 - 33 z 201012.8.2010

  Decyzja Rady 2010/445/WPZiB z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Kryzysu w Gruzji

 • Dz. U. L211 - 32 z 201012.8.2010

  Decyzja Rady 2010/444/WPZiB z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM)

 • Dz. U. L211 - 29 z 201012.8.2010

  Decyzja Rady 2010/443/WPZiB z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej

 • Dz. U. L211 - 26 z 201012.8.2010

  Decyzja Rady 2010/442/WPZiB z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L211 - 23 z 201012.8.2010

  Decyzja Rady 2010/441/WPZiB z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej przy Unii Afrykańskiej

 • Dz. U. L211 - 20 z 201012.8.2010

  Decyzja Rady 2010/440/WPZiB z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich

 • Dz. U. L211 - 17 z 201012.8.2010

  Decyzja Rady 2010/439/WPZiB z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

 • Dz. U. L211 - 14 z 201012.8.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/51/UE z dnia 11 sierpnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia N,N-dietylo-meta-toluamidu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L211 - 12 z 201012.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 723/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L211 - 10 z 201012.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 722/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L211 - 6 z 201012.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 721/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków wyrównawczych wprowadzonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 598/2009 względem przywozu biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki poprzez przywóz biodiesla wysyłanego z Kanady i Singapuru niezależnie od tego, czy został zgłoszony jako pochodzący z Kanady i Singapuru czy też nie, oraz poprzez przywóz biodiesla w postaci mieszanki zawierającej wagowo maksymalnie 20 % biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, i poddające ten przywóz rejestracji

 • Dz. U. L211 - 1 z 201012.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 720/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych wprowadzonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 599/2009 względem przywozu biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki poprzez przywóz biodiesla wysyłanego z Kanady i Singapuru niezależnie od tego, czy został zgłoszony jako pochodzący z Kanady i Singapuru czy też nie, oraz poprzez przywóz biodiesla w postaci mieszanki zawierającej wagowo maksymalnie 20 % biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, i poddające ten przywóz rejestracji

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.